« Najít podobné dokumenty

Obec Malé Hradisko - Návrh závěrečného účtu svazek obcí Drahansko 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Malé Hradisko.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výkaz zisku a ztráty 12_2021.pdf [0,40 MB]
V Ý K A Z Z I S K U A Z T R Á T Y
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> sestavený k 31.12.2021
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Svazek obcí Drahansko a okolí; IČO 75055694; Za Školou 379,798 48 Protivanov
<br> Právní forma: Dobrovolný svazek obcí
<br> Okamžik sestavení: 10.2.2022 v 15:38
<br> Předmět činnosti:
<br> Název položky účet MinuléBěžné
<br> Hlavní činnost Hospodářská
činnost
<br> Hospodářská
činnost
<br> Hlavní činnost
<br> 1 2 43
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> A.N Á K L A D Y C E L K E M 5 484 744,06 17 056 011,63
<br> I.Náklady z činnosti 5 227 197,50 16 875 061,63
<br> 1.Spotřeba materiálu 5 742,92501 16 939,25
<br> 2.Spotřeba energie 166 869,19502 155 248,33
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503
<br> 4.Prodané zboží 504
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508
<br> 8.Opravy a udržování 146 672,44511 44 999,62
<br> 9.Cestovné 512
<br> 10.Náklady na reprezentaci 865,00513 1 583,00
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516
<br> 12.Ostatní služby 706 451,11518 720 877,53
<br> 13.Mzdové náklady 161 525,00521 99 990,00
<br> 14.Zákonné sociální pojištění 34 349,00524
<br> 15.Jiné sociální pojištění 525
<br> 16.Zákonné sociální náklady 527
<br> 17.Jiné sociální náklady 528
<br> 18.Daň silniční 531
<br> 19.Daň z nemovitostí 532
<br> 20.Jiné daně a poplatky 538
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541
<br> 23.Jiné pokuty a penále 542
<br> 24.Dary a jiná bezúplatná předání 543
<br> 25.Prodaný materiál 544
<br> 26.XXXXX a škody XXX
<br> XX.Tvorba fondů XXX
<br> 28.Odpisy dlouhodobého majetku 4 004 910,00551 15 782 197,00
<br> 29.Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552
<br> 30.Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553
<br> 31.Prodané pozemky 554
<br> 32.Tvorba a zúčtování rezerv 555
<br> 33.Tvorba a zúčtování opravných položek -25 642,20556 21 430,90
<br> 34.Náklady z vyřazených pohledávek 557
<br> 35.Nák...
Výkaz FIN 2_12_12_2021.pdf [2,44 MB]
I <.>
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
<br> ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> Ministerstvo financí F i n 2 - 12 M
<br> XXX XXXXX IČO
<br> Název a sídlo účetní jednotky
<br> sestavený k 31.12.2021 v Kč,s přesností na dvě desetinná místa
<br> : Svazek obcí Drahansko a okolí Za Školou 379,798 48 Protivanov
<br> 750556942021 12
<br> ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
<br> a
<br> Paragraf Položka Text
<br> b
<br> Schválený
rozpočet
<br> Rozpočet
po změnách
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> 1 2 3
<br> % %
<br> 0000 90 000,004121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 90 000,00 70 000,0077,78 77,78
<br> 0000 0,004213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 37 818 218,11 37 818 218,110,00 100,00
<br> 0000 29 015 000,004221 Investiční přijaté transfery od obcí 29 015 000,00 20 594 550,1970,98 70,98
<br> 0000 0,004222 Investiční přijaté transfery od krajů 1 700 000,00 1 700 000,000,00 100,00
<br> 29 105 000,00 68 623 218,11 60 182 768,300000 * 206,78 87,70
<br> 29 105 000,00 68 623 218,11 60 182 768,30000 ** 206,78 87,70
<br> 2321 1 000 000,002111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 262 558,56 1 547 387,85154,74 122,56
<br> 2321 1 000 000,002132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí 1 000 000,00 1 122 000,82112,20 112,20
<br> 2321 50 000,002222 Ostatní příjmy z fin.vypořádání od jiných veř.rozpočtů 50 000,00 12 694,0025,39 25,39
<br> 2321 30 000,002324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 30 000,00 4 636,6515,46 15,46
<br> 2 080 000,00 2 342 558,56 2 686 719,32Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly2321 * 129,17 114,69
<br> 2 080 000,00 2 342 558,56 2 686 719,32Odvádění a čištění odpadních vod232 ** 129,17 114,69
<br> 6310 500,002141 Příjmy z úroků (část) 500,00 728,93145,79 145,79
<br> 500,00 500,00 728,93Obecné příjmy a výdaje z finančních operací6310 * 145,79 145,79
<br> 500,00 500,00 728,93Obecné příjmy a výdaje z finančních operací631 ** 145,79 145,79
<br> 6330 0,004134 Převody z rozpo...
Rozvaha 12_2021.pdf [0,29 MB]
R O Z V A H A
<br> sestavená k 31.12.2021
<br> Svazek obcí Drahansko a okolí; IČO 75055694; Za Školou 379,798 48 Protivanov
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Právní forma: Dobrovolný svazek obcí
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Okamžik sestavení: 10.2.2022 v 15:39
<br> Předmět činnosti:
<br> BĚŽNÉNázev položky
MINULÉ
<br> BRUTTO KOREKCE NETTO
<br> 41 2 3
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> SU
<br> A K T I V A C E L K E M 20 397 939,41 294 281 999,76314 679 939,17 195 699 234,50
<br> A.Stálá aktiva 20 397 050,81 245 309 606,20265 706 657,01 188 605 986,37
<br> I.Dlouhodobý nehmotný majetek 56 309,40 0,0056 309,40 0,00
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012
<br> 2.Software 013
<br> 3.Ocenitelná práva 014
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 56 309,4056 309,40018
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 20 340 741,41 245 309 606,20265 650 347,61 188 605 986,37
<br> 1.Pozemky 031
<br> 2.Kulturní předměty 032
<br> 3.Stavby 19 455 510,00 177 470 106,57196 925 616,57 181 296 424,57021
<br> 4.Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí 850 334,00 1 907 484,602 757 818,60 2 045 376,60022
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 34 897,4134 897,41028
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 65 932 015,0365 932 015,03 5 264 185,20042
<br> 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052
<br> 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036
<br> III.Dlouhodobý finanční majetek 0,00 0,000,00 0,00
<br> 1.Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061
<br> 2.Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062
<br> 3.Dluhové cenné papíry držené...
Příloha 12_2021.pdf [2,31 MB]
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> P Ř Í L O H A
<br> sestavena k 31.12.2021
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Svazek obcí Drahansko a okolí; IČO 75055694; Za Školou 379,798 48 Protivanov
<br> Dobrovolný svazek obcí
<br> Okamžik sestavení: 10.2.2022 v 15:48
<br> Předmět činnosti:
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona
<br> Nejsou informace o XXX,že byla porušena zásada trvání účetní jednotky.Předpoklad účetní jednotky trvá <.>
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona
<br> Od 1.1.2010 účtuje ÚSC podle vyhlášky č.301/2014 Sb.A souvisejících českých standardů 701-710 <.>
<br> A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona
<br> 1.Oceňování a vykazování
Zásoby - pořizovací cena,způsob účtování B <.>
Drobný dlouhodobý majetek hmotný - v pořizovací ceně od 3 000,- Kč do 40 000,- Kč <.>
Drobný dlouhodobý majetek nehmotný - v pořizovací ceně od 3 000,- do 60 000,- Kč <.>
Hmotný a nehmotný DM vytvořený vlastní činností - ve skutečných pořizovacích nákladech,v roce 2019 nebyl pořízen
dlouhodobý majetek vlastní činností <.>
Cenné papíry a majetkové účasti - nejsou <.>
Ostatní finanční investice určené k obchodování - nejsou <.>
Jako vedlejší pořizovací výdaje dlouhodobého majetku vede účetní jednotka i náklady na žádosti a administrace dotace <.>
2.Změny způsobů oceňování: Nenastaly <.>
3.Odpisový plán: Účetní jednotka provádí účetní odpisy měsíčně <.>
5.Jednotka nemá peněžní fondy <.>
<br>
<br> BĚŽNÉ MINULÉ
<br> Ú Č E T N Í O B D O B Í
SU
<br> Číslo Název
<br> P O L O Ž K A
<br> A.4.Informace podle § 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 0,000,00
<br> 1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901
<br> 2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902
<br> 3.Vyřazené pohledávky 905
<br> 4.Vyřazené závazky 906
<br> 5.Ostatní majetek 909
<br> P.II.Krátk.podm.pohl.z transferů a krátk.podm.závazky z transferů 0,000,00
<br> 1.Krátk.podm.pohledávky z předfinancování tr...
priloha_1038504637_0_KNP-010-1190400222-21_Svazek_obci_Drahansko_a_okoli.pdf [0,47 MB]
Státní fond životního prostředí ČR,sídlo: Kaplanova 1931/1,148 00 Praha 11
<br> korespondenční a kontaktní adresa: Olbrachtova 2006/9,140 00 Praha 4,T: +420 267 994 300; IČ: 00020729
<br> www.sfzp.cz,Zelená linka pro žadatele o dotace: 800 260 500,e-mail: dotazy@sfzp.cz 1/11
<br> Č.j.: 184828/2021
<br>
<br>
<br> PROTOKOL O VEŘEJNOSPRÁVNÍ KONTROLE
<br> VYKONÁVANÉ NA MÍSTĚ
<br> Č.KNP-010-1190400222/21
<br> Kontrolní orgán:
<br> Státní fond životního prostředí České republiky
<br> Kaplanova 1931,148 00 Praha 11 – Chodov
<br> Korespondenční adresa: Olbrachtova 2006/9,140 00 Praha 4
<br> Členové kontrolní skupiny
<br> zúčastnění na veřejnosprávní
<br> kontrole vykonávané na místě:
<br> Vedoucí kontrolní skupiny: XXXX XXXXXXXXXX
<br> Kontrolní pracovník: Ing.XXXXX XXXXXXXXXX
<br> Kontrolovaná osoba:
<br> Svazek obcí Drahansko a okolí
<br> zastoupený předsedou Mgr.Milanem Markem
<br> Za školou 379,798 48 Protivanov
<br> IČ: 75055694
<br> Název akce: „Obec Suchdol – ČOV a stoková síť″
<br> Číslo jednací pověření k provedení
<br> veřejnosprávní kontroly
<br> vykonávané na místě:
<br> SFZP 094954/2021
<br> Datum a čas provedení
<br> veřejnosprávní kontroly
<br> vykonávané na místě:
<br> 22.11.2020 od 11:00 hod.do 17:00 hod <.>
<br> Místo provedení veřejnosprávní
<br> kontroly vykonávané na místě:
obecní úřad Suchdol,Jednov č.38,798 45 Suchdol
<br> Adresa pro doručení protokolu
<br> o veřejnosprávní kontrole
<br> vykonávané na místě:
<br> ID schránky: k3i758i
<br>
<br>
<br>
<br> Státní fond životního prostředí ČR,sídlo: Kaplanova 1931/1,148 00 Praha 11
<br> korespondenční a kontaktní adresa: Olbrachtova 2006/9,140 00 Praha 4,T: +420 267 994 300; IČ: 00020729
<br> www.sfzp.cz,Zelená linka pro žadatele o dotace: 800 260 500,e-mail: dotazy@sfzp.cz 2/11
<br> 1.ÚVODNÍ USTANOVENÍ A PŘEDMĚT VEŘEJNOSPRÁVNÍ KONTROLY VYKONÁVANÉ NA MÍSTĚ
<br> Veřejnosprávní kontrola vykonávaná na místě byla provedena podle ustanovení § 13 zákona
<br> č.320/2001 Sb <.>,o finanční kontrole ve veřejné sp...
priloha_1031751634_0_2021 - Návrh zprávy - zpráva o výsledku PH - Svazek obcí Drahansko a okolí.pdf [0,55 MB]
Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor kontroly
<br> Jeremenkova 40a,779 00 Olomouc
<br> SpZn.: KÚOK/64053/2021/OK/7445 Počet listů: 8
Č.j.: KUOK 2562/2022 Počet stran: 8
Počet stejnopisů: 2 Počet příloh: 0
Počet listů/svazků příloh: 0
<br>
<br>
<br>
ZPRÁVA
<br> o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí
Svazek obcí Drahansko a okolí za rok 2021
<br> IČ 75055694
<br>
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla zpracována na základě Zápisu z dílčího
přezkoumání hospodaření vykonaného dne 2.9.2021 a na základě výsledku dílčího
přezkoumání hospodaření vykonaného dne 19.4.2022 <.>
Přezkoumání hospodaření se uskutečnilo na základě žádosti dle § 42 zákona
č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),v platném znění a v souladu se zákonem
č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
a dobrovolných svazků obcí,v platném znění (dále XXX XXXXX č.XXX/XXXX Sb.).Kontrolním
úkonem,jímž došlo k zahájení přezkoumání,bylo doručení Oznámení o zahájení
přezkoumání dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Drahansko a okolí za rok 2021 dne
16.8.2021.Posledním kontrolním úkonem předcházejícím zpracování této zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření bylo podání předběžné informace o kontrolních
zjištěních dne 19.4.2022 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Úřad městyse Drahany
<br> Krajský úřad Olomouckého kraje
<br>
Přezkoumané období: 1.1.2021 - 31.12.2021
<br>
Dílčí přezkoumání hospodaření dne 19.4.2022 vykonali:
<br> kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXX XXXXXX
<br> kontrolor:
<br>
<br> Ing.XXXXXXXXX XXXXXXXXX
<br>
<br>
<br>
Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu § 5 zákona č.420/2004 Sb <.>
a § 4 zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád),v platném znění (dále jen
zákon č.255/2012 Sb.) vydala vedoucí odboru kontroly Krajského úřadu Olomouckého kraje
Mgr.Bc.Zuzana Punčochářová <.>
<br>
Zástupci dobrovolného svazku obcí: Mgr.XXXXX XXXXX - předseda
<br> XXXX XXXXX - účetní
<br>
<br> Tato zpráva o výsledku přezkoumán...
Návrh Závěrečného účtu 2021.pdf [1,77 MB]
Svazek obcí Drahansko a okolí
<br> Návrh závěrečného účtu za rok 2021
Sestavený ke dni 31.12.2021
<br> Údaje o organizaci
<br> Kontaktní údaje
<br> Doplňující údaje o organizaci
<br> Obsah návrhu závěrečného účtu
<br> Název
<br> Adresa
<br> IČO
<br> Právní forma
<br> Svazek obcí Drahansko a okolí
<br> Za Školou 379
<br> 79848 Protivanov
<br> 75055694
<br> Dobrovolný svazek obcí
<br> Telefon 582395021
<br> E-mail drahany.ucetni@seznam.cz
<br> Svazek obcí Drahansko a okolí Návrh závěrečného účtu za rok 2021
<br> I.Rozpočtové hospodaření - detailně
<br> Rozpočtové hospodaření - sumárně
<br> Příjmy a výdaje dle účelových znaků
<br> II.Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu
<br> Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům
<br> III.Majetek
<br> IV.Komentáře
<br> KEO-W 1.11.366
<br>
<br> Svazek obcí Drahansko a okolí
<br> Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně
<br> KEO-W 1.11.366 / Uc15e
<br> Skutečnost
Rozpočet
<br> schválenýPoložka % %
Rozpočet
<br> upravený
Rozdíl
<br> P Ř Í J M Y
<br> Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY schválený upravený RozdílSkutečnost %%
<br> 1 547 387,85 1 000 000,00 1 262 558,56 -284 829,29154,74 122,562111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<br> 1 122 000,82 1 000 000,00 1 000 000,00 -122 000,82112,20 112,202132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých v
<br> 728,93 500,00 500,00 -228,93145,79 145,792141 Příjmy z úroků (část)
<br> 12 694,00 50 000,00 50 000,00 37 306,0025,39 25,392222 Ostatní příjmy z fin.vypořádání od jiných v
<br> 4 636,65 30 000,00 30 000,00 25 363,3515,46 15,462324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
<br> 1 496,92 0,00 1 500,00 3,080,00 99,792328 Neidentifikované příjmy
<br> Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2 688 945,17 2 080 500,00 2 344 558,56 -344 386,61129,25 114,69
<br> Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY schválený upravený RozdílSkutečnost %%
<br> 70 000,00 90 000,00 90 000,00 20 000,0077,78 77,784121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí
<br> 37 818 218,11 0,00 37 818 218,11 0,000,00 100,004213 Investičn...

Načteno

edesky.cz/d/5399566

Meta

Prodej   Pronájem   Pronájem   Rozpočet   Prodej   Rozpočet   EIA   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Veřejná zakázka   Rozpočet   Pronájem   EIA   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Malé Hradisko      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz