« Najít podobné dokumenty

Obec Srbsko - Závěrečný účet 2021 - návrh

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Srbsko.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Závěrečný účet 2021 - návrh
Str.1
<br>
Závěrečný účet obce Srbsko za rok 2021 – návrh
<br> (§ 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění platných předpisů)
<br>
<br> Závěrečný účet spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok
projedná zastupitelstvo obce nejpozději do 30.června následujícího roku a přijme opatření k nápravě
nedostatků,pokud byly zjištěny.Projednání závěrečného účtu se uzavře vyjádřením: „bez výhrad“ nebo
„s výhradami“ <.>
<br> Závěrečný účet musí být zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů před jeho projednáním v zastupitelstvu
územního samosprávného celku <.>
<br> Součástí závěrečného účtu jsou údaje o plnění rozpočtu na straně příjmů i výdajů podle rozpočtové
skladby.Dále pak vyúčtování finančních vztahů ke všem rozpočtům i dalším osobám a také zpráva o
výsledku přezkoumání hospodaření obce <.>
<br> 1.Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2021 (údaje jsou v tis.Kč)
<br> text schválený rozpočet upravený rozpočet výsledek 31.12.2021
<br> daňové příjmy 6 610 9 410 9 040
<br> nedaňové příjmy 985 1 161 1 118
<br> kapitálové příjmy 60 229 189
<br> přijaté transfery 2 355 2 886 1 878
<br> Příjmy celkem 10 010 13 686 12 225
<br>
<br> běžné výdaje 5 503 10 035 9 622
<br> kapitálové výdaje 4 465 4 008 3 899
<br> Výdaje celkem 9 968 14 043 13 521
<br> Saldo: Příjmy – výdaje 42 -357 -1 296
<br>
<br> Třída 8 – financování
<br> Splátky úvěrů - dlouhodobé -1 005 -1 005 -1 005
<br> Změna stavu na BÚ 963 1 363 2 301
<br> Financování celkem -42 358 1 296
<br>
<br>
Str.2
<br>
<br>
Příjmy a výdaje jsou účtovány na základě rozpočtové skladby ve členění na položky a paragrafy.Celkové
hospodaření včetně schváleného i upraveného rozpočtu je vykázáno ve výkazu Fin 2-12 M.V roce 2021
bylo provedeno celkem 8 úprav rozpočtu,a to rozpočtovým opatřením č.1/2021 - č.8/2021.Konečný
výkaz Fin 2-12 M za rok 2021 byl zaslán do CSÚIS dne 22.1.2022 <.>
<br>
<br> Stav bankovních účtů k 31.12.2021 3 097 592,62 Kč
<br> Stav pokladny k 31.12.2...

Načteno

edesky.cz/d/5399841

Meta

Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Srbsko      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz