« Najít podobné dokumenty

Obec Srbsko - Oznámení zahájení stavebního řizení veřejnou vyhláškou

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Srbsko.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení zahájení stavebního řizení veřejnou vyhláškou
||||l|||IIIIIIIllllllllllllllllllllllIllllllllIlllllllllllllllllllll
<br> CRDUXOOJOBF4
<br> DRÁŽNÍ ÚŘAD,WILSONOVA 200/8,121 06 PRAHA 2
<br> sekce infrastruktury - územní odbor Praha
<br> Svp.Zn.: MP-SDP0365/22-4/Bd V Praze dne 19.května 2022 C.j.: DUCR-29876/22/Bd Telefon: +420 972 241 843 (linka 206) Oprávněná úřední osoba: XXXXXXXX XXXXX XXX.E-mail: bukovjan©ducr.cz
<br> I.INFORMACE DLE UST.š9B ODST.1 ZÁKONA Č.100/2001 SB <.>
<br> 11.OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAvEBNíHo ŘÍZENÍ VEŘEJNOU VYHLASKOU
<br> 1.Informace dle ustanovení 5 9b odst.1 zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění (dále jen „zákon EIA“)
<br> pro stavbu dráhy:
<br> “Optimalizace trati Karlštejn - Beroun“
<br> Spolu s oznámením o zahájení řízení je podle ustanovení „zákona EIA“,zveřejněna žádost o vydání stavebního povolení a následující informace:
<br> Stavební záměr „Optimalizace trati Karlštejn (mimo) - Beroun (mimo),optimalizace a rekonstrukce liniové stavby železniční sítě v rámci výstavby III.tranzitního koridoru Praha-Plzeň- Che “,byl posouzen v rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí.Pro záměr bylo Ministerstvem životního prostředí ČR dne 23 dubna 2021 vydáno,dle zákona EIA,souhlasné závazné stanovisko pod c.j: MZP/202l/550/496.Dokumenty pořízené v průběhu posuzování jsou v souladu s 5 16 odst.3 zákona EIA,vyvěšeny v elektronické podobě a případně lze o seznámení požádat u správního orgánu,který Výše uvedené stanovisko vydal (Ministerstvo životního prostředí,Vršovická 65,100 10 Praha 10,www.mzp.cz,info©mzp.cz) <.>
<br> Veřejnost může v tomto řízení v souladu s š 90 odst.1 zákona EIA uplatňovat připomínky k záměru,a to ve lhůtě 30 dnů od zveřejnění informací podle Š % odst.1 zákona EIA na úřední desce Drážního úřadu,přičemž dnem zveřejnění se rozumí den vyvěšení této informace.K později uplatněným připomínkám nebude přihlédnuto <.>
<br> Pokud se v souladu s & 9c odst.3 zákona EIA podáním písemného oznámení přihlásí do 30 dnů od zveřejnění obec dotč...

Načteno

edesky.cz/d/5399840

Meta

Územní plánování   Stavební informace   EIA   Stavby   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Srbsko      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz