« Najít podobné dokumenty

Obec Ždírec (Havlíčkův Brod) - NÁVRH ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Ždírec (Havlíčkův Brod).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

NÁVRH ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 2021
NÁVRH ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 2021
<br> Informace o účetní jednotce
<br> Název účetní jednotky: Obec Ždírec
<br> Sídlo: Ždírec 40,58001 Havlíčkův Brod IČO: 15060918
<br> Právní forma: územní samosprávní celek,obec Předmět činnosti: všeobecná veřejná správa Rozvahový den: 31.12.2021
<br> Statutární orgán: XXXXX XXXXXXXXXX — starosta obce
<br> Datum sestavení účetní závěrky k 31.12.2021 Informace o použitých účetních metodách <.>
<br> Účetní jednotka vede účetnictví vsouladu se zákonem č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví,v platném znění a dále vsouladu sprováděcí vyhláškou ktomuto zákonu č.505/2002 Sb <.>,kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů,pro účetní jednotky,které jsou územními samosprávnými celky,příspěvkovými organizacemi,státními fondy a organizačními složkami státu.Použité účetní metody jsou vsouladu sČeskými účetními standarty č.701-708 vydanými pro účetní jednotky účtující podle vyhlášky 505/2002 Sb.<.>
<br> Účetní závěrku tvoří:
<br> 1) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Ždírec za rok 2021
<br> 2) Závěrečný účet obce Ždírec za rok 2021
<br> 3) Inventarizace hmotného a nehmotného majetku k 31.12.2021
<br> 4) Rozvaha — příloha č.1 (obsahuje informace o stavu majetku,0 závazcích a o vlastním kapitálu)
<br> 5) Výkaz zisku a ztráty — příloha č.2 (informuje o výši nákladů a výnosů a o dosaženém hospodářském výsledku)
<br> 6) Příloha — příloha č.3 (doplňuje informace obsažené v rozvaze a výkazu zisku a ztrát,dále obsahuje informace o výši splatných závazků pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění a o výši evidovaných daňových nedoplatků)
<br> Řádná účetní závěrka se předkládá ke schválení zastupitelstvu obce Ždírec <.>
<br> Schváleno dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.usnesením č.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> Podpisy:
<br> Starosta obce Pavel Dobrovolný:.<.>.>/"*.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.\ >,<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<,>
<br> Místostarosta obce Miloš Laštovičk...

Načteno

edesky.cz/d/5397885


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Ždírec (Havlíčkův Brod)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz