« Najít podobné dokumenty

Obec Klokočná - Zde ke stažení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Klokočná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zde ke stažení
Stránka : 1
<br> Příloha
<br> Klokočná 1z00472034IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2021 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)A.1.-A.3 <.>
<br> A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona (TEXT)
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona (TEXT)
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona (TEXT)
<br> Sestaveno k: 31.12.2021 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> KlokočnáNázev:
<br> Sídlo: Klokočná
<br> Právní forma:
<br> Předmět činnosti:
<br> IČ: 00472034Účetní jednotka:
<br> Okamžik sestavení:
<br> Příloha č.5 k vyhlášce č.410/2009 Sb <.>
<br> 14.02.2022 16:48:45
<br> Účetní metody,jejichž použití je uloženo zákonem o účetnictví,byly uplatněny v zájmu zajištění věrného a
poctivého obrazu předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky.Úční jednotka vede účetnictví v
plném rozsahu dle vyhlášky č.410/2009 Sb <.>,kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb.<,>
o účetnictví.Účetní jednotka provedla inventarizaci v souladu se zákonem č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví a
vyhláškou č.270/2010 Sb <.>,o inventarizaci majetku a závazků <.>
Upraveno směrnicí:
drobný dlouhodobý hmotný majetek - v pořizovací ceně od 500,- do 40.000,- Kč
<br> Účetní jednotka neprovedla změnu označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahového
vymezení včetně způsobů oceňování <.>
<br> Účetní jednotka bude pokračovat ve své činnosti.Účetní jednotka nemá informaci,že by nastaly
skutečnosti,které by ji v činnosti omezovaly nebo zabraňovaly.Z tohoto důvodu účetní jednotka nevolila
změnu účetních metod <.>
<br>
<br> Stránka : 1
<br> Příloha
<br> Klokočná 2z00472034IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2021 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)A.4 <.>
<br> P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0,00 0,00
<br> 6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 956 0,00 0,00
<br> 5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 955 24...

Načteno

edesky.cz/d/5401505

Meta

Prodej   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Klokočná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz