« Najít podobné dokumenty

Obec Podlesí - Návrh závěrečného účtu Svazku obcí pro vodovody a kanalizace za rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Podlesí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

DOKUMENT
DOKUMENT
V Ý K A Z Z I S K U A Z T R Á T Y
<br> Svazek obcí Podbrdského regionu; IČO 48954284; Vysoká Pec 140,Bohutín,262 41
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Okamžik sestavení: 11.2.2022
<br> Právní forma: Dobrovolný svazek obcí
<br> Sestavený k: 31.12.2021
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Za období: 12/2021
<br> Předmět činnosti:
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné Minulé
<br> Hlavní činnost Hospodářskáčinnost
<br> Syntetický
účetNázev položky
<br> 3 4
<br> Hlavní činnost Hospodářskáčinnost
<br> A.NÁKLADY CELKEM 73 613,00 0,00 37 939,00 0,00
I.Náklady z činnosti 73 453,00 0,00 37 939,00 0,00
<br> 1.Spotřeba materiálu 501 33 220,00 0,00 8 569,00 0,00
<br> 2.Spotřeba energie 502 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.Prodané zboží 504 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.Opravy a udržování 511 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 9.Cestovné 512 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 10.Náklady na reprezentaci 513 12 201,00 0,00 9 222,00 0,00
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 12.Ostatní služby 518 28 032,00 0,00 20 148,00 0,00
<br> 13.Mzdové náklady 521 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 14.Zákonné sociální pojištění 524 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 15.Jiné sociální pojištění 525 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 16.Zákonné sociální náklady 527 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 17.Jiné sociální náklady 528 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 18.Daň silniční 531 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 19.Daň z nemovitostí 532 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 20.Jiné daně a poplatky 538 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 23.Jiné pokuty a penále 542 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 24.Dary a jiná bezúplatná předání 543 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 25.Prodaný materiál 544 0,00 0,00 0,00 ...
DOKUMENT
R O Z V A H A
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Předmět činnosti:
<br> Svazek obcí Podbrdského regionu; IČO 48954284; Vysoká Pec 140,Bohutín,262 41
<br> Za období: 12/2021
<br> Právní forma: Dobrovolný svazek obcí
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sestavená k: 31.12.2021
<br> Okamžik sestavení: 11.2.2022
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné
Minulé
<br> Brutto Korekce
<br> Syntetický
účetNázev položky
<br> 3 4
<br> Netto
<br> AKTIVA CELKEM 461 533,79 327 744,00 133 789,79 143 345,47
A.Stálá aktiva 327 744,00 327 744,00 0,00 0,00
I.Dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0,00 0,00 0,00 0,00012
<br> 2.Software 0,00 0,00 0,00 0,00013
<br> 3.Ocenitelná práva 0,00 0,00 0,00 0,00014
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 0,00 0,00 0,00 0,00015
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00018
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00019
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00041
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0.00 0,00 0,00051
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 0,00 0.00 0,00 0,00035
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 327 744,00 327 744,00 0,00 0,00
<br> 1.Pozemky 0,00 0,00 0,00 0,00031
<br> 2.Kulturní předměty 0,00 0,00 0,00 0,00032
<br> 3.Stavby 0,00 0,00 0,00 0,00021
<br> 4.Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 0,00 0,00 0,00 0,00022
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 0,00 0,00 0,00 0,00025
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 327 744,00 327 744,00 0,00 0,00028
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00029
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00042
<br> 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 0,00 0.00 0,00 0,00052
<br> 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 0,00 0.00 0,00 0,00036
<br> III.Dlouhodobý finanční majetek 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.Maje...
DOKUMENT
P Ř Í L O H A
<br> Předmět činnosti:
<br> Svazek obcí Podbrdského regionu; IČO 48954284; Vysoká Pec 140,Bohutín,262 41
<br> Za období: 12/2021
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Právní forma: Dobrovolný svazek obcí
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sestavená k: 31.12.2021
<br> Okamžik sestavení: 11.2.2022
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona
<br> S ohledem na vyhl.č.460/2012 Sb <.>,krerou se mění vyhl.č.410/2009 Sb <.>,došlo k dílčím změnám v názvech a obsahovém
vymezení některých účtů.Nové předpisy nemají zásadní vliv na vedení účetnictví a na konkrétní účetní postupy užívané
účetní jednotkou,k výrazným změnám oproti předchozímu roku nedošlo <.>
<br> A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona
<br> Účetní metody,které účetní jednotka používá,vychází ze zákona č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů <,>
vyhl.č.410/2009 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,ČUS č.701-- č.710
Směrnice pro evidenci,účtování a odepisování majetku,operativní evidence
drobný dlouhodobý hmotný majatek od 1.XXX do XX.XXX,-Kč
majetek od X,- Kč do 1.000,-Kč se eviduje v operativní evidenci
Zásoby - pořizovací cena,způsob účtování B
<br> 17Strana 1 /
<br>
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné Minulé
<br> ÚčetNázev položky
<br> A.4.Informace podle § 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 1 094,00 0,00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 0,00 0,00
<br> 2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 1 094,00 0,00
<br> 3.Vyřazené pohledávky 905 0,00 0,00
<br> 4.Vyřazené závazky 906 0,00 0,00
<br> 5.Ostatní majetek 909 0,00 0,00
<br> P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0,00 0,00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 911 0,00 0,00
<br> 2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 912 0,00 0,00
<br> 3.Krátkodobé ...
DOKUMENT
V Ý K A Z P R O H O D N O C E N Í P L N Ě N Í R O Z P O Č T U
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> Předmět činnosti:
<br> Svazek obcí Podbrdského regionu; IČO 48954284; Vysoká Pec 140,Bohutín,262 41
<br> Za období: 12/2021
<br> Právní forma: Dobrovolný svazek obcí
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sestavený k: 31.12.2021
<br> Okamžik sestavení: 28.1.2022
<br> F i n 2 - 12 M
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> 1 2
<br> Schválený rozpočet Rozpočet pozměnáchPoložkaParagraf
<br> 3
<br> Výsledek od počátku
roku
<br> a b
<br> Text Plnění v%
<br> 4121 70 000,00 70 000,00 62 540,00Neinvestiční přijaté transfery od obcí 89,34
<br> 70 000,00Bez paragrafu 70 000,00 62 540,00 89,34XXXX
<br> 6310 2141 200,00 200,00 17,32Příjmy z úroků (část) 8,66
<br> 200,00Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 200,00 17,32 8,666310 XXXX
<br> 89,1170 200,0070 200,00Celkem 62 557,32
<br> 11Strana 1 /
<br>
<br> II.Rozpočtové výdaje
<br> 1 2
<br> Schválený rozpočet Rozpočet pozměnáchPoložkaParagraf
<br> 3
<br> Výsledek od počátku
roku
<br> a b
<br> Text Plnění v%
<br> 6310 5163 2 000,00 2 000,00 1 101,00Služby peněžních ústavů 55,05
<br> 2 000,00Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 2 000,00 1 101,00 55,056310 XXXX
<br> 6409 5139 10 000,00 34 000,00 33 220,00Nákup materiálu jinde nezařazený 97,71
<br> 6409 5169 40 000,00 36 000,00 25 591,00Nákup ostatních služeb 71,09
<br> 6409 5175 15 000,00 15 000,00 12 201,00Pohoštění 81,34
<br> 65 000,00Ostatní činnosti jinde nezařazené 85 000,00 71 012,00 83,546409 XXXX
<br> 82,8987 000,0067 000,00Celkem 72 113,00
<br> 11Strana 2 /
<br>
<br> III.Financování
<br> Schválený rozpočet Rozpočet pozměnáchNázev
Výsledek od počátku
<br> roku
<br> Text r
<br> Plnění v
%
<br> Číslo
položky /
<br> řádku
<br> 1 2 3
<br> Krátkodobé financování z tuzemska -3 200,00 16 800,00 9 555,68 56,88
<br> Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Krátkodobé financování z tuzemska 8112 0,00 0,00 0,0...
DOKUMENT ZDE
Svazek obcí Podbrdského regionu
<br> Vysoká Pec 140,BohuTín 262 42 IČ: 48954284
<br> Návrh závěrečného úč1'u za rok 2021 sestavený ke dni 31.12.2021
<br> (5 43 zákona č.128/2000 Sb.o obcích,ve znění platných předpisů a ustanoveníš 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění platných předpisů)
<br> Zpracovala : XXXXXXXX XXXXXXXX

Načteno

edesky.cz/d/5401839

Meta

Pronájem   Prodej   Prodej   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Podlesí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz