« Najít podobné dokumenty

Obec Kleneč - Zápis ze zasedání ZO Kleneč č. 5/2022 ze dne 23.5.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kleneč.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis č. 5 ze zasedání ZO Kleneč dne 23.5.2022.pdf (1.17 MB)
ZÁPIS č.512022 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLENEČ DNE 23.5.2022
<br> Přítomni: Justa 2 <.>,Kekulová D <.>,Bc.Kraus A <.>,ing.Syrovátka P <.>,Švec D <.>,ing.Novák P <.>
<br> Omluveni: pí.Písková K <.>
<br> Hosté: -
<br> Program:
<br> 1) Zahájení
<br> 2) Určení zapisovatele návrhu usnesení č 5/2022 3) Návrh a schválení ověřovatelů zápisu a určení zapisovatelky 4) Schválení- doplnění programu
<br> 5) Zpráva kontrolního výboru
<br> 6) Zpráva finančního výboru
<br> 7) Zpráva stavebního výboru
<br> 8) Zpráva kulturně sociálního výboru
<br> 9) Zpráva pořádkového výboru
<br> 10) Zpráva místosta rostky
<br> 11) Zpráva starosty
<br> 12) Různé
<br> 13) Schválení návrhu usnesení č.5/2022
<br> str.2 Bod 1) Pan starosta přivítal přítomné,zasedání bylo řádně svoláno,začátek v 17:00 hod <.>
<br> za účasti 6 členů,20 je usnášeníschopné <.>
<br> Bod 2) Určení zapisovatele návrhu usnesení: určen p.Švec D.Pro : 6 proti : 0 zdržel se: 0 20 schvaluje zapisovatele návrhu usnesení
<br> Bod 3) Návrh a schválení ověřovatelů zápisu a určení zapisovatele:
<br> Návrh na ověřovatele zápisu.<.>.<.>.<.>.<.>.p.Švec D <.>,ing.Novák P.Zapisovatelejmenují.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.pí.Kekulová D.pro: 6 proti: 0 zdržel se : 0
<br> 20 schvaluje ověřovatele zápisu p.Švece D <.>,ing.Nováka P <.>
<br> Bod 4) Schválení—doplněníprogramu zasedání 20 pro: 6 proti:0 zdržel se: O 20 schvaluje program zasedánízo
<br> Bod 5) Zpráva kontrolního výboru: 1.Odstranit popadané stromy u silnice směr na Vražkov — splněno 2.Podepsat Dohodu o poskytnutí dotace — splněno
<br> 3.Oslovit f'írmu Silnice Nymburk sro.na opravu komunikace - splněno 4.Zajistit informování obyvatel o zákazu volného pohybu psů - splněno ZO bere na vědomí
<br> Bod 6) Zpráva finančního výboru:
<br> Výsledek hospodaření k datu 30.4.2022 BÚ 17 087 723,59,-Kč Pokladna 22 029,-Kč
<br> Celkové plnění příjmů rozpočtu 32,69 % 2 540 318,21 Kč z toho daňové příjmy 31,44 % 2 30174253 Kč Celkové plnění výdajů rozpočtu 20,78 % 2 522 630,57 Kč
<br>...

Načteno

edesky.cz/d/5407199

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kleneč      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz