« Najít podobné dokumenty

Obec Stěbořice - OZV 1/2022 - o nočním klidu a regulaci hlučných činností

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Stěbořice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OZV 1/2022 - o nočním klidu a regulaci hlučných činností
OBEC Stěbořice Zastupiteístvo obce Stěbořice Obecně závazná vyhláška obce Stěbořice č.1!2022,o nočním klidu a regulaci hlučných činností
<br> Zastupitelstvo obce Stěbořice se na svém zasedání dne 30.5.2022 usnesením č.20/137/6 usneslo vydat na základě ustanovení ?; 10 písm.a) a d) a ustanovení & 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů a na základě ustanovení 5 5 odst.7 zákona č.251/2016 Sb <.>,o některých přestupcích,ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška"):
<br>,Článek 1 Uvodní ustanovení
<br> 1.Obec Stěbořice touto vyhláškou stanoví opatření směřující k ochraně před hlukem vdobě nočního klidu a o nedělích a státem uznaných dnech pracovního klidu,zabezpečení místních záležitostí jako stavu,který umožňuje pokojné soužití občanů i návštěvníků obce,vytváření příznivých podmínek pro život v obci <.>
<br> 2.Touto vyhláškou jsou regulovány činnosti,které by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy a ochranou zdravi.Tato vyhláška směřuje k ochraně před následnými škodami a ůjmami způsobenými narušováním veřejného pořádku,jehož ochrana je ve veřejném zájmu chráněném obcí jako územním samosprávným celkem <.>
<br> Článek 2 Doba nočního klidu
<br> 1.Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22.do 6.hodiny.1
<br> Článek 3 Omezení činnosti
<br> 1.Každý je povinen zdržet se v době nočního klidu a o nedělích a státem uznaných dnech pracovního klidu veškerých činnosti spojených sužíváním zařízení a přístrojů způsobujících hluk,např.motorových sekaček na trávu,okružních a motorových pil,křovinořezů,štěpkovačů,apod <.>
<br> Článek 4
<br> Výjimky Doba nočního klidu se vymezuje od 3.do 6.hodiny,a to vdobě konání těchto tradičních slavností: obecní slavnosti (červen-srpen),benátské zábavy (červen- srpen),dožínky (srpen-září)
<br> Článek 5 Sankční ustanovení
<br> Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou lze postihovat jako přestupek1 nebo...

Načteno

edesky.cz/d/5415257

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Stěbořice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz