« Najít podobné dokumenty

Obec Stěbořice - Schválená účetní závěrka obce za rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Stěbořice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

- protokol o schvalování
Účetní jednotka
<br> Název: OBEC STĚBOŘICE Sídlo: STĚBOŘICE 28„ 747 51 IČ: 00300691
<br> Právní norma: ÚSC
<br> Předmět podnikání: hlavní činnost
<br> Protokol o schvalování účetní závěrky obce za rok 2021
<br> Identifikace schvalované účetní závěrky:
<br> Účetní závěrka k 31.12.2021
<br> Za účetní jednotku: Obec Stěbořice Stěbořice 28 IČ 00300691
<br> Datum rozhodování o schválení účetní závěrky: 30.ři.2022
<br> Předložené podklady pro schválení účetní závěrky:
<br> Rozvaha k 31.12.2021
<br> Výkaz zisku a ztráty k 31 122021
<br> Příloha k 31.12.2021
<br> Inventarizační zpráva k 3 1.12.2021
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021
<br> Předkladatel podkladů: XXXXX XXXXXXXX,účetní obce
<br> Identifikace osob rozhodujících o schválení účetní závěrky dle Š84 odst.2,písm.b)
<br> zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích: zastupitelstvo obce Stěbořice ve složení k datu
<br> 30.5.2022
<br> Osoby rozhodující 0 schválení účetní závěrky,které využily své právo dle QIZ vyhlášky
<br> č.220/2013
<br> XXXXXX XXXXX,DiS.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.hlasoval pro XXXXXXX XXXXXX,lng.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.hlasoval pro XXXXXXXX XXXXX,Ing.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.hlasoval pro XXXXXXXX XXXXXX,lng.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.hlasoval pro Weíszová Jana,lng.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> hlasovala pro XXXXXXXXXX XXXX,XXXg.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.hlasovala pro
<br> XXXXXX XXX.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> hlasoval pro
<br> XXXXXX XXXXX,Ing.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> zdržel se hlasování
<br> XXXXX XXXXXXXX.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.hlasoval pro XXXX XXXXX.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.hlasoval pro XXXXX XXXXXXXX,Mgr.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> hlasoval pro
<br> Z celkového počtu 15 členů zastupitelstva bylo přítomno 11 členů <.>
<br> Výrok ...
- protokol o schválení 
Licence.“ D 1 VG
<br> ke dni: 31.12.2021 IČO: 00300691 Název: Obec Stěbořice
<br> XPRGUZXA /ZXA (08022022 / 08022022)
<br> u
<br> PROTOKOL o SCHVÁLENÍI NESCHVÁLENÍ ÚCETNÍ ZÁVĚRKY
<br> 'Druh Závěíkyi __Řádná ke dni 31.12.2!021
<br> Datum rozhodnutí: 30.05.2022
<br> ldentiňkace orgánu schvalovatele: Obec: Zastupitelstvo obce
<br> Jméno osoby schvalovatele: XXXXXX XXXXX,Dis,XXXXXXX XXXXXX,Ing.XXXXXXXX XXXXX,Ing.XXXXXXXX XXXXXX,Ing,XXXXXXXX XXXX,Ing.Grosserova Dana,Ing.XXXXXX XXX XXXXXX XXXXX,ing.XXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXX,Mgr <.>
<br> Výrok o schválení nebo neschválení účetní závěrky:
<br> SCHVÁLENO
<br> Přiložený dokument se zápisem o neschválení podle š ? odstS:
<br> Popis:
<br> Identifikace průkazných účetních záznamů podle 5 8:
<br> Účetní záznamy ve formě souborů:
<br> Vyjádření účetní jednotky |< výroku o schválení nebo neschválení účetní závěrky:
<br> Vyjádření ve formě dokumentu (souboru):
<br> PROTOKOL O SCHVALOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY OBCE ZA ROK 2021.PDF
<br> _ Protokol o schválení účetní závěrky obce za rok 2021
<br> 31052022 13n15m355 Zpracováno systémem GiNíS as;; ÚCR GORDIC sbšfs r o.* " strana ffi
- inventarizační zpráva
INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2021
<br> Účetní jednotka: Ovbec : Stěbořice IC : 00300691
<br> Datum zpracovaní: 31.l.2022 Den zahájení inventarizace: 3.l.2022 Den ukončení inventarizace: 31.l.2022 Den,ke kterému byla inventarizace provedena: 31.12.2021
<br> 1.Vyhodnocení provedené inventarizace: 1.1.Plán inventur
<br> Plán inventur byl včas zpracován a řádně schv.álen Inventarizační komise postupovala v souladu svyhláškou a vnitřní směrnicí.Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena Podpisy členu inventarizační komise byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly <.>
<br> Termín inventury byl dodržen <.>
<br> 1.2.Proškolení členů inventarizačních komisí
<br> Proškolení proběhlo vbudovč kulturního domu ve Stěbořicích dne 7.12.2021 prítomni byli vsichni členové na důkaz byly pripojeny podpisx na protokolu Součástí školení byly i zásady dodržení bezpečnosti <.>
<br> 2.Výsledek inventarizace:
<br> Inventarizace proběhla řádnč podklady byly iádnč připraveny a ověřeny na skutečnost.Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku pohledávek závazků a ostatních inventaiizačních po ložck.který je zaznamenán v inventurních soupisech.Kúčtům snulovým zůstatkem nebyly vyhotoveny inventurní soupisy Skutečný stav byl porovnan se stavem účetním Při inventarizaci nebyl zjištěn žádný inventarizační rozdíl <.>
<br> Fyzickou a dokladovou inventurou nebyl zjištěn obsah jiných účtů aktiv a pasiv,než které jsou
<br> v rekapitulaci uvedeny <.>
<br> Účet Název účtu Zůstatek
<br> číslo k 31.12.2021
<br> 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 351 361,28 " 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 493 001,70 021 Stabe 142 269 045,09 022 Samostatné movité věcí a soubory movitých věcí 6 190 896,29 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 4 177 300,44 031 Pozemky 16 073 400,88 032 Kulturní předměty 100 919,00 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 14 951 657,24 052 Zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 210 000,00 078 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 351 ...
- výkaz zisku a ztrát
Licence: D7 VG XCRGUVXA / VYA (22072027 /01072021)
<br> VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
<br> územní samosprávné celky,svazky obcí,regionální rady regionu soudržnosti (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 l 2021
<br> IČO: 00300091
<br> NázeVi Obec Stěbořice
<br> Sestavená k rozvahovému dni 31.prosinci 2021
<br> 350150 účetní jednotky Místo podnikání ulice,č.p.Stěbořice 28 ulice,č.p.Stěbořice 28 obec Stěbořice obec Stěbořice PSČ,pošta 74751 PSČ,pošta 74751
<br> Údaje o organizaci Předmět poánikánš identifikační číslo 00300691 hlavní činnost právní forma vedlejší činnost zřizovatel CZmNACE
<br> Konmktní Mage Razážko účetní jednotky
<br> telefon 553661017 OBEC ÉTĚBOŘICE
<br> fax 747 51 STĚBOŘICE č.p.28 e-mail ucetni©steborice.cz IČ: 00300091 VVWW stránky TĚIEĚ 9.9 651 017
<br> (3307301 odpovědná za účetnictví _ Statutární zástupce Marie Soinická 1 / XXXXX XXXXXX,Dis <.>
<br> Podpisový záznam osoby odpovědné “! (f Podpísový záznam statutárního W,— —.\ organu —
<br> „ i za správnost údaju J !
<br> Okamžik sestavení (datum,čas): 14.02.2022,15h44m44s
<br> 14.02.2022 1571414111445 Zpracováno systémem GINIS Express - UČR GORDIC spor.s r.0.strana 1 L;
<br> Licence: D'l' VG
<br> XCRGUVXA/ VYA (22072021/01012021)
<br> Číslo položky Název položky
<br> Běžné období
<br> “V'—Minulé obdobi
<br> 1“
<br> Hlavní činnost Hospodářská činnost
<br> Hlavní činnost 3
<br> Hospodářská činnost
<br> 4
<br> A.Náklady celkem
<br> 18 6175 173,06
<br> 15 763 364,20
<br> |.Náklady z činhgsti Spotřeba materiálu Spotřeba energie Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek Prodané zboží
<br> Aktivace dlouhodobého majetku
<br> Aktivace oběžného majetku
<br> Změna stavu zásob vlastní výroby
<br> Opravy a udržování
<br> Cestovné
<br> samonosná
<br> oici „_
<br> Náklady na reprezentaci
<br> „_ „_
<br> Aktlvace vnitroorganizačních služeb Ostatní služby
<br> miro \—-1—
<br> ledove naklady
<br> qi „_
<br> Zákonné sociální pojištěni Jine soclální pojištění
<br> Ln'co' 1—1—
<br> Zákonne sociální nákla...
- výkaz FIN
Licence“ Dt VG
<br> XCRGBA1A HEMA (01012021701012021,|
<br> Ministerstvo financí
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
<br> územních samosprávných celků,dobrovolných svazků obcí a regionálních rad
<br> sestavený k 12/2021
<br> (v Kč na dvě desetinná místa) XXX XXXXX IČO
<br> XXX! XX XXXXXXXX Název a sídlo účetní jednotky:
<br> l.ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
<br> Obec Stěbořice Stěbořice 28 74751 Stěbořice
<br> FIN 2-12 M
<br> Paragraf
<br> Položka
<br> 0
<br> Text
<br> Schválený rozpočet
<br> 1
<br> Rozpočet po změnách 2
<br> Výsledek od počátku roku 3
<br> %RS
<br> %RU
<br> 000 000 000 000 000 000 000 000 0000 0000 000 000 0000 0000 000 000 000 000 000 000 000 000
<br> 1111 1112 1113 1121 1122 1211 1334 1341 1342 1343 1344 1346 1361 1381 1382 1511 2460 4111 4112 4113 4116 4121
<br> Daň z příjmů fyzických osob placena plátci
<br> Daň z příjmů fyzických osob placena poplatníky Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou Daň z příjmů právnických osob
<br> Daň z příjmů právnických osob za obce
<br> Daň z přidané hodnoty
<br> Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond Poplatek ze psů
<br> Poplatek z pobytu
<br> Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek ze vstupného
<br> Poplatek za povoleni k vjezdu do vybraných míst Správní poplatky
<br> Daň z hazardních her 5 výj.dílčí daně z tech.her Zrušený odvod z loterií a podher kromě výh.hr.př.Daň z nemovitých věci
<br> Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva Neinvestiční přijatě transfz všeobpoklsprávy SR Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhrdotvztahu Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů Ostatni neinv.přijate transfery ze st.rozpočtu Neinvestiční přijaté transfery od obcí
<br> 26 01 2022 14h12m425
<br> 5 920 000,00 88 000,00 550 000,00
<br> 3 420 000,00 45 600,00
<br> 11 500 000,00 12 000,00
<br> 50 000,00
<br> 2 000,00
<br> 2 000,00
<br> 2 000,00
<br> 1 000,00
<br> 70 000,00 150 000,00
<br> 1 500 000,00 2 100 000,00
<br> 500 000,00
<br> 258 000,00 50 000,00
<br> "ZF-)FBCOVÉHO systemem-"00190 GOR...
- rozvaha
Licence: D1 VG
<br> XCRGUWA /RYA (22072021/01012021)
<br> ROZVAHA
<br> územní samosprávné celky,svazky obcí,regionální rady regionu soudržnosti
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 l 2021
<br> IČO: 00300691 Názevz Obec Stěbořice
<br> Sestavená k rozvahovému dni 31.prosinci 2021
<br> Sitšio účetně jednotky ulice,č.p.obec PSČ,pošta
<br> 130039 o organizaci identifikační číslo právní forma zřizovatel
<br> Kontaktní úctage telefon fax e-maii WWW stránky
<br> Stěbořice 28 Stěbořice 74751
<br> 00300691
<br> 553651017
<br> ucetni©steborice.cz
<br> Osoba odpovědná za účetně—tráví
<br> XXXXX XXXXXXXX
<br> Místo poůnikánš ulice,č.p.Stěbořice 28 obec Stěbořice PSČ,pošta 74751
<br> Fředmět podnikání hlavni činnost vedlejší činnost CZ—NACE
<br> Razítko účetně jednotky
<br> OBEC STÉBOŘI 747 51 STĚBOŘICE č.p?ZEs
<br> Kč: 00300691 Teil-,i !!? MP! 807
<br> statužámí zástupce
<br> Podpisový zaznam osoby odpovědné *
<br> za správnost údajů
<br> / XXXXX XXXXXX,Dis.Podpisový záznam statutárního
<br> orgánu %—
<br> aeg
<br> Okamžik sestavení (datum,čas): 14.02.2022,15h34m17s
<br> 14022022 15h34m7 73
<br> Zpracováno systemem G.Wis Express — UCR GORDIC spot s r,a
<br> strana 1 / 6
<br> Licence: D1VG
<br> XCRGURXA.fRYA (22072021 7' 01012021)
<br> Čisto
<br> položky
<br> Název položky
<br> Období
<br> Syntetický
<br> Běžné
<br> účet Brutto
<br> Korekce
<br> Nette
<br> Minulé
<br> AKTIVA CELKEM
<br> 229 110 852,36
<br> 50 716 451,91
<br> 1.78 394 400,45
<br> 212 304 116,23
<br> qi
<br> ewodsr'in'co'nicoo'i
<br> Stálá aktiva
<br> Dlouhodobý nehmotný majetek
<br> Nehmotně výsiedky výzkumu a vývoje Software
<br> Ocenitelná prava
<br> Povolenky na emise a preferenční iimity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek určeni k prodeji
<br> 186 411 581,92 844 362,98
<br> 012
<br> 013
<br> 014
<br> 015
<br> 016 351 361,28
<b...
- příloha
Licence: DT VG XCRGUPXA !PYA (23072021 /01012021)
<br> PRI LOHA
<br> územní samosprávné celky,svazky obci,regionální rady (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 I 2021
<br> IČO: 00300691
<br> Název: Obec Stěbořice
<br> Sestavena' k rozvahovému dni 31.prosinci 2021
<br> Sídlo účetní jednotky Misto podnikání ulice,č.p.Stěbořice 28 ulice,č.p.Stěbořice 28 obec Stěbořice obec Stěbořice PSČ,pošta 74751 PSČ,pošta 74751
<br> Údaje o organizaci Předmět podnikání identifikační číslo 00300691 hlavní činnost právní forma vedlejší činnost zřizovatel CZ-NACE
<br> Kontaktní údaje Razítko účetní jednotky telefon 553661017.<.>.<.> fax OBEC STEBORICE
<br> 747 51 STĚBOŘICE č.p.28
<br> IČ: 00300691 MMM/stranky T'Z'eš 969 “M 917
<br> e-mail ucetni©steborice.cz
<br> Osoba odpovědná za účetnictví Statutární zastupce XXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXX,Dis <.>
<br> Podpisovy' zaznam osoby odpovědné " „_ Podpisový záznam statutárního % za správnost údajů ' orgánu !
<br> Okamžik sestavení (datum,čas): 15.02.2022,10h27m455
<br> 15022022 10h27rn455 Zpracováno systémem GiNiS Express - UCR GORDIC spol.s r a strana 1 / 15
<br> „Licence: D7 VG XCRGUPXA !PYA (23072027t :“ 0107202 ?)
<br> A.1.Informace podle 5 7 odst.3 zákona __________________________ Účetní jednotka pokračuje v nasledujicim účetním období ve své činnosti nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti <.>
<br> A2.Informace podle 5 7 odst.4 zákona Bez komentáře
<br> A.3.informace podle 5 7 odst.5 zákona _________
<br> uÚč etní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu dle zákonač.563/1991 Sb.a provádějících předpisů tak,aby účetní závěrka podávala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a Hnančni situace cetni jednotky.Účetní jednotka oceňuje zásoby pořizovací cenou— t.j.cena pořízení včetně vedlejsich pořizovacích nákladů.V průběhu účetního období nejsou používány účty zásob materiálu na skladě ani účty pořízení zásob materiálu.Na majetkových účtech zásob materiálu jsou po celé účetní období počáteční stavy,dodá...

Načteno

edesky.cz/d/5410697

Meta

Rozpočet   Prodej   Pronájem   Prodej   Pronájem   Územní plánování   EIA   Rozpočet   Volby   Rozpočet   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Stěbořice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz