« Najít podobné dokumenty

Obec Vidov - Návrh závěrečného účtu SMO Pomalší za rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vidov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni.pdf
KRAJSKÝ ÚŘAD
JIHOČESKÝ KRAJ
<br> Odbor ekonomický
Oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí
U Zimního stadionu 1952/2
<br> 370 76 České Budějovice
<br>
identifikátor DS: kdib3rr tel: 386 720 111 IČ: 70890650
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz fax: 386 359 069 DIČ: CZ70890650
Stránka 1 z 9
<br>
<br>
<br>
<br>
Z p r á v a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021
<br> dobrovolného svazku obcí Svazek měst a obcí regionu Pomalší <,>
IČO 62536443
<br>
<br>
<br>
Přezkoumání bylo vykonáno na Krajském úřadu Jihočeského kraje ve dnech:
od 02.12.2021 do 16.12.2021 jako dílčí přezkoumání <,>
od 17.05.2022 do 22.05.2022 jako konečné přezkoumání <.>
<br>
Přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek měst a obcí regionu Pomalší za rok
2021 ve smyslu ustanovení § 42,§ 53 (týká se DSO) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve
<br> znění pozdějších předpisů,a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních
samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů,bylo zahájeno dne
<br> 22.07.2021 Krajským úřadem Jihočeského kraje doručením písemného oznámení <.>
<br>
<br>
Přezkoumané období od 01.01.2021 do 31.12.2021 <.>
<br>
<br>
<br> Přezkoumání vykonala:
<br> - kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: Bc.XXXX XXXXXXX
<br>
<br>
Pověření k přezkoumání podle § 5 zákona č.420/2004 Sb.a § 4 a § 6 zákona č.255/2012 Sb <.>
<br> vydal Krajský úřad Jihočeského kraje pod č.301/2021/OEKO-PŘ dne 13.07.2021 <.>
<br>
<br>
Přezkoumání hospodaření bylo provedeno distančním způsobem v podmínkách mimořádných
opatření,vyvolaných epidemiologickou situací na území České republiky,s využitím
<br> doporučeného postupu Ministerstvem financí,Odbor 47 – Centrální harmonizační jednotka,a to
<br> z podkladů předávaných územními celky elektronicky a konzultovaných dálkovou formou <.>
<br>
Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem <.>
<br>
<br> Při přezkoumání poskytli součinnost: XXXXX XXXXXX - předseda
<br> Bc.XXXXX XXXX...
vykaz-zisku-a-ztraty116952845.pdf
V Ý K A Z Z I S K U A Z T R Á T Y
<br> Svazek měst a obcí regionu Pomalší; IČO 62536443; Náměstí J.Gurreho 2,Římov,373 24
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Okamžik sestavení: 26.1.2022
<br> Právní forma:
<br> Sestavený k: 31.12.2021
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Za období: 12/2021
<br> Předmět činnosti: Svazek měst a obcí regionu Pomalší
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné Minulé
<br> Hlavní činnost Hospodářskáčinnost
<br> Syntetický
účetNázev položky
<br> 3 4
<br> Hlavní činnost Hospodářskáčinnost
<br> A.NÁKLADY CELKEM 8 239 936,70 0,00 3 693 644,09 0,00
I.Náklady z činnosti 7 487 268,62 0,00 3 531 144,09 0,00
<br> 1.Spotřeba materiálu 501 110 417,00 0,00 70 888,66 0,00
<br> 2.Spotřeba energie 502 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.Prodané zboží 504 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.Opravy a udržování 511 56 356,00 0,00 0,00 0,00
<br> 9.Cestovné 512 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 10.Náklady na reprezentaci 513 3 138,00 0,00 9 035,00 0,00
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 12.Ostatní služby 518 171 965,02 0,00 355 317,43 0,00
<br> 13.Mzdové náklady 521 148 224,00 0,00 158 383,00 0,00
<br> 14.Zákonné sociální pojištění 524 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 15.Jiné sociální pojištění 525 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 16.Zákonné sociální náklady 527 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 17.Jiné sociální náklady 528 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 18.Daň silniční 531 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 19.Daň z nemovitostí 532 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 20.Jiné daně a poplatky 538 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 23.Jiné pokuty a penále 542 0,00 0,00 3 000,00 0,00
<br> 24.Dary a jiná bezúplatná předání 543 0,00 0,00 ...
rozvaha371132292.pdf
R O Z V A H A
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Předmět činnosti: Svazek měst a obcí regionu Pomalší
<br> Svazek měst a obcí regionu Pomalší; IČO 62536443; Náměstí J.Gurreho 2,Římov,373 24
<br> Za období: 12/2021
<br> Právní forma:
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sestavená k: 31.12.2021
<br> Okamžik sestavení: 26.1.2022
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné
Minulé
<br> Brutto Korekce
<br> Syntetický
účetNázev položky
<br> 3 4
<br> Netto
<br> AKTIVA CELKEM 31 440 175,62 13 678 039,56 17 762 136,06 20 627 757,53
A.Stálá aktiva 31 252 746,84 13 678 039,56 17 574 707,28 20 053 321,38
I.Dlouhodobý nehmotný majetek 325 521,00 324 270,04 1 250,96 3 750,96
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0,00 0,00 0,00 0,00012
<br> 2.Software 0,00 0,00 0,00 0,00013
<br> 3.Ocenitelná práva 0,00 0,00 0,00 0,00014
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 0,00 0,00 0,00 0,00015
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 50 425,00 50 425,00 0,00 0,00018
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 275 096,00 273 845,04 1 250,96 3 750,96019
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00041
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0.00 0,00 0,00051
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 0,00 0.00 0,00 0,00035
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 30 927 225,84 13 353 769,52 17 573 456,32 20 049 570,42
<br> 1.Pozemky 0,00 0,00 0,00 0,00031
<br> 2.Kulturní předměty 0,00 0,00 0,00 0,00032
<br> 3.Stavby 15 392 200,68 2 798 244,00 12 593 956,68 13 995 347,68021
<br> 4.Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 9 567 780,01 5 611 940,37 3 955 839,64 5 030 562,74022
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 0,00 0,00 0,00 0,00025
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 4 943 585,15 4 943 585,15 0,00 0,00028
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00029
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 1 023 660,00 0,00 1 023 660,00 1 023 660,00...
priloha358741690.pdf
P Ř Í L O H A
<br> Předmět činnosti: Svazek měst a obcí regionu Pomalší
<br> Svazek měst a obcí regionu Pomalší; IČO 62536443; Náměstí J.Gurreho 2,Římov,373 24
<br> Za období: 12/2021
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Právní forma:
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sestavená k: 31.12.2021
<br> Okamžik sestavení: 26.1.2022
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona
<br> Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti.Žádná činnost není omezena
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona
<br> účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č.410/2009 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,novel
ČÚS a v souladu s aktualizací MP/28/OEKO
<br> A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona
<br> Účetní jednotka užívá tyto účetní postupy:
a) způsob účtování zásob B
b) postupy účtování u opravných položek (k 31.12.danného účetního období).Účetní metody,které účetní jednotka používá,vycházejí ze zákona č.563/1991 Sb,o účetnictví <,>
ve znění poz
dějších předpisů,vyhlášky č.410/2009 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,ČÚS č.701 -č.710 a MP/28/OEKO <.>
<br> 17Strana 1 /
<br>
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné Minulé
<br> ÚčetNázev položky
<br> A.4.Informace podle § 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 0,00 0,00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 0,00 0,00
<br> 2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 0,00 0,00
<br> 3.Vyřazené pohledávky 905 0,00 0,00
<br> 4.Vyřazené závazky 906 0,00 0,00
<br> 5.Ostatní majetek 909 0,00 0,00
<br> P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0,00 0,00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 911 0,00 0,00
<br> 2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 912 0,00 0,00
<br> 3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 913 0,00 0,00
<br> 4.Krátko...
inventarizacni-zprava.pdf
Inventarizační zpráva za rok 2021
<br> Zařízení: SMO Pomalší Adresa: nám.J.Gurreho 2,373 24 Římov ICO: 625 36 443
<br> Druh inventarizace: Fyzická,dokladová Způsob zajištění skutečného stavu: počítáním a analýzou prvotních dokladů
<br> Označení inventhospodářských prostředků: DHM,DNM,DDHM,MZ,pozemky,hotovosti,pohledávky,závazky
<br> Den,k němuž byla inventarizace provedena: 31.12.2021 Den zahájení inventarizace.<.>.<.>.<.> 9.12.2021.<.>.Den ukončení inventarizace: 31.1.2022
<br> Vyhodnocení provedené inventarizace: Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen.Inventarizační komise postupovala v souladu svyhláškou a vnitřní směrnicí.Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena.Podpisy členů inventarizační komise byly odsouhlaseny na podpisové vzory.Koordinace inventur s jinými osobami proběhla.Termín inventury byl dodržen <.>
<br> Výsledek inventarizace:
<br> Inventarizace proběhla řádně,podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost.Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku,pohledávek závazků a ostatních inventarizačních položek,který je zaznamenán v interních soupisech.Skutečný stav byl porovnán se stavem účetním.Fyzickou a dokladovou inventurou nebyl zjištěn obsah jiných účtů aktiv a pasiv,než které jsou v rekapitulaci uvedeny <.>
<br> A) Návrh na vypořádání invent.rozdílů: Přebytky vzít do stavu majetku,manka zaviněná předepsat k náhradě odpovědným osobám,manka nezaviněná odepsat z účetní evidence <.>
<br> Nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly B) Zajištění inventarizace,která se týkala neupotřebitelných,přebytečných,nevyužitých prostředků,poškozených nebo znehodnocených zásob,pohledávek
<br> k odepsání současně s opotřebením <.>
<br> Nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly
<br> Prohlášení inventarizační komise:
<br> inventarizace byla provedena v souladu s ustanoveními zákona č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví ve znění pozdějších předpisů,v souladu svyhláškou č.410/2009 Sb <.>,kterou se provádějí některá ustanovení zákona č....
fin-2-12.pdf
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> Předmět činnosti: Svazek měst a obcí regionu Pomalší
<br> Svazek měst a obcí regionu Pomalší; IČO 62536443; Náměstí J.Gurreho 2,Římov,373 24
<br> Za období: 12/2021
<br> Právní forma:
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sestavený k: 31.12.2021
<br> Okamžik sestavení: 25.5.2022
<br> FIN 2-12 M
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> 1 2
<br> Schválený rozpočet Rozpočet pozměnáchPoložkaParagraf
<br> 3
<br> Výsledek od počátku
roku
<br> a b
<br> Text Plnění v%
<br> 4116 0,00 3 250 728,52 3 250 728,52Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 100,00
<br> 4121 600 020,00 2 059 396,76 2 059 396,76Neinvestiční přijaté transfery od obcí 100,00
<br> 4232 10 000 000,00 9 614 345,63 9 614 345,63Investiční přijaté transfery od mezinárodních institucí 100,00
<br> 10 600 020,00Bez paragrafu 14 924 470,91 14 924 470,91 100,00XXXX
<br> 3392 2111 0,00 103 200,00 103 245,65Příjmy z poskytování služeb a výrobků 100,04
<br> 0,00Zájmová činnost v kultuře 103 200,00 103 245,65 100,043392 XXXX
<br> 6310 2141 5,00 5,00 0,00Příjmy z úroků (část) 0,00
<br> 6310 2143 0,00 0,10 0,10Kurzové rozdíly v příjmech 100,00
<br> 5,00Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5,10 0,10 1,966310 XXXX
<br> 6330 4134 0,00 0,00 10 864 619,74Převody z rozpočtových účtů 0,00
<br> 0,00Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 0,00 10 864 619,74 0,006330 XXXX
<br> 172,3015 027 676,0110 600 025,00Celkem 25 892 336,40
<br> 11Strana 1 /
<br>
<br> II.Rozpočtové výdaje
<br> 1 2
<br> Schválený rozpočet Rozpočet pozměnáchPoložkaParagraf
<br> 3
<br> Výsledek od počátku
roku
<br> a b
<br> Text Plnění v%
<br> 3392 5139 0,00 110 500,00 110 417,00Nákup materiálu jinde nezařazený 99,92
<br> 3392 5169 10 000,00 10 000,00 0,00Nákup ostatních služeb 0,00
<br> 10 000,00Zájmová činnost v kultuře 120 500,00 110 417,00 91,633392 XXXX
<br> 3639 5021 150 000,00 150 000,00 148 224,00Ostatní o...
navrh-zaverecneho-uctu-smo-2021.pdf
Svazek měst a obcí regionu Pomalší <,>
Nám.J.Gurreho 2,373 24 Římov IČO: 625 36 443 tel: 387 987 236
<br>
<br> Návrh závěrečného účtu SMO Pomalší za rok 2021
(podle § 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění
<br> platných předpisů)
<br> 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2021 (údaje uvedeny v tis.Kč)
Schválený
<br> rozpočet
<br> Upravený rozpočet Skutečnost
<br> Příjmy
<br> Neinvest.transfery od obcí 600,020 2 059,396 2 059,396
<br> Investiční transfery ze SR 0,000 3 250,729 3 250,729
<br> Invest.transfery od mezinár <.>
<br> institucí
<br> 10 000,000 9 614,346 9 614,346
<br> Zájmová činnost v kultuře 0,000 103,200 103,245
<br> Příjmy z úroků 0,005 0,005 0,000
<br> Příjmy celkem 10 600,025 15 027,676 15 027,716
<br>
<br> Výdaje
<br> Kultura – omalovánky 10,000 120,500 110,417
<br> Mzdové náklady 150,000 150,000 148,224
<br> Poradenské služby 30,000 30,000 0,000
<br> Ostatní služby 65,000 79,000 50,658
<br> Opravy a udržování 5,000 57,000 56,356
<br> Neinvest.transfery nezisk.org.162,500 162,500 162,500
<br> Služby peněžních ústavů 3,000 38,400 38,262
<br> Stroje,přístroje a zařízení 0,000 4 623,420 4 607,257
<br> Úrok z úvěru 0,000 80,000 78,278
<br> Neinvestiční transfery obcím 0,000 3,000 3,000
<br> Kurzové ztráty 0,000 78,000 77,328
<br> Výdaje celkem 425,500 5 421,820 5 332,280
<br> Financování -10 174,525 -9 605,856 -9 695,436
<br> Saldo příjmy a výdaje 10 174,525 9 605,856 9 695,436
<br> Hospodářský výsledek 9 695,436
<br> Hospodářský výsledek 9 695 436,23 Kč vznikl z důvodu proplacení dotace z projektu
<br> Interreg ATCZ 41 GrenzRad (Rožumberská lazebna Velešín,rozhledna Hradiště Kaplice <,>
<br> Muzeum Poutnictví Římov).Tyto peněžní prostředky budou použity ke splacení
<br> překlenovacího úvěru K.B.a.s.ve výši 11 050 000,- Kč v rámci kterého byly tyto projekty
<br> financovány <.>
<br>
<br> Údaje o plnění rozpočtu příjmů,výdajů a dalších finančních operacích v plném členění podle
<br> rozpočtové skladby jsou v...

Načteno

edesky.cz/d/5407189

Meta

Veřejná zakázka   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Prodej   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vidov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz