« Najít podobné dokumenty

Obec Klokočná - Závěrečný účet SORJ za rok 2021 - NÁVRH

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Klokočná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha
Příloha č.1 - Podrobné plnění rozpočtu k ZU SORJ - NAVRH ROK 2021
<br> (g 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění platných předpisů)
<br> Udaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2021
<br> (údaje jsou v Kč)
<br> Položka ] Popis položky Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost
<br> Příjmy 4121 Clenske příspěvky 595 000,00 600 000,00 600 000,00 4216 Dotace ze SR 2 601 904.00 1 334 537,00 1 334 537,00 4221 Investiční příspěvky od obcí 2 708 000,00 2 708 003,00 2 708 003,00 4222 Investiční transfery od krajů 0,00 1 101 904,00 1 101 904,00 2111 Přijmy z poskytování služeb a vyrobku 31 000.00 47 000,00 16 286,00 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 14 520,00 14 520,00 54 347,00 2132 Příjmy! z pronajmu nem.a jejich části 762 300,00 762 300,00 726 00000 2141 Příjmy z úroků 2 500,00 2 500,00 61900 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 1 500 000.00 1 660 460,00 1 824 000,00
<br> Příjmy celkem 8 215 224,00 8 231 224,00 8m
<br> Výdaje 5021 Ostatní osobní vydaje 550 000,00 647 000,00 623 615,00 5031 Sociální pojištění 0,00 152 000,00 151 743,00 5032 Zdravotní pojištění 0,00 53 100.00 53 100,00 5038 Povinné pojúrazové 600,00 3 600,00 3 124,00 5139 Nákup materiálu 1 000,00 12 500,00 9 744,00 5141 úroky vlastní 0,00 1 800,00 1 759,00 5161 Služby pošt 2 000,00 4 500,00 4 243,00 5163 Služby peněžních ústavů 29 447,00 50 447,00 49 372,00 5164 Nájem kanceláře 43 560,00 43 560,00 43 560,00 5166 Výdaje na dod.pořízení informaci 650 000,00 592 383.00 548 992,00 5168 Zpracování dat 15 000,00 15 000,00 10 735,00 5169 Nákup ostatních služeb 502 500,00 685 300,00 586 297,00 5171 Opravy a údržba 0,00 275 000,00 270 20600 5175 Pohoštění 10 000,00 20 000,00 18 930,00 5182 Převody vlastní pokladně 0,00 0,00 2 627,00 5361 Nakup kolků 10 000,00 25 000,00 24 000,00 5362 Platby daní a poplatků 17 200,00 148 200,00 137 217,00 5363 Uhrady sankcí jiným rozpočtům 0,00 3 917,00 3 868,00 5367 Výdaje z fin.vypořádání mezi obcemi 0,00 347 000,00 347 000,00 6...
Zde ke stažení
Závěrečn ' účet Svazku obcí Region Jih za rok 2021- NÁVRH
<br> 1.Maietková struktura Inventarizace majetku Svazku podle zákona 563/1991 Sb.(zákon o účetnictví) proběhla v řádném termínu ke dni 31.12.2021.Základní majetková struktura je následující:
<br> v tis.Kč Netto Dlouhodobá aktiva - nehmotná 0
<br> - pozemky 3661
<br> - budovy a stavby 264652
<br> - samostatné hmotné movité věci 24
<br> - nedokončené investice 0
<br> - finanční investice 11500 Oběžná aktiva - poskytnuté zálohy 0
<br> - pohledávky 142
<br> - dohadné účty aktivní 0
<br> - fmanční majetek 8928 Aktiva celkem 288907 Vlastní zdroje krytí - jmění účetní jednotky a uprav.pol.298659
<br> - fondy účetní jednotky 1200
<br> - výsledek hospodaření -11434 Cizí zdroje krytí - krátkodobé závazky 186
<br> - dlouhodobé závazky 296 Pasiva celkem 288907 Plnění rozpočtu Celkové příjmy 2021 14232 z toho: - přijaté transfery 5744 - finanční příjmy 1825 - příjmy — voda 742 - příjmy - BRKO 54 - převody mezi bankovními účty SORJ 5866 Celkové výdaje 2021 12499 z toho: - provoz Svazku - voda 6063 - provoz Svazku — BRKO (vč.vypořádání obcí) 385 - platby daní a poplatků stát.rozp.136 - služby peněžních ústavů 49 - převody mezi bankovními účty SORJ 5866 Financování 2021 1733 z toho: - splátky úvěrů -1208 - změna prostředků na běžných účtech -1041 - operace na účtech bez char.P a V 516
<br> Rozpočet běžného roku 2021 byl uzavřen s přebytkem ! 732 922.90 Kč.Podrobné plnění rozpoctu za 10k 2021 je obsaženo v příloze c.1.„ ',J'jt '
<br> 2.Uvěrové financování
<br> Údaje o úvěrech a ostatních závazcích k 31.12.2021 |
<br> splatnost rposkytovatel j účel XXXXXX do nesplaceno \ výstavba vodovodu II.etapa ČMZRB _ 1.část 16 000 000 21.2.2022 296 000 Celkem \ 16 000 000 296 000
<br> Výkazy účetní závěrky Svazku jsou v příloze č.2
<br> 3.Členství ve svazcích,sdruženích.podílv ve společnostech Svazek obcí Region Jih k 31.12.2021 má 100% podíl ve společnosti I.T.V.CZ s.r.o.<.> IČO 256 75 109,která od 1.7.2021 na základě nájemní smlouvy ...

Načteno

edesky.cz/d/5411377

Meta

Pronájem   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Klokočná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz