« Najít podobné dokumenty

Obec Podlesí - Návrh závěrečného účtu Svazku obcí Podbrdského regionu za rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Podlesí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

DOKUMENT
DDBOR INTERNÍHO AUDITU A KDF—WHERE"
<br> Zborovská 11 150 21 Praha 5
<br> Krajský úřad Středočeského kraje
<br> Čj.: 085709f2021fKUSK SpZn: sz_069417f2021f1<U31<
<br> Stejnopis č.2
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> SVAZEK OBCÍ PRO VODOVODY
<br> A KANALIZACE IČ: 48955001 za rok 2021
<br> Přezkoumání hospodaření Svazek obcí pro vodovody a kanalizace za rok 2021 bylo zahájeno dne 26.07.2021 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného
<br> přezkoumávajícím orgánem <.>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: ' 21.09.2021.20.04.2022
<br> na základě zákona č.4209004 Sb-,() přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem
<br> č.2552012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br> Přezkoumávaně období:
<br> Přezkoumání proběhlo v sídle DSO:
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený Hzcním přezkoumání:
<br> - kontroloři:
<br> Zástupci DSO:
<br> 01.01.2021 - 31.12.2021
<br> Pod Anenskou 149 261 01 PHbram IV
<br> Ing.XXXXXX XXXXXXXX XXXX Cernovský
<br> Ing.XXXX XXXXX - manažer svazku XXXXXXXX XXXXXXXX - hlavní účetní
DOKUMENT
V Ý K A Z Z I S K U A Z T R Á T Y
<br> Svazek obcí pro vodovody a kanalizace; IČO 48955001; Pod Anenskou 149,Příbram,261 01
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Okamžik sestavení: 11.2.2022
<br> Právní forma: Dobrovolný svazek obcí
<br> Sestavený k: 31.12.2021
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Za období: 12/2021
<br> Předmět činnosti: Shromažďování,úprava a rozvod vody
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné Minulé
<br> Hlavní činnost Hospodářskáčinnost
<br> Syntetický
účetNázev položky
<br> 3 4
<br> Hlavní činnost Hospodářskáčinnost
<br> A.NÁKLADY CELKEM 22 251 744,88 0,00 16 890 818,69 0,00
I.Náklady z činnosti 21 018 644,88 0,00 13 813 603,69 0,00
<br> 1.Spotřeba materiálu 501 54 622,25 0,00 21 352,64 0,00
<br> 2.Spotřeba energie 502 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.Prodané zboží 504 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.Opravy a udržování 511 86 674,29 0,00 2 509 762,91 0,00
<br> 9.Cestovné 512 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 10.Náklady na reprezentaci 513 2 874,93 0,00 1 732,00 0,00
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 12.Ostatní služby 518 4 576 635,38 0,00 2 516 423,82 0,00
<br> 13.Mzdové náklady 521 792 981,00 0,00 550 206,00 0,00
<br> 14.Zákonné sociální pojištění 524 254 158,00 0,00 179 811,00 0,00
<br> 15.Jiné sociální pojištění 525 2 190,00 0,00 2 142,00 0,00
<br> 16.Zákonné sociální náklady 527 0,00 0,00 3 600,00 0,00
<br> 17.Jiné sociální náklady 528 3 600,00 0,00 0,00 0,00
<br> 18.Daň silniční 531 1 350,00 0,00 1 350,00 0,00
<br> 19.Daň z nemovitostí 532 25 619,00 0,00 22 871,00 0,00
<br> 20.Jiné daně a poplatky 538 8 000,00 0,00 5 010,00 0,00
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 23.Jiné pok...
DOKUMENT
R O Z V A H A
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Předmět činnosti: Shromažďování,úprava a rozvod vody
<br> Svazek obcí pro vodovody a kanalizace; IČO 48955001; Pod Anenskou 149,Příbram,261 01
<br> Za období: 12/2021
<br> Právní forma: Dobrovolný svazek obcí
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sestavená k: 31.12.2021
<br> Okamžik sestavení: 11.2.2022
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné
Minulé
<br> Brutto Korekce
<br> Syntetický
účetNázev položky
<br> 3 4
<br> Netto
<br> AKTIVA CELKEM 429 654 426,87 235 155 553,54 194 498 873,33 187 987 896,59
A.Stálá aktiva 406 928 669,12 235 155 553,54 171 773 115,58 155 309 182,25
I.Dlouhodobý nehmotný majetek 848 630,00 66 630,00 782 000,00 0,00
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0,00 0,00 0,00 0,00012
<br> 2.Software 0,00 0,00 0,00 0,00013
<br> 3.Ocenitelná práva 0,00 0,00 0,00 0,00014
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 0,00 0,00 0,00 0,00015
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 66 630,00 66 630,00 0,00 0,00018
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00019
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 782 000,00 0,00 782 000,00 0,00041
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0.00 0,00 0,00051
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 0,00 0.00 0,00 0,00035
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 406 080 039,12 235 088 923,54 170 991 115,58 155 309 182,25
<br> 1.Pozemky 3 239 569,00 0,00 3 239 569,00 3 242 608,00031
<br> 2.Kulturní předměty 0,00 0,00 0,00 0,00032
<br> 3.Stavby 238 322 218,00 168 731 288,00 69 590 930,00 69 661 289,33021
<br> 4.Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 128 596 983,00 65 798 882,00 62 798 101,00 72 440 728,96022
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 0,00 0,00 0,00 0,00025
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 558 753,54 558 753,54 0,00 0,00028
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00029
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmot...
DOKUMENT
P Ř Í L O H A
<br> Předmět činnosti: Shromažďování,úprava a rozvod vody
<br> Svazek obcí pro vodovody a kanalizace; IČO 48955001; Pod Anenskou 149,Příbram,261 01
<br> Za období: 12/2021
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Právní forma: Dobrovolný svazek obcí
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sestavená k: 31.12.2021
<br> Okamžik sestavení: 11.2.2022
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona
<br> S ohledem na vyhl.č.460/2012 Sb <.>,krerou se mění vyhl.č.410/2009 Sb <.>,došlo k dílčím změnám v názvech a obsahovém
vymezení některých účtů.Nové předpisy nemají zásadní vliv na vedení účetnictví a na konkrétní účetní postupy užívané
účetní jednotkou,k výrazným změnám oproti předchozímu roku nedošlo <.>
<br> A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona
<br> Účetní metody,které účetní jednotka používá,vychází ze zákona č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů <,>
vyhl.č.410/2009 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,ČUS č.701-- č.710 <.>
Směrnice pro evidenci,účtování a odepisování majetku a operativní evidence
Druhy majetku: dlouhodobý nehmotný majetek - nad 60.000,-Kč
drobný dlouhodobý nehmotný majetek od 7.000 - 60.000,- Kč
dlouhodobý hmotný majetek - nad 40.000,- Kč
drobný dlouhodobý hmotný majatek od 1.XXX do XX.XXX,-Kč
majetek od X,- Kč do 1.000,-Kč se eviduje v operativní evidenci
Reálnou hodnotou se oceňuje majetek určený k prodeji s hranicí významnosti 260.000,- Kč <.>
Směrnice pro odepisování dlouhodobého majetku O účetních odpisech je účtováno ročně - rovnoměrný způsob odpisování <.>
Odpisový plán - účetní jednotka zachovává 5% zbytkovou hodnotu
<br> 17Strana 1 /
<br>
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné Minulé
<br> ÚčetNázev položky
<br> A.4.Informace podle § 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 132 912,80 137 586,30
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 0,00 0,00
<br> 2.J...
DOKUMENT
V Ý K A Z P R O H O D N O C E N Í P L N Ě N Í R O Z P O Č T U
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> Předmět činnosti: Shromažďování,úprava a rozvod vody
<br> Svazek obcí pro vodovody a kanalizace; IČO 48955001; Pod Anenskou 149,Příbram,261 01
<br> Za období: 12/2021
<br> Právní forma: Dobrovolný svazek obcí
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sestavený k: 31.12.2021
<br> Okamžik sestavení: 28.1.2022
<br> F i n 2 - 12 M
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> 1 2
<br> Schválený rozpočet Rozpočet pozměnáchPoložkaParagraf
<br> 3
<br> Výsledek od počátku
roku
<br> a b
<br> Text Plnění v%
<br> 4121 223 000,00 221 825,00 221 825,00Neinvestiční přijaté transfery od obcí 100,00
<br> 4233 5 000 000,00 5 159 000,00 5 159 000,00Investiční transfery přijaté od Evropské unie 100,00
<br> 5 223 000,00Bez paragrafu 5 380 825,00 5 380 825,00 100,00XXXX
<br> 2310 2111 10 000,00 60 500,00 60 500,00Příjmy z poskytování služeb a výrobků 100,00
<br> 2310 2119 50 000,00 98 000,00 97 080,00Ostatní příjmy z vlastní činnosti 99,06
<br> 2310 2131 205 000,00 107 000,00 81 661,84Příjmy z pronájmu pozemků 76,32
<br> 2310 2132 21 500 000,00 26 369 500,00 26 338 751,69Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí 99,88
<br> 2310 2133 1 000,00 1 000,00 0,00Příjmy z pronájmu movitých věcí 0,00
<br> 2310 2141 3 500,00 3 500,00 2 361,90Příjmy z úroků (část) 67,48
<br> 2310 3111 0,00 50 000,00 50 000,00Příjmy z prodeje pozemků 100,00
<br> 21 769 500,00Pitná voda 26 689 500,00 26 630 355,43 99,782310 XXXX
<br> 6330 4134 0,00 0,00 40 000,00Převody z rozpočtových účtů 0,00
<br> 0,00Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 0,00 40 000,00 0,006330 XXXX
<br> 99,9432 070 325,0026 992 500,00Celkem 32 051 180,43
<br> 11Strana 1 /
<br>
<br> II.Rozpočtové výdaje
<br> 1 2
<br> Schválený rozpočet Rozpočet pozměnáchPoložkaParagraf
<br> 3
<br> Výsledek od počátku
roku
<br> a b
<br> Text Plnění v%
<br> 2310 5011 650 000,00 703 100,00 698 816,00Pla...
DOKUMENT ZDE
<,> ",'Íiieé Svazek obcí !
<br> pro vodovody a kanalizace Příbram
<br> 1Č : 48955001 www.svazekpb.cz
<br> Svazek obcí pro vodovody a kanalizace
<br> Pod Anenskou čp.149,261 01 Příbram IČ: 48955001
<br> Návrh závěrečného účtu za rok 2021 ses-tavený ke dni 31.12.2021
<br> (5 43 zákona č.128/2000 Sb.o obcích,ve znění platných předpisů a ustanovení 5 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění
<br> platných předpisů)
<br> Zpracovala : XXXXXXXX XXXXXXXX

Načteno

edesky.cz/d/5401840

Meta

Prodej   Pronájem   Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Podlesí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz