« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Bojanovice - Návrh závěrečného účtu DSO Čistý jihovýchod za rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Bojanovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

4-rozbor-vysledku-hospodareni-2021-dso-cj-57f65.pdf
SÚ
Název
<br> položky
Běžné období Minulé období
<br> 501
Spotřeba
materiálu 1 285,02
<br> 513
Náklady na
reprezentaci 1 600,00 645,81
<br> 518 Ostatní služby 747 302,46 223 265,37
<br> 551
Odpisy
dlouhodobého
majetku
<br> 558 839,00 189 120,00
<br> 558
Náklady z
drobného
dlouhodobého
<br> 356 758,00
<br> 662 Kladné úroky 168,24 107,18
<br> 672
Výnosy z
transferů
<br> 1 594 928,06 336 820,08
<br> Výsledek
hospodaření
<br> 70 688,18 - 76 103,92 -
<br> Rozbor vývoje výsledku hospodaření
a rozbor vývoje majetku a závazků a vlastních zdrojů k 31.12.2021
<br> 1.Výkaz zisků a ztrát - rozbor VH,porovnání jednotlivých nákladových a výnosových položek výkazu s
minulým obdobím a odůvodnění významných rozdílů oproti minulému období
<br> Srovnání
<br> kancelářské potřeby
<br> pohoštění členská schůze
<br> Náklady r.2021 obsahují navíc oproti roku 2020
náklady spojené s realizací neinv.projektu
"Adaptační strategie DSO ČJ na změnu klimatu"
jinak jsou zde účtovány běžné provozní výdaje <,>
které jsou srovnatelné s rokem 2020,jsou to
náklady za pronájem kanceláře,kopírování,vedení
účetnictví,práce manažera,servis softwaru <,>
prodloužení domény roční popl.+ služby KEO <,>
bankovní popl <.>
<br> Odpisy v roce 2021 jsou vyšší oproti r.2020 <.>
Důvodem je,že v běžném období do nákladů navíc
vstoupily odpisy z nových projektů <.>
<br> Na účtu 672 ÚJ účtovala o poskytnutých
čl.příspěvcích,které v r.2020 činily 178.224,-
Kč a v r.2021 byly nyvýšené o příspěvek na
dofinancování projektů "RE UCE CENTRA" a
"Adaptační strategie DSO ČJ na změnu
klimatu" celkem ve výši 466.034,- Kč.Dále je
zde účtováno o rozpuštění transferů,u kterých
v předcházejícím roce se jednalo o transfery z
projektu "Rozšíření separace" celkem ve výši
158.596,08 Kč -,v roce 2021 k těmto
transferům přibily projekty "Materiálové
využití odpadu,RE UCE CENTRA a Adaptační
strategie DSO ČJ na změnu klimatu" celkem ve
výši 1.128.894,06 Kč <.>
<br> Hospodářský výsledek v roce 2021 vykazuje ztrátu
ve výši 70.688,18 Kč,a to p...
7-zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni-2021-c44b9.pdf
IGaj ský uřad Jihomoravskóho kraj e Odbor kontrolní a právni zerotínovo náměstí 3 601 82 Brno SpZn.: S - JMK 2752412021 OKP ZPRÁvA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021 dobrovolného svazku obcí (dále jen svazek obcí) XXXXX XXXXXXXXX Bc.Eva ZavŤelová § X zákona o přezkoumáváni hospodaření odboru kontrolního a ptávniho Krajského Ing.XXXXXXXX XXXXXX - předseda Bc.Vlasta Herzánová - účetní DOBROVOLNÝ SVa ZEKOBCÍ ČISTÝ JIHOVÝCHOU,okres Břeclav ZPráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracovánana záHadě Zápisu z dílčího Přezkoumání hospodařenÍ,které proběhlo dne l0.záíi 202l a na základě výsledku koneČného přezkoumání hospodaření,které se uskutečnilo dne 2:,6.ledna 2022.Přezkoumání hospodaření proběhlo na zák|adě ustanovení § 53 zákona ě.128/2000 sb <.>,o obcích a v souladu se zákonem é.42012004 Sb <.>,o přezkoumáváni hospodaření územních samosPrávných celkŮ a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumáváni hospodaření).Místo provedení přezkoumání: Hantály,a.s.Velké Pavlovice Tovární 22,69106 Velké Pavlovice Přezkoumání vykonal: Kontrol or p ověřený ř izenim pí ezkoumání : Kontrolor: Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu vydal Mgr.XXXXXXX XXXXX - pověřen vedením uřadu Jihomoravského kraj e.Při přezkoumání byli přítomni: Fředmět přezkoumání: Předmětern Přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedenó v § 2 odst.7 a 2 zákona o Přezkoumávání hospodaření,posouzené podle hledisek uvedenýeir v § 3 tohoto zákona.přezkoumání hospodaření bylo vykonáno výběrovým způsobem,Při Posuzování jednotlivých právních úkonů se vycházi ze zněni právních předpisů platných ke dni uskutečrrění tohoto úkonu.Podle ustanovení § 2 odst.3 zákona o přezkoumávání hospodaření nebyly předrnětem Pt'ezkoumání Údaje,na kteró se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu,Přezkoumání hosPodaření bylo zahájeno dne 23.července 2O2l,a to doručením písemného oznámeni svazku obcí nejpozději 5 dnů přede dnem rea|izacevýkonu přezkoumání.A.VÝsledek přezkoumání I.při...
3-priloha-k-31.12.2021-09151.pdf
A.1.Informace podle 5 7 odst.3 zákona
<br> A.2.Informace podle 5 7 odst.4 zákona
<br> A.3.Informace podle 5 7 odst.5 zákona
<br> |_.\ <.>
<br> A.4.Informace podle 5 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> účetní
<br> 3.Vyřazené pohledávky 4.Vyřazené závazky 5.Ostatní P.||.Krátkodobé z transferů a krátkodobě íněné z transferů 1.Krátkodobé íněné z transferů 2.Krátkodobé íněné z transferů 3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 4.Krátkodobé íněné ze zahraničních transferů 5.Ostatní krátkodobé z transferů 6.Ostatní krátkodobé z transferů P.lll.Podmíněné z důvodu užívání osobou 1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 3.Krátkodobé íněné z důvodu užívání osobou na základě 4.Dlouhodobé z důvodu užívání osobou na základě 5.Krátkodobé íněné z důvodu užívání osobou z ' důvodů 6.Dlouhodobé z důvodu užívání osobou z ' důvodů P.IV.Další podmíněné pohledávky 1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 2.Dlouhodobé ze smluv o dlouhodobého 3.Krátkodobé íněné z ' smluv 4.Dlouhodobé z ' smluv 5.Krátkodobé íněné ze ' daní 6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 8.Dlouhodobé ze vztahu k 9.Krátkodobé íněné ' z 10.Dlouhodobé něné ' z 11.Krátkodobé ze soudních “ řízení a ' řízení 12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů,správních řízení a jiných řízení P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů Dlouhodobé z í transferů Dlouhodobé transferů Dlouhodobé ze zahraničních transferů Dlouhodobé ze zahraničních transferů Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů.Podmíněné z důvodu užívání cizího Krátkodobé íněné z Dlouhodobé z Krátkodobé íněné z finančního Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu Krátkodo...
6-vykaz-zisku-a-ztraty-k-31.12.2021-c6707.pdf
A.NÁKLADY CELKEM 1 665 784,48 413 031,18 |.z činnosti 1 665 784,48 413 031,18 materiálu 1 285,02 0,00
<br> 0,00 0,00
<br>.dodávek 0,00 0,00
<br>.Prodané zboží 0,00 0,00
<br>.Aktivace dlouhodobého majetku 0,00 0,00
<br>.Aktivace oběžného 0,00 0,00
<br>.Změna stavu zásob vlastní ' 0,00 0,00 a udržování 0,00 0,00
<br>.Cestovné 0,00 0,00
<br>.Náklady na reprezentaci 1 600,00 645,81
<br>.Aktivace vnitroorganizačních služeb 0,00 0,00
<br>.Ostatní 747 302,46 223 265,37
<br>.Mzdové 0,00 0,00
<br>.Zákonné sociální 0,00 0,00
<br>.Jiné sociální 0,00 0,00
<br>.Zákonné sociální náklady 0,00 0,00
<br>.Jiné sociální náklady 0,00 0,00
<br>.Daň silniční 0,00 0,00
<br>.Daň z nemovitostí 0,00 0,00
<br>.Jiné daně a 0,00 0,00
<br>.Smluvní a ' 0,00 0,00
<br>.Jiné pokuty a penále 0,00 0,00
<br>.Dary a jiná bezúplatná předání 0,00 0,00
<br> ' materiál 0,00 0,00
<br>.XXXXX a X,XX X,XX
<br>.Tvorba fondů 0,00 0,00 dlouhodobého 558 839,00 189 120,00
<br>.Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0,00
<br>.Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 0,00 0,00
<br>.Prodané 0,00 0,00
<br>.Tvorba a zúčtování rezerv 0,00 0,00
<br>.Tvorba a zúčtování ' 0,00 0,00
<br> 2 ' 0,00 0,00
<br>.Náklady z drobného dlouhodobého majetku 356 758,00 0,00
<br>.Ostatní náklady z činnosti 0,00 0,00
<br>.Finanční 0,00 0,00 1.Prodané cenné 0,00 0,00 2.' 0,00 0,00 3.Kurzové ztráty 0,00 0,00 4.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0,00 0,00 5.Ostatní finanční 0,00 0,00 na 0,00 0,00
<br> 2.' místních vládních institucí na 0,00 0,00.Daň z “ 0,00 0,00 1.Daň z příjmů 0,00 0,00 2.Dodatečné odvody daně z příjmů 0,00 0,00
<br> Strana 1/ 2
<br> ___-
<br> ___-m—m ——-m—m-m—m ___!šll—m-m—m ___-mi—m—m—m 3.Výnosy z pronájmu 4.Výnosy z prodaného zboží “ 5.Výnosy ze správních poplatků 6.Výnosy z místních poplatků a 8.Jiné výnosy z vlastních výkonů “ 9.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 10.Jiné pokuty & penále 11.Výnosy z vyřazených pohledávek 12.Výnosy z prodeje materiálu 13.Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 14.Výnosy z prodeje d...
5-rozvaha-k-31.12.2021-0339e.pdf
AKTIVA CELKEM A.Stálá aktiva
<br> PDNPSFřSPNH'
<br> 1.Nehmotné.Software
<br> 3.Ocenitelná
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 6.Ostatní ' ' 7.8 9
<br> na
<br>.Dlouhodobý hmotný majetek
<br>.Pozemky.Kulturní
<br> 4.Samostatné hmotné movité věci a.Pěstitelské ' “.Drobný dlouhodobý hmotný majetek.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
<br> na
<br> ' finanční Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné držené do Dlouhodobé Termínované dlouhodobé Ostatní ' finanční Poňzovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek
<br> lv.Dlouhodobé
<br> 1.návratné finanční ' dlouhodobé 2.Dlouhodobé z ' úvěrů
<br> 3.Dlouhodobé
<br> 4.Dlouhodobé pohledávky z ručení
<br> 5.Ostatní dlouhodobé pohledávky
<br> 6.Dlouhodobé na
<br> B.Oběžná aktiva
<br>.Pořízení materiálu 2.Materiál na skladě 3.Materiál na cestě 4.Nedokončené 5.vlastní
<br> 6.7.Pořízenízboží 8.Zboží na skladě 9.Zboží na cestě 10.Ostatní
<br>.Krátkodobé
<br> 1.odběratelé 2.Směnky k inkasu
<br> 14 420 974,24 12 900 409,40 47 223,90 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 47 223,90 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 12 853 185,50 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 12 476 262,00 0,00
<br> 376 923,50 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 1 520 564,84 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 1 093 007,52 0,00
<br> 0,00
<br> 1 566 106,40 1 566 106,40 47 223,90 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 47 223,90 0,00
<br> 0,00
<br> 0.00
<br> 0.00
<br> 1 518 882,50 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 1 141 959,00 0,00
<br> 376 923,50 0,00
<br> 0,00
<br> 0.00
<br> 0.00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0.00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0.00
<br> 0,00
<br> ...
1-fin2-12m-k-31.12.2021-f9962.pdf
I.Rozpočtové příjmy
<br> _ xxxx Bez paragrafu 4 915 800,00 5 478 200,00 5 476 834,00 99,98
<br> 6310 XXXX Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 300,00 300,00 168,24 56,08
<br> m- Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně na 4 656 000,00 m
<br> II.Rozpočtové výdaje
<br> 3723 xxxx Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp.a komunál.) 9 935 600,00 11 563 900,00 11 521 372,52 m 6310 XXXX Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5 500,00 5 500,00 4 761,96 86,58
<br> m- Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně na 4 656 000,00 m
<br> III.Financování
<br> Krátkodobé financování z tuzemska _ 410 500,00 1 476 400,00 1 434 632 24 m
<br> Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)
<br> Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv,které tvoří kapitola OSFA (+/-)
<br> 1 420 000,00 1 420 000,00 14 632,4
<br> 410 500 56 400,00
<br> Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity- výdaje (- )
<br> _ ___—_- —-ď-—m [__—mamuta
<br> uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (- ) _mmmm —-—mmmm
<br> Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity- příjmy (+) _mmmm
<br> Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) _mmmm —-—m—mmm —-—mmmm
<br> uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) _mmmm —-—mmmm
<br> uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-) _mm
<br> Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných _mmmm
<br> nez ze zahraničnich dlouhodobých uvěru (+/-) __nnmmm __nemmm —-_-mmmm __nnmmm __fWH—m—m—m-m
<br> uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-) _-
<br> Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)
<br> Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)
<br> Opravné položky k peněžním operacím _
<br> Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a ...
2-navrh-zaverecneho-uctu-2021-2b56b.pdf
1
<br>
<br>
DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ
ČISTÝ JIHOVÝCHOD
Tovární 22
691 06 Velké Pavlovice
IČ 75117436
<br>
<br> Návrh závěrečného účtu za rok 2021
<br>
Na základě zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje
Dobrovolný svazek obcí Čistý jihovýchod návrh závěrečného účtu svazku za rok 2021 <.>
<br> 1) Plnění příjmů a výdajů za kalendářní rok 2021
<br> Hospodaření DOS Čistý jihovýchod se řídilo rozpočtem pro rok 2021 schváleným členskou schůzí dne
11.12.2020 usnesením č.8/34/2020 ve Velkých Pavlovicích.Rozpočtovými opatřeními č.1/2021-
č.4/2021 schválenými výborem DSO ČJ a členskou schůzí byly provedeny změny na konečnou výši
5.478.500,- Kč na straně příjmů,11.569.400,- Kč na straně výdajů a 6.090.900,-Kč ve financování <.>
<br>
Rozpočet schválený Rozpočet upravený Plnění k 31.12.2021
Třída 1 - Daňové příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
Třída 2 - Nedaňové příjmy 300,00 Kč 300,00 Kč 168,24 Kč
Třída 3 - Kapitálové příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
Třída 4 - Přijaté transfery 4 915 800,00 Kč 5 478 200,00 Kč 5.476 834,00 Kč
Příjmy celkem 4 916 100,00 Kč 5 478 500,00 Kč 5 477 002,20 Kč
Třída 5 - Běžné výdaje 472 600,00 Kč 1 153 600,00 Kč 1 110 454,48 Kč
Třída 6 - Kapitálové výdaje 9 468 500,00 Kč 10 415 800,00 Kč 10 415 680,00 Kč
Výdaje celkem 9 941 100,00 Kč 11 569 400,00 Kč 11 526 134,48 Kč
Třída 8 - financování
- splátky úvěru 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
- půjčka krátkodobá 0,00 Kč 1 420 000,00 Kč 1 420 000,00 Kč
- půjčka dlouhodobá 4 614 500,00 Kč 4 614 500,00 Kč 500 000,00 Kč
- prostředky minulých let 410 500,00 Kč 56 400,00 Kč 14.632,24 Kč
Financování celkem 5 025 000,00 Kč 6 090 900,00 Kč 6 049 132,24 Kč
<br> viz Výkaz FIN 2-12 k plnění rozpočtu v plném členění podle rozpočtové skladby
<br>
Stav peněžních prostředků k 31.12.2021 činil na Základním běžném účtu ČS a.s.Břeclav
72.579,05Kč a na Základním běžném účtu ČNB (dotační účet) 354.978,27 Kč <.>
<br> Nedaňové příjmy
zahrnují úroky ze základního běžného účtu <.>
<br> Přijaté transfery
zahrnuj...

Načteno

edesky.cz/d/5395419

Meta

Pronájem   Veřejná zakázka   Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Pronájem   EIA   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Bojanovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz