« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo průmyslu a obchodu - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo průmyslu a obchodu.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ
Adresa příslušného úřadu
<br> Ministerstvo průmyslu a obchodu
<br> Odbor stavebnt urad Na Františku 1039/32 110 15 Praha 1 — Staré Město
<br> Věc: ŽÁDOST o STAVEBNÍ POVOLENÍ
<br> podle ustanoveni & 110 odst.1 a 2 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),a 5 18b vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu
<br> ČÁST A ].Identifikační údaje stavebního záměru (název,místo,účel stavby)
<br> Název: EcoHex- -Navýšení týkonu RK12 na 3300 tDS/den (: 80t/den tálového mýdla
<br> Místo: Záměrje umístěn v areálu závodu Mondi Štětí <.>
<br> Účel: Navýšení výkonu regeneracního kotle RK! 2 ze současného vykonu (cca 2800 tDS/den — spálené sušiny denně) na 3300 tDS/den a 80 tálověho mýdla denně <.>
<br> II.Identifikační údaje stavebníka
<br> Název: Mondi Štětí a.s <.>
<br> IČ: 261 61 516
<br> Sídlo: Litoměřická 272,411 08 Štětí Telefon / mobilní telefon:
<br> Fax / e—rnail:
<br> Datová schránka: ccscj7g
<br> Podává-Ii žádost více osob,připojují se údaje obsažené v tomto bodě V samostatné příloze: El ano IZ ne III.Stavebník jedná
<br> |:! samostatně je zastoupen; v případě zastoupení na základě plné moci,je plná moc připojena v samostatné příloze Zmocněnec stavebníka: Ing.XXXXXXX XXXXXXX
<br> Jméno a příjmení: Ing.XXXXXXX XXXXXXX Narozena:
<br> IČ: XX XXXXXX '
<br> Sídlo: Kopretinová 4,Brno,637 00 Telefon / mobilní telefon: _
<br> Fax/email: _ Datová schránka: fiywpht
<br> Prosíme o zasílání dokumentů datovou schránkou zmocněnci <.>
<br> IV.Údaje o stavebním záměru a jeho popis |:! nová stavba |X| změna dokončené stavby (nástavba,přístavba,stavební úprava)
<br> MIPGXGSXAYGD Cj: MPO 586972022 Útvar: 416005ek ""ao/ 21511/5" znzz—ue-no12:2a;1e “"D" 0 !!!ĚĚŠŠHĚĚŠFÚHHÍŽĚ MW“iii“!!!ŘĚÍŠŠÍÍÍIHHÍHÍHIHNĚŠŠŠ
<br> ' <.>
<br> soubor staveb
<br> EI podmiňující přeložky sítí technické infrastruktury
<br> EI stavby zařízení staveniště
<br> |:! stavba byla umístěna územním rozhodnutím / územním souhl...
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
MINISTERSTVO PRÚMYSLU A OBCHODU
<br> Odbor stavební úřad
<br> Na Frans—915 imo/32,110 15 Praha 1 _ Staré Město tel: 224 853 179 SPIS.ZN.: MPO 58697/2022,ČJ.: MPO 58697/22/235 — SU MIPOXOBXCóTN viz rozdělovník VYŘIZUJE: Ing.Petr Kolaěkovský TEL.: 224 852 107 E-MAIL: kolackovskýfblmpocz DATUM: 1.6.2022
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
<br> Společnost Mundi Štětí a.s <.>,IČ 26161516,Litoměřická 272,411 08 Štětí,kterou zastupuje na základě plné moci ze dne 6.12.2021 Ing.XXXXXXX XXXXXXX,Kopretinová X,XXX XX Brno,(dále jen "stavebnik"),dne 30.5.2022 podala žádost o stavební povolení na stavbu nazvanou:
<br> „EcoFlex - Navýšení výkonu RK12 na 3300 tDS/den a 80t/den tálového mýdla“
<br> (dále jen "stavba") na pozemcích parc.č.1644/15,1644/3 65 v katastrálním území Štětí ] <.>
<br> Dnem podání žádosti bylo zahájeno stavební řízení,které je navazujícím řízením ve smyslu © 3 písm.g) ve spojení s 45% a násL zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),ve znění pozdějších předpisů.(dále jen „zákon o EIA“) <.>
<br> Ministerstvo průmyslu a obchodu,odbor stavební úřad (dále též „stavební úřad“),jako stavební úřad příslušný podle Š 16 odst.2 písm.d) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),oznamuje podle 0 112 odst,1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení,ve kterém podle & 112 odst.2 stavebního zákona upouští od ohledání na místě a ústního jednání.Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska,veřejnost své připomínky a účastníci řízení své námitky,popřípadě důkazy do:
<br> 30 dnů od doručení tohoto oznámení.K později uplatněným závazným stanoviskům,připomínkám,námitkám,popřípadě důkazům
<br> se nepřihlíží
<br> INFORMACE podle 5 9b zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů ( zákon o p...

Načteno

edesky.cz/d/5415171

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavební informace   EIA   Stavby   Veřejná vyhláška   Územní plánování   EIA   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo průmyslu a obchodu      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz