« Najít podobné dokumenty

Obec Dražůvky - Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu - OOP

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dražůvky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

dl-6006077724468268774.pdf
zeozsa anuv.AYAN ZEIQ IN J4LLW dO YXSU AN SZN I- SN AVEdO d us? x tssinesy LE | son 0% 1500 XXX O FS XX M U W W N ITZ say a Seve pvxe BO N O O N E -JO O N VZIN Y O S ~ V xs : ova yeazrao soa.o1sin ven anaunezn fat a (N 3Q ¥N Z IN aYU doO -@.a ong ' aN U O H D IYa SN SZEAW N w s rave nad IN 3Q YN 2 IN AvaidO O 3AM Q e w e ~ Q N EN LYTAIN Z IN S a W avidon w h aa ee "TSIAS 3TW AM L Be : 2 | vr © ew ig n ay XXX aXXX | i rn aoyaqoy X m a —— — — Fy m usoue 09 arog RST grow s sorodzv O R N AG Y yua IN STIN O IN AeudO D O N U RG LE' SM T on nao aonanen ance 39¥H AO SN IIN ZO RO M dOW S ow nsve IN azIN O.O XXXX odoaX inva w n on +teiN ZO d ae oe dik Bist hald eral «fl | "1 S|: 720 em ] - go w heo| - ordguay "8 7= : 98 : ic * te 2 G S) « W IIZO A <4 > #SW EL YN O ZICEO - O 10 BO W ALIS 24S) _ a x 3 N O AE}] peu XXX : : AuRzeA ' ER : iy | i gly 4.: aw =)a 7 AS] ~/All]).H s he 2 w y,4] 2 TLL] w ere 4 Bz | safeapoy i sl 4.20.3 : EL.ie : ig.een.<.> rea 4.w ert.3 a +.on Se : m o a aye.<.> ® & - a,VEE ak AO M AV 1S ¥ af Ki es id Tg VEQ U EN é 4J 3 | decals.ie.A Pe.VIG IZO /_*.<.> 1 180 O lid "N AZIraO-O ld ZO vALIS
dl-6452479420368446186.pdf
MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV
odbor správních,dopravních a živnostenských agend
<br> Masarykovo nám.1 (30),69701 KYJOV
Tel.: 518 697 500,fax: 518 697 567,e-mail: urad@mukyjov.cz,ID datové schránky: f28bdah
<br>
<br> Váš dopis zn.:
Ze dne:
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Spis zn.: OSDŽA 10425/2022/348
č.j.: OSDŽA51021/22/348
<br> Vyřizuje:
tel.:
e-mail:
<br>
XXXXXX XXXXXXX
XXX XXX XXX
<br> m.moricky@mukyjov.cz
<br>
<br>
<br> Kyjov 30.3.2022
<br>
<br> V e ř e j n á v y h l á š k a
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu – opatření obecné povahy
Městský úřad Kyjov,OSDŽA (dále jen "správní orgán") příslušný podle ust.§ 77 odst.1 písm.c) zákona
č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o
silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákona"),ve věcech stanovení místní a
přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – na silnicích II.a III.tříd,místních
komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikací,přezkoumal žádost v řízení dle ust.§ 172
zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů o stanovení přechodné úpravy provozu
na pozemních komunikacích,kterou dne 25.5.2022 podal:
<br>
Inženýrské stavby Brno,spol.s r.o <.>,IČO 41601645,Hudcova 588/70b,621 00 Brno v zastoupení
ZLINMARK,IČO 04262701,Hviezdoslava 1191/55a,627 00 Brno
<br> (dále jen "žadatel"),a na základě tohoto přezkoumání podle ust.§ 77 odst.5) zákona
<br> stanovuje úpravu provozu na pozemních komunikacích (dopravní značení)
<br> při stavbě: I/50 Křižanovice - Bučovice
<br> dopravní značení na silnici II.tříd a III.třín,dle situace přechodného dopravního značení zpracovaného
firmou ZLINMARK DZ s.r.o <.>
<br> na: silnici č.II/431,III/4301,III/43115,III/41923,II/419,III/41919,III/41918 v k.ú.Ždánice <,>
Žarošice,Archlebov,Uhřice a Dražůvky
<br> Druh dopravních značek: „ dle přiložené situace“
<br> termín: 27.6.2022 do 20.7.2022
<br> Pro provedení přechodné úpravy provozu se stanoví tyto podmínky:
<br> Městský úřad Kyjov v souladu s ust....

Načteno

edesky.cz/d/5412624

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dražůvky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz