« Najít podobné dokumenty

Obec Radovesnice I - NÁVRH - Závěrečný účet obce za r. 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Radovesnice I.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výkaz zisku a ztrát 12-2021.pdf (69.75 kB)
V Ý K A Z Z I S K U A Z T R Á T Y
<br> Obec Radovesnice I; IČO 00639737; Lošanská 23,Radovesnice I,280 02
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Okamžik sestavení: 17.2.2022
<br> Právní forma: Obec
<br> Sestavený k: 31.12.2021
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Za období: 12/2021
<br> Předmět činnosti: 751100
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné Minulé
<br> Hlavní činnost Hospodářskáčinnost
<br> Syntetický
účetNázev položky
<br> 3 4
<br> Hlavní činnost Hospodářskáčinnost
<br> A.NÁKLADY CELKEM 5 065 984,82 284 107,82 4 116 889,01 403 251,80
I.Náklady z činnosti 4 988 925,92 284 107,82 4 016 205,41 403 251,80
<br> 1.Spotřeba materiálu 501 484 462,42 361,82 297 535,85 -5 763,78
<br> 2.Spotřeba energie 502 40 230,82 -18 403,73 443 687,83 45 596,17
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.Prodané zboží 504 2 850,50 209 173,93 -7 528,50 247 337,57
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.Opravy a udržování 511 732 896,48 0,00 133 874,74 0,00
<br> 9.Cestovné 512 0,00 0,00 1 472,00 0,00
<br> 10.Náklady na reprezentaci 513 9 141,20 0,00 6 881,00 0,00
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 12.Ostatní služby 518 1 161 756,00 92 975,80 740 393,49 116 081,84
<br> 13.Mzdové náklady 521 1 396 277,00 0,00 1 272 429,00 0,00
<br> 14.Zákonné sociální pojištění 524 335 305,00 0,00 337 568,00 0,00
<br> 15.Jiné sociální pojištění 525 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 16.Zákonné sociální náklady 527 3 881,00 0,00 2 121,00 0,00
<br> 17.Jiné sociální náklady 528 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 18.Daň silniční 531 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 19.Daň z nemovitostí 532 0,00 0,00 565,00 0,00
<br> 20.Jiné daně a poplatky 538 4 565,00 0,00 4 000,00 0,00
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 23.Jiné pok...
Příloha 12-2021.pdf (84.65 kB)
P Ř Í L O H A
<br> Předmět činnosti: 751100
<br> Obec Radovesnice I; IČO 00639737; Lošanská 23,Radovesnice I,280 02
<br> Za období: 12/2021
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Právní forma: Obec
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sestavená k: 31.12.2021
<br> Okamžik sestavení: 17.2.2022
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona
<br> Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti,nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti <.>
Účetní jednotka nemá informace o XXX,že byl porušen princip nepřetržitého trvání <.>
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona
<br> Nedošlo k žádným změnám v účetních metodách od minulého období,organizace se nadále řídí platnými předpisy <.>
<br> A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona
<br> Informace o účetních metodách a obecních zásadách:
<br> 1.) Odpisový plán účetní jednotky:
Účetní jednotka si zvolila rovnoměrný způsob odpisování a používá roční odpisy,tzn.odpisy účtuje vždy k 31.12 běžného účetního období <.>
<br> 2.) Oceňování a vykazování:
Účet 902: Jiný drobný dlouhodobý majetek v pořizovací ceně od 1,- Kč do 1.000,- Kč
Účet 905: Vyřazené pohledávky - vyřazení schvalováno zastupitelstvem obce v zákonných podmínkách
Účet 915: Ostatní krátk.podm.pohledávky z transferů
Účet 999: Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům
<br> Pozemky nabývané směnou,koupí nebo bezúplatným převodem jsou oceňovány na základě:
a) znaleckých posudků
b) rozhodnutí ZO č.61/10 (ZOč.6 ze dne 30.12.2010
c) dohodou smluvních stran
d) převzetím ceny,za kterou je pozemek bezplatně převáděn
<br> 3.) Přepočet údajů z cicích měn není stanoven,protože účetní jednotka neprovádí transakce v cicích měnách
<br> 17Strana 1 /
<br>
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné Minulé
<br> ÚčetNázev položky
<br> A.4.Informace podle § 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 12 230,50 12 230,50
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majet...
Fin 12-2021.pdf (210.13 kB)
V Ý K A Z P R O H O D N O C E N Í P L N Ě N Í R O Z P O Č T U
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> Předmět činnosti: 751100
<br> Obec Radovesnice I; IČO 00639737; Lošanská 23,Radovesnice I,280 02
<br> Za období: 12/2021
<br> Právní forma: Obec
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sestavený k: 31.12.2021
<br> Okamžik sestavení: 31.1.2022
<br> F i n 2 - 12 M
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> 1 2
<br> Schválený rozpočet Rozpočet pozměnáchPoložkaParagraf
<br> 3
<br> Výsledek od počátku
roku
<br> a b
<br> Text Plnění v%
<br> 1111 867 900,00 817 900,00 817 775,73Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 99,98
<br> 1112 16 900,00 54 300,00 53 970,19Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 99,39
<br> 1113 97 900,00 140 200,00 139 921,89Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 99,80
<br> 1121 717 300,00 1 181 200,00 1 180 767,18Daň z příjmů právnických osob 99,96
<br> 1211 1 980 000,00 2 640 000,00 2 638 887,27Daň z přidané hodnoty 99,96
<br> 1340 273 000,00 279 400,00 278 902,00Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 99,82
<br> 1341 9 000,00 9 000,00 8 000,00Poplatek ze psů 88,89
<br> 1361 2 000,00 2 800,00 2 770,00Správní poplatky 98,93
<br> 1381 20 000,00 39 000,00 38 940,46Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her 99,85
<br> 1382 0,00 0,00 1,81Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů 0,00
<br> 1511 400 000,00 447 000,00 446 256,34Daň z nemovitých věcí 99,83
<br> 4111 0,00 82 308,24 82 308,24Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 100,00
<br> 4112 68 000,00 70 600,00 70 600,00Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 100,00
<br> 4116 0,00 87 453,00 87 453,00Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 100,00
<br> 4216 0,00 203 362,50 203 362,50Ostatní investiční přijaté transfery ze stát.rozpočtu 100,00
<br> 4 452 000,00Bez paragrafu 6 054 523,74 6 049 916,61 99,92XXXX
<br> 2310 2111 0,00 700,00 640,00Příjmy z pos...
Rozvaha 12-2021.pdf (88.43 kB)
R O Z V A H A
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Předmět činnosti: 751100
<br> Obec Radovesnice I; IČO 00639737; Lošanská 23,Radovesnice I,280 02
<br> Za období: 12/2021
<br> Právní forma: Obec
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sestavená k: 31.12.2021
<br> Okamžik sestavení: 17.2.2022
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné
Minulé
<br> Brutto Korekce
<br> Syntetický
účetNázev položky
<br> 3 4
<br> Netto
<br> AKTIVA CELKEM 122 645 096,05 10 105 472,68 112 539 623,37 109 659 961,39
A.Stálá aktiva 89 534 999,11 10 105 472,68 79 429 526,43 73 601 052,26
I.Dlouhodobý nehmotný majetek 588 078,60 292 696,60 295 382,00 311 534,00
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0,00 0,00 0,00 0,00012
<br> 2.Software 0,00 0,00 0,00 0,00013
<br> 3.Ocenitelná práva 0,00 0,00 0,00 0,00014
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 0,00 0,00 0,00 0,00015
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 178 278,60 178 278,60 0,00 0,00018
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 409 800,00 114 418,00 295 382,00 311 534,00019
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00041
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0.00 0,00 0,00051
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 0,00 0.00 0,00 0,00035
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 88 946 920,51 9 812 776,08 79 134 144,43 73 289 518,26
<br> 1.Pozemky 1 398 303,06 0,00 1 398 303,06 1 371 103,06031
<br> 2.Kulturní předměty 0,00 0,00 0,00 0,00032
<br> 3.Stavby 29 044 200,23 7 385 044,00 21 659 156,23 18 509 806,99021
<br> 4.Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 1 441 500,00 584 383,00 857 117,00 966 354,50022
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 0,00 0,00 0,00 0,00025
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 843 349,08 1 843 349,08 0,00 0,00028
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00029
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 55 219 568,14 0,00 55 219 568,14 52 442 253,71042
<b...
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Radovesnice I za r. 2021.pdf (6.77 MB)
Krajský úřad Středočeského kraje
<br> ODBOR IN'l'ERNIHO AUDITU A KCWTROLV Zborovská 11 150 21 Praha 5
<br> Čj.: 002260/2022/KUSK Stejnopis č.2 SpZn: SZ_O77029/2021/KUSK
<br> Zpráva O výsledku přezkoumání hospodaření obce
<br> RADOVESNICE I
<br> IČ: 00639737 za rok 2021
<br> Přezkoumání hospodaření obce Radovesnice I za rok 2021 bylo zahájeno dne 27.07.2021 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím orgánem <.>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> ' 27.5.2022
<br> ' 17.12.2021 na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a V souladu se zákonem.č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br> Přezkoumávané období: 01.01.2021 - 31.12.2021 Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Radovesnice I Lošanská 23
<br> 280 02 Kolín
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Bc.XXXX J echová - kontroloři: Bc.XXXX XXXXXXXXXX (dne XX.X.XXXX)
<br> Zástupci obce: XXXXXX XXXXXXX - starostka
<br> Pověření kpřezkoumání podle X X odst.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,5 4 a 5 6 zákona č.255/2012 Sb <.>,vše ve znění pozdějších předpisů,vydala vedoucí Odboru interního auditu a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX Týcová dne XX.X.XXXX pod č.j.095448/2021/KUSK <.>
<br> Předmětem přezkoumání jsou dle ust.© 2 zák.č.420/2004 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle zákona č.250/2000 Sb <.>,ve znění pozděj ších předpisů,a to:
<br> - plnění příjmů a výdajů rozpočtu,včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků <,>
<br> - finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> - náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
<br> - peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky,anebo na základě smlouvy s...
Návrh závěrečného účtu za rok 2021.pdf (536.24 kB)
NÁVRH - Závěrečný účet za rok 2021
Obec Radovesnice I
<br> 31.12.2021Sestavený ke dni
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> Údaje o organizaci
<br> Název
Adresa
<br> IČO
Právní forma
<br> Obec Radovesnice I
Lošanská 23
280 02 Radovesnice I
<br> 00639737
Obec
<br> Kontaktní údaje
<br> Telefon 725021051
E-mail starosta@radovesnice.cz
<br> Porovnání nákladových a výnosových účtů 1
<br> Porovnání závazkových a pohledávkových účtů 3
<br> Majetek 5
<br> Porovnání příjmů a výdajů dle tříd 6
<br> Měsíční stav finančních prostředků 7
<br> Porovnání běžných a kapitálových výdajů 8
<br> Porovnání příjmů a výdajů 9
<br> Porovnání plnění sdílených daní 10
<br> Porovnání běžných příjmů,výdajů a saldo provozního přebytku 11
<br> Porovnání aktivních a pasivních účtů 12
<br> Strana
<br>
<br> Obec Radovesnice I,IČO 00639737 KEO4 1.10.0 UC501
<br> Porovnání nákladových a výnosových účtů
<br> Období: 12/2021
<br> SU Název 2019 2020 2021
<br> Nákladové účty
<br> 501 Spotřeba materiálu 227 749,31 291 772,07 484 824,24
502 Spotřeba energie 174 736,52 489 284,00 21 827,09
504 Prodané zboží 365 237,89 239 809,07 212 024,43
511 Opravy a udržování 225 399,00 133 874,74 732 896,48
512 Cestovné 3 123,00 1 472,00 0,00
513 Náklady na reprezentaci 7 674,00 6 881,00 9 141,20
518 Ostatní služby 922 289,35 856 475,33 1 254 731,80
521 Mzdové náklady 1 196 697,00 1 272 429,00 1 396 277,00
524 Zákonné sociální pojištění 308 870,00 337 568,00 335 305,00
525 Jiné sociální pojištění 2 471,00 0,00 0,00
527 Zákonné sociální náklady 2 966,00 2 121,00 3 881,00
532 Daň z nemovitostí 565,00 565,00 0,00
538 Jiné daně a poplatky 0,00 4 000,00 4 565,00
542 Jiné pokuty a penále 7,00 50,00 1 000,00
543 Dary a jiná bezúplatná předání 15 690,40 9 840,00 13 134,00
549 Ostatní náklady z činnosti 0,00 24 836,00 27 352,00
551 Odpisy dlouhodobého majetku 652 348,00 661 548,00 676 405,50
554 Prodané pozemky 0,00 45,00 0,00
556 Tvorba a zúčtování opravných položek 0,00 0,00 -3 220,00
557 Náklady z vyřazených pohledávek 0,00 0,0...

Načteno

edesky.cz/d/5414644

Meta

Prodej   Pronájem   Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Prodej   Pronájem   EIA   Rozpočet   Volby   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Radovesnice I      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz