« Najít podobné dokumenty

Obec Dražůvky - Návrh závěrečného účtu DSO Mikroregion BABÍ LOM za rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dražůvky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zprava_o_prezkumu_mik._bl_2021.pdf
Krajsky tiéad Jihomoravského kraje Odbor kontrolni a pravni Zerotinovo namésti 3 601 82 Brno SpZn.: S - JMK 68724/2021 OKP ZPRAVA o vysledku prezkoumani hospodafeni za rok 2021 dobrovolného svazku obci (dale jen svazek obci) MIKROREGION BABI LOM,okres Hodonin Zprava o vysledku ptezkoumani hospodafeni byla vypracovana na zakladé Zapisu z diltiho prezkoumani hospodareni,které probéhlo dne 14.zafi 2021 a na zakladé vysledku konetného p¥ezkoumani hospodafyenf,které se uskutetnilo dne 24.wnora 2022.P¥ezkoumani hospoda¥eni probéhlo na zaklad&é ustanoveni § 53 zdkona ¢.128/2000 Sb <.>,0 obcich a v souladu se z4konem &.420/2004 Sb <.>,o pfezkoumavani hospodafeni uzemnich samospravnych celki a dobrovolnych svazki obci (dale jen zakon o pfezkoumavani hospodafeni).Misto provedeni prezkoumani: Méstsky tad Kyjov Masarykovo nam.30,697 01 Kyjov P¥ezkoumani vykonal: Kontrolor povéfeny fizenim pfezkoumani: Ing.Jarmila AntoSova Pové¥eni k ptezkoumani hospoda¥eni ve smyslu § 5 zdkona o pfezkoumavani hospodafeni vydal Mgr.XXXXXXX XXXXX — povéfen vedenim odboru kontrolniho a pravniho Krajského uradu Jihomoravského kraje.Pri prezkoumani byli pritomni: Be.XXXXXXX XXXXXX - predseda Ing.Marta Frolcova - utetni Predmét prezkoumani: P¥edmétem pfezkoumani hospodafeni jsou oblasti hospoda¥eni uvedené v § 2 odst.1 a 2 zakona o pfezkoumavani hospodafeni,posouzené podle hledisek uvedenych v § 3 tohoto zakona.Pfezkouméni hospodafyeni bylo vykonano vybérovym zptsobem.P#i posuzovani jednotlivych pravnich ukoni se vychazi ze znéni pravnich pfedpist platnych ke dni uskutetnéni tohoto tkonu.Podle ustanoveni § 2 odst.3 zdkona o pfezkoumaévani hospodaieni nebyly pfedmétem prezkoumani udaje,na které se vztahuje povinnost mléenlivosti podle dafiového radu.P¥ezkoumani hospodafeni bylo zahajeno dne 10.zai 2021,a to doructenim pisemného oznameni svazku obci nejpozdéji 5 dnt pfede dnem realizace vykonu ptezkouméani.A.Vysledek prezkoumani I.P¥i prezkoumani hospodayeni nebyly zjistény chyby a nedostatky.B.Plné...
zu_babi_lom_za_rok_2021_-_navrh.pdf
58,00 Kč
<br> Návrh závěrečného účtu za rok 2021
<br> Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 48 655,00 Kč
<br> Hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion BABÍ LOM se řídilo v roce 2021 schváleným
rozpočtem,který byl koncipován jako schodkový s objemem příjmů ve výši 154.500 Kč a výdajů ve
výši 168.000 Kč.Plánovaný schodek (13.500 Kč) byl financován z přebytků hospodaření z minulých let <.>
V průběhu roku bylo schváleno jedno rozpočtové opatření,jejhož výsledkem bylo zvýšení rozpočtových
výdajů na 188.000 Kč.Navýšení schodku o 20.000 Kč bylo rovněž financováno z přebytků hospodaření
z minulých let.Rozpočtové opatření se týkalo finanční pomoci obcím zasaženým tornádem <.>
<br> Všechny příjmy a výdaje byly uskutečňovány v hlavní činnosti.Hospodářskou činnost Mikroregion BABÍ
LOM nevykonával <.>
<br> 2.Hospodaření s majetkem a další finanční operace
<br> K 31.12.2021 byla dosažena skučetná výše příjmů 157.500 Kč,což představovalo plnění na schválený
rozpočet 101,94 %.Skutečně realizované výdaje činily 124.562,45 Kč,tj.66,26 % upraveného
rozpočtu.Tím byla dosažena úspora na schválený rozpočet ve výši cca 66 tis.Kč.Údaje o plnění
příjmů a výdajů rozpočtu Mikroregionu BABÍ LOM v plném členění podle rozpočtové skladby jsou
uvedeny v příloze č.1 - Plnění rozpočtu k 31.12.2021 <.>
<br> 1.Plnění rozpočtu
<br> 342 093,67 Kč
<br> K 31.12.2021 vykazovala organizace celkovou výši jmění účetní jednotky a upravujících položek
470.827 Kč.Tuto hodnotu tvořilo jmění účetní jednotky ve výši 706.664 Kč a zaúčtovaný oceňovací
rozdíl při změně metody ve výši -235.837 Kč <.>
<br> Peněžní fondy nejsou tvořeny <.>
<br> Zůstatek pokladny
<br> 90 280,00 Kč
<br> Celková aktiva
<br> I.Při přezkoumání hospodaření svazku obcí Mikroregion Babí lom za rok 2021 nebyly zjištěny
chyby a nedostatky <.>
<br> Přezkoumání hospodaření provedl Krajský úřad Jihomoravského kraje dne 24.2.2022,na základě
žádosti předsedy Mikroregionu BABÍ LOM ze dne 11.5.2020.Závěrečné vyjádření kontrolorky:
<br> Mikroregio...

Načteno

edesky.cz/d/5395632

Meta

Rozpočet   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dražůvky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz