« Najít podobné dokumenty

Městys Velký Újezd - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Velký Újezd.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
OOP Trv DZ - k.ú.Velký Újezd,u Farmářské Bašty,VPÚK Na Kamenici
<br>
<br>
MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE
ODBOR STAVEBNÍ
<br> oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací
<br> Hynaisova 34/10,779 00 Olomouc
<br>
<br>
Spisový znak – 280.4,skartační znak/skart.lhůta – S/5
<br>
Č.j.SMOL/147117/2022/OS/PK/Urb V Olomouci 24.05.2022
Spisová značka: S-SMOL/066992/2022/OS
Uvádějte vždy v korespondenci
<br>
Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: XXXXX XXXXXXXX,dveře č.X.XX
Telefon: XXXXXXXXX
E-mail: edita.urbanova@olomouc.eu
Oprávněná úřední osoba pro podepisování: Ing.XXX XXXXXX
<br>
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
<br>
Opatření obecné povahy o stanovení místní úpravy provozu na pozemních
komunikacích
<br> Magistrát města Olomouce,odbor stavební,oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací
(dále jen „správní orgán“),jako příslušný správní orgán podle § 77 odst.1 písm.c) a § 124 odst.6
zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
o silničním provozu),v souladu s ustanovením § 77 odst.5 zákona o silničním provozu a § 172
a § 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") <,>
na základě návrhu XXXX XXXXXX Naswettera,IČO: XXXXXXXX,Náměstí XX,XXX XX Velký Újezd <,>
<br> v zastoupení firmou Dopravní značení Svoboda,Olomouc s.r.o <.>,IČO: 27848116,Pavelkova
222/2,Bystrovany,779 00 Olomouc podaného dne 04.03.2022,vydává opatření obecné povahy <,>
kterým se
<br> s t a n o v í m í s t n í ú p r a v a p r o v o z u n a p o z e m n í c h
<br> k o m u n i k a c í c h
<br> a to na veřejně přístupné účelové komunikaci (dále jen „VPÚK“) umístěné na pozemku parc.č.3397 <,>
k.ú.Velký Újezd (Na Kamenici),obec Velký Újezd a s tím související užití dopravních značek <,>
signálů a zařízení <.>
<br> Místo úpravy: na VPÚK umístěné na parc.č.3397,k.ú.Velký Újezd (Na Kamenici),obec Velký
<br> Újezd
<br> Důvod úpravy: zamezení nočního stání nákladních automobilů na komunikaci u ...

Načteno

edesky.cz/d/5396835

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Městys Velký Újezd      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz