« Najít podobné dokumenty

Obec Srbsko - Přílohy k Závěrečnému účtu 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Srbsko.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Inventarizační zpráva 2021.pdf
Obec Srbsko K Závěrce 16 267 18 Karlštejn IČO: 002 33 303
<br> Inventarizační komise byla jmenovaná dne 15.prosince 2021 usnesením zastupitelstva obce č.5»10!2021 <.>
<br> Fyzická inventura byla provedena ve dnech 5.1.— 2.2.2022,a to u majetku: - 018 - ostatni dlouhodobý nehmotný majetek - 019 — dlouhodobý nehmotný majetek - 021 — stavby - 022 — samostatné movité věci a soubory movitých věcí — 028 — drobný dlouhodobý hmotný majetek - 032 — kuiturn'i' předměty - 042 — nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - 132 - zboži - 901 —jiný drobný dlouhodnehmmajetek - 902 — jiný drobný dtouhodhmotmajetek
<br> Dokladová inventura byla provedena u ostatního majetku a závazků <.>
<br> předseda: XXXXXXX XXXXXXXXX členové: XXXXXXXX XXXXX,Vratislav Morda Další přílohy:
<br> - Obratová předvaha k 31.12.2021 - Rozvaha k 31.12.2021 - Výkaz zisků a ztrát k 31.12.2021
<br> FYZICKÁ INVENTURA k 31.12.2021
<br> č.účtu název účtu Is i:.další doklady Kč 018 Drobný dlouhodbý nehm.majetek 1 Přehled odp.majetku,Pohyby majetku 74 613,50 019 Ostatní dlouhodobý nehm.majetek 1 Přehled odp.majetku,Pohyby majetku 281 920,00
<br> Přehled odp.majetku,Pohyby majetku,021 Stavby 2 vyřazovací protokoly 110 685 677,89 022 Samostatné movité věci a soubory 3 Přehled odpmajetku,Pohyby majetku 4 509 119,40
<br> Přehled odp.majetku,Pohyby majetku,028 Drobný dlouhodbý hmotmajetek 4 vyřazovací protokoly 3 704 331,96 032 Kulturní předměty 6 Přehled majetku 1,00 041 Nedokončený dlouhod.nehmotný majetek 7 Přehled majetku 73 810,00 042 Nedokončený dlouhodhmotný majetek 8 Přehled nedokončeného majetku 782 409,69 052 Poskytnuté zálohy na dl.hm.majetek 9 0 000,00 132 Zboží 12 7 672,00 901 Jiný drobný dlouhodnehmotný majetek 30 47 796,00 902 líný drobný dlouhod.hmotný majetek 30 51 678,50 909 Ostatní majetek zapůjčený 30 24 359,00 Fyzická inventura výše uvedeného majetku souhlasí se stavem v účetnictví.DOKLADOVÁ INVENTURA !: 31.12.2021 č.účtu název účtu IS č.další doklady
<br> výpis :.KN,Pohyby majetku,v 'ř—z—vací 031 P...
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 2021.pdf
Zborovská 11
<br> 150 21 Praha 5
<br>
<br> Čj.: 000038/2022/KUSK Stejnopis č.2
<br> SpZn: SZ_057006/2021/KUSK
<br>
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
<br> SRBSKO
IČ: 00233803
<br> za rok 2021
<br>
Přezkoumání hospodaření obce Srbsko za rok 2021 bylo zahájeno dne 26.07.2021 doručením
<br> oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím orgánem <.>
<br>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> ▪ 25.05.2022
▪ 01.09.2021
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných
<br> celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem
<br> č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br>
<br> Přezkoumávané období: 01.01.2021 - 31.12.2021
<br>
<br>
<br> Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Srbsko
<br> K Závěrce 16
<br> 267 18 Karlštejn
<br>
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: Ing.XXXXXXX XXXXXXXXX
- kontroloři: XXXXXX XXXXXXX (X.X.XXXX)
PhDr.XXXXXXXX XXXXXXX
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Zástupkyně obce: XXXXXXX XXXXXXXXX - starostka
<br> Bc.XXXXXXX XXXXX - hlavní účetní
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br> Pověření k přezkoumání podle § 5 odst.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,§ 4 a § 6 zákona
<br> č.255/2012 Sb <.>,vše ve znění pozdějších předpisů,vydala vedoucí Odboru interního auditu
<br> a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX Týcová
<br> dne XX.X.XXXX pod č.j.095448/2021/KUSK <.>
<br>
<br> Předmětem přezkoumání jsou dle ust.§ 2 zák.č.420/2004 Sb <.>,ve znění pozdějších
<br> předpisů,údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle
<br> zákona č.250/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,a to:
<br> - plnění příjmů a výdajů rozpočtu,včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových
<br> prostředků <,>
<br> - finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> - náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
<br> - peněžní operac...

Načteno

edesky.cz/d/5399843

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Srbsko      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz