« Najít podobné dokumenty

Obec Češov - Návrh závěrečného účtu obce 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Češov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

příloha č.5
KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
<br> Odbor ekonomický – oddělení kontroly obcí a analýz
<br> ________________________________________________________
<br>
Pivovarské nám.1245
<br> 500 03 Hradec Králové
<br> 1
<br>
<br>
<br>
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Češov,IČ: 00271462
<br> za rok 2021
<br>
Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> - 02.09.2021
<br> - 06.01.2022
<br>
<br> na základě písemné žádosti obce Češov v souladu s ustanovením § 42 odst.1 zákona
<br> č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů,a v souladu se zákonem
<br> č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
<br> a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Zahájeno bylo dne 15.07.2021 doručením Oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření
<br> v souladu s § 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.a s § 5 odst.2 písm.b) zákona č.255/2012 Sb.<,>
<br> o kontrole,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Češov
<br> Češov 49
<br> 506 01 Jičín
<br>
<br> Zástupci za Obec:
<br> starosta - XXXXXXXX XXXXXXX
<br> účetní - Ing.Vendula Hynková
<br>
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
Věra Gilková
<br> - kontroloři:
XXXX XXXXXXXX
<br>
<br> Pověření k přezkoumání ve smyslu § 5 č.420/2004 Sb.a § 4 a § 6 zákona č.255/2012 Sb <.>
<br> vydal Krajský úřad Královéhradeckého kraje dne 29.06.2021
<br>
Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb <.>,posouzené
<br> podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem
<br> s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování
<br> jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Poslední kontrolní úkon,tj.vyhodnocení vyžádaných podkladů,byl učiněn dne 06.01.2022 <.>
<br>
<br>
<br>
<br> Pivovarské ...
příloha č.4
Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sídlo: Češov 49,506 01 Češov
Obec Češov00271462
<br> sestavená k 31.12.2021
IČO: Název:
<br> Kontaktní osoba: Ing.Vendula Hynková,hynkova.v@seznam.cz,732732034
<br> Informace podle § 7 odst.3 zákona (TEXT)A.1 <.>
Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti,nedošlo ke změnám metody z důvodu
ukončení činnosti.Účetní jednotka nemá informace o XXX,že by byl porušen princip nepřetržitého trvání <.>
<br> Informace podle § 7 odst.4 zákona (TEXT)A.2 <.>
Došlo ke změnám metod vlivem změny předpisů k účetním metodám; prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví <,>
především č.410/2009 Sb.s účinností od 1.1.2016.V roce 2016 se změna metod týkala především průběžným
vykazováním na účtech 044 a 045,které byly k 1.1.2016 zrušeny <.>
<br> Informace podle § 7 odst.5 zákona (TEXT)A.3 <.>
Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách:
<br> 1.Oceňování a vykazování
Zásoby - pořizovací cena,způsob účtování B;
Drobný dlouhodobý majetek hmotný - v pořizovací ceně od 3 do 40 tis.Kč
Drobný dlouhodobý majetek nehmotný- v pořizovací ceně od 7 do 60 tis.Kč
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně do 3 tis.Kč - podrozvaha 901
Drobný dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně do 7 tis.Kč - podrozvaha 902
Hmotný a nehmotný DM vytvořený vlastní činností - ve skutečných pořizovacích nákladech,v roce 2021 nebyl pořízen
dlouhodobý majetek vlastní činností <.>
Cenné papíry a majetkové účasti: Rozhodující vliv a podstatný vliv - pořizovací cenou;
Ostatní finanční investice určené k obchodování - reálná hodnota,účtování výsledkové; ostatní finanční investice dle
§27,odst.7 zákona o účetnictví <.>
Reprodukční pořizovací ceny:
Majetek bezúplatně předaný v cenách dle evidence převodce v souladu se zákonem o účetnictví <.>
Jako vedlejší pořizovací výdaje dlouhodobého majetku vede účetní jednotka i náklady na žádosti a administrace dotace <.>
<br> 2.Změny způsobů oceňová...
příloha č.3
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
(v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Rozvaha
<br> sestaveno k 31.12.2021
00271462IČO:
<br> Název:
Sídlo:
<br> Obec Češov
Češov 49,506 01 Češov
<br> Kontaktní osoba: Ing.Vendula Hynková,hynkova.v@seznam.cz,732732034
<br> 95 386,00 - Dlouhodobý nehmotný majetekI <.>
<br> Název položky SUČíslopol <.>
BRUTTO KOREKCE
<br> - - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012)1
<br> - - Software (013)2
<br> - - Ocenitelná práva (014)3
<br> - -
<br> Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (015)4
<br> - -
<br> Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (018)5
<br> - -
<br> Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (019)6
<br> 95 386,00 - (041)7
<br> Poskytnuté zálohy na dlouhod.nehm.majetek - -
<br> Dlouhodobý hmotný majetek
<br> (051)
<br> 55 036 444,92 8 869 638,99
<br> Pozemky
<br> 8
<br> 21 678 423,50 -
<br> Kulturní předměty
<br> (031)
<br> II <.>
<br> - -
<br> Stavby
<br> (032)
<br> 1
<br> 30 869 993,99 6 710 771,00
<br> Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí
<br> (021)
<br> 2
<br> 1 763 638,44 1 620 799,00
<br> Pěstitelské celky trvalých porostů
<br> (022)
<br> 3
<br> - -
<br> Drobný dlouhodobý hmotný majetek
<br> (025)
<br> 4
<br> 538 068,99 538 068,99
<br> Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
<br> (028)
<br> 5
<br> - -
<br> Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
<br> (029)
<br> 186 320,00 - (042)
<br> 6
<br> 7
<br> Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek - -
<br> Dlouhodobý finanční majetek
<br> (052)
<br> 8
<br> - -
<br> Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem - -
<br> Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem
<br> (061)
<br> 9
<br> - -
<br> Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
<br> (062)
<br> III <.>
<br> - - (063)
<br> 1
<br> Termínované vklady dlouhodobé
<br> 2
<br> - -
<br> Ostatní dlouhodobý finanční majetek
<br> (068)
<br> - - (069)
<br> 4
<br> Povolenky na emise a preferenční limity
<br> 95 386,00 95 386,00
<br> NETTO
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> -...
příloha č.2
Výkaz zisku a ztráty
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Obec Češov00271462
sestavený k 31.12.2021
<br> IČO: Název:
Sídlo: Češov 49,506 01 Češov
Kontaktní osoba: Ing.Vendula Hynková,hynkova.v@seznam.cz,732732034
<br> 195 624,32 - Spotřeba materiálu (501)1
<br> Název položky SUČíslopol <.>
Hlavní činnost Hospodářská činnost
<br> 94 301,53 - Spotřeba energie (502)2
<br> - - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek (503)3
<br> 3 713,50 - Prodané zboží (504)4
<br> 22 897,00 -
<br> Cestovné
<br> (511)
<br> 207,00 -
<br> Náklady na reprezentaci
<br> (512)
<br> 597,00 -
<br> Ostatní služby
<br> (513)
<br> 400 302,85 -
<br> Mzdové náklady
<br> (518)
<br> 8
<br> 908 175,00 -
<br> Zákonné sociální pojištění
<br> (521)
<br> 9
<br> 156 325,00 -
<br> Jiné sociální pojištění
<br> (524)
<br> 1 270,00 -
<br> Zákonné sociální náklady
<br> (525)
<br> 19 315,00 -
<br> Jiné sociální náklady
<br> (527)
<br> 12
<br> - -
<br> Daň silniční
<br> (528)
<br> 13
<br> - -
<br> Daň z nemovitostí
<br> (531)
<br> 14
<br> - -
<br> Jiné daně a poplatky
<br> (532)
<br> 15
<br> - -
<br> Smluvní pokuty a úroky z prodlení
<br> (538)
<br> 16
<br> - -
<br> Jiné pokuty a penále
<br> (541)
<br> 17
<br> - -
<br> Dary a jiná bezúplatná předání
<br> (542)
<br> 13 240,00 -
<br> Prodaný materiál
<br> (543)
<br> 19
<br> - - (544)
<br> 20
<br> XXXXX a škody - -
<br> Tvorba fondů
<br> (547)
<br> - - (548)
<br> 22
<br> Odpisy dlouhodobého majetku 1 008 046,00 -
<br> Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (551)
<br> 23
<br> - -
<br> Prodaný dlouhodobý hmotný majetek
<br> (552)
<br> 24
<br> - -
<br> Prodané pozemky
<br> (553)
<br> 25
<br> - -
<br> Tvorba a zúčtování opravných položek
<br> (554)
<br> 26
<br> 3 752,60 -
<br> Náklady z vyřazených pohledávek
<br> (556)
<br> 28
<br> - - (557)
<br> 29
<br> Opravy a udržování
<br> 132 822,05 -
<br> Hlavní činnost Hospodářská činnost
<br> 85 505,24 -
<br> - -
<br> 5 638,70 -
<br> 10...
příloha č.1
Fin 2 - 12 MMinisterstvo financí
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> sestavený k 12/2021
<br> Rok
<br> 2021
<br> Měsíc
<br> 12
<br> IČO
<br> 00271462
<br> Název a sídlo účetní jednotky:
Obec Češov,Češov 49,506 01 Češov
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> ODPA POL Text Schválenýrozpočet
Rozpočet po
<br> změnách
Výsledek od
počátku roku
<br> a b c 1 2 3
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> Bez ODPA
0000 1111 Příjem z daně z příjmů FO placené plátci 800 000,00 630 000,00 599 943,12 95,2 %
0000 1112 Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky 13 000,00 40 000,00 39 613,25 99 %
0000 1113 Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášt.sazby daně 80 000,00 103 000,00 102 742,31 99,7 %
0000 1121 Příjem z daně z příjmů právnických osob 550 000,00 867 000,00 866 803,99 100 %
0000 1122 Př.z DPPO v případech,kdy poplat.je obec,s výj.72 960,00 72 960,00 72 960,00 100 %
0000 1211 Příjem z daně z přidané hodnoty 1 500 000,00 1 940 000,00 1 939 096,10 100 %
0000 1340 Poplatek za provoz,shrom <.>,<.>.a odstr.kom.odpadu 145 000,00 145 000,00 141 209,00 97,4 %
0000 1341 Příjem z poplatku ze psů 4 100,00 4 100,00 4 020,00 98 %
0000 1361 Příjem ze správních poplatků 1 000,00 1 000,00 250,00 25 %
0000 1381 Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her 20 000,00 35 000,00 28 604,46 81,7 %
0000 1382 Př.ze zruš.odvodu z loterií a podob.her kromě od.- - 1,48 --- %
0000 1511 Příjem z daně z nemovitých věcí 865 000,00 865 000,00 843 884,40 97,6 %
0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR - 81 028,19 81 028,19 100 %
0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 70 800,00 70 800,00 70 800,00 100 %
0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.rozpočtu - 75 000,00 75 000,00 100 %
<br> 4 121 860,00 4 929 888,19 4 865 956,30 Celkem za 0000: 98,7 %
<br> Ostatní záležitosti lesního hospodářství
1039 2111 Př.z poskytov.služeb,výrobků,prací,výkonů a práv - 20 000,00 15 400,00 77 %
<br> -...
k nahlédnutí
Závěrečný účet obce Češov za rok 2021
(§ 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění platných předpisů)
<br> Údaje o obci:
Adresa: Obec Češov,Češov 49,506 01 Jičín,IČ: 00271462
Telefon: 493555148
Email: cesov@tiscali.cz
Bankovní spojení: 10925541/0100
Počet členů zastupitelstva: 5
V roce 2021 pracoval finanční a kontrolní výbor obce <.>
Obec Češov je členem Svazku obcí Mariánská zahrada <.>
<br> 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2021
<br> Schválený rozpočet
v Kč
Rozpočet po změnách v Kč
Plnění k 31.12.2021
v Kč
<br> Tř.1 Daňové příjmy
4051060,00
4703060,00
4639128,11
<br> Tř.2 Nedaňové příjmy
437900,00
458400,00
438260,01
<br> Tř.3 Kapitálové příjmy
0
0
0
<br> Tř.4 Přijaté transfery
70800,00
226828,19
226828,19
<br> Příjmy po konsolidaci
4559760,00
5388288,19
5304216,31
<br> Tř.5 Běžné výdaje
2970204,00
3341973,48
2179008,30
<br> Tř.6 Kapitálové výdaje
100000,00
100000,00
0,00
<br> Výdaje po konsolidaci
3070204,00
3441973,48
2179008,30
<br>
<br>
<br>
Tř.8 Financování
· 1489556,00
· 1946314,71
· 3125208,01
<br>
<br> Údaje o plnění rozpočtu příjmů,výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy ve výkazu FIN2-12 jsou k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu a jsou součástí závěrečného účtu <.>
Obec Češov neúčtuje o hospodářské činnosti <.>
<br> 2) Stav účelových fondů a finančních aktiv
<br> Obec Češov nemá zřízen žádný fond <.>
<br> Stav finančních prostředků k 31.12.2021:
231 10 ZBÚ 10925541/0100 5,736.658,84 Kč
231 20 spořící účet 43-8304690297/0100 6,818.605,62 Kč
231 30 ZBÚ ČNB 94-9510541/0710 1,386.224,16 Kč
<br>
<br> 3) Souhrn majetku obce Češov k 31.12.2021
<br>
Stálá aktiva
021 – Stavby
30,869.993,99
<br> 022 – Samostatné movité věci
1,763.638,44
<br> 028 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek
538.068,99
<br> 031 - Pozemky
21,678.423,50
<br> 041 – Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
95.386,00
<br> 042 – Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
186.320,00
<br>
<br> Oběžná...

Načteno

edesky.cz/d/5409222

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Prodej   Pronájem   Územní plánování   Rozpočet   Volby   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Češov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz