« Najít podobné dokumenty

Obec Osek (Strakonice) - Návrh závěrečného účtu obce Osek za rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Osek (Strakonice).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha
P Ř Í L O H A
<br> Předmět činnosti: 841100
<br> Obec Osek; IČO 00251631; Osek 77,Osek,386 01
<br> Za období: 12/2021
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Právní forma: Obec
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sestavená k: 31.12.2021
<br> Okamžik sestavení: 27.1.2022
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona
<br> Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a ke dni 1.3.2010 se stala plátcem DPH <.>
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona
<br> Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č.410/2009 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,novel
ČÚS a souladu s aktualizací MP/28/OEKO <.>
Od 1.1.2015 došlo ke změně rozvahových účtů- účet 342
v roce 2014 - jiné přímé daně
v roce 2015 - ostatní daně,poplatky a obdobná plnění
účet 344
v roce 2014 - jiné daně a poplatky
v toce 2015 - pohledávky za osobami mimo vybrané vládní intituce
Od 1.1.2015 došlo ke změně podrorvachových účtů 903 na 909 - ostatní majetek
911 na 905 - vyřazené pohledávky
912 na 906 - vyřazené závazky
Od 1.1.2015 došlo ke změně zůstatkové hodnoty,byla převedena na zbytkovou hodnotu <.>
<br> A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona
<br> §55 Vymezení nákladů souvisejících s pořízením dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku <.>
- do pořizovací ceny dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku se započítávají úroky-investiční z úvěru po dobu než dojde
ke kolaudaci stavby.Dále do pořizovací ceny se započítávají odměny za poradenské služby,správní poplatky,projektové přípravné práce,odvody za dočesné nebo trvalé
odnětí zemědělské půdy,poplatky za dočasné nebo trvalé odnětí lesní půdy.Průzkumné geologické a geodetické a projektové práce,dopravné,montáž.Vyřazení stávajících
staveb v důsledku nové výstavby.Vyřazení tvoří součást nákladů na novou výstavbu <.>
§65 Postup tvorby a použití opravných položek
- u účtu 311 a 315 jsme tvořili opravné položky ve výši 10% za každých...
Výkaz zisku a ztráty
V Ý K A Z Z I S K U A Z T R Á T Y
<br> Obec Osek; IČO 00251631; Osek 77,Osek,386 01
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Okamžik sestavení: 27.1.2022
<br> Právní forma: Obec
<br> Sestavený k: 31.12.2021
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Za období: 12/2021
<br> Předmět činnosti: 841100
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné Minulé
<br> Hlavní činnost Hospodářskáčinnost
<br> Syntetický
účetNázev položky
<br> 3 4
<br> Hlavní činnost Hospodářskáčinnost
<br> A.NÁKLADY CELKEM 13 315 558,49 0,00 10 266 257,77 0,00
I.Náklady z činnosti 12 186 340,79 0,00 9 378 522,07 0,00
<br> 1.Spotřeba materiálu 501 321 712,33 0,00 213 987,20 0,00
<br> 2.Spotřeba energie 502 1 131 403,05 0,00 1 013 251,18 0,00
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.Prodané zboží 504 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508 18 247,15 0,00 -78 336,30 0,00
<br> 8.Opravy a udržování 511 2 625 884,27 0,00 728 483,15 0,00
<br> 9.Cestovné 512 18 561,00 0,00 15 077,00 0,00
<br> 10.Náklady na reprezentaci 513 3 430,00 0,00 2 647,00 0,00
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 12.Ostatní služby 518 1 887 213,92 0,00 1 348 927,90 0,00
<br> 13.Mzdové náklady 521 2 951 881,00 0,00 2 872 428,00 0,00
<br> 14.Zákonné sociální pojištění 524 761 024,00 0,00 714 107,00 0,00
<br> 15.Jiné sociální pojištění 525 6 207,00 0,00 5 914,00 0,00
<br> 16.Zákonné sociální náklady 527 0,00 0,00 279,00 0,00
<br> 17.Jiné sociální náklady 528 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 18.Daň silniční 531 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 19.Daň z nemovitostí 532 1 237,00 0,00 1 237,00 0,00
<br> 20.Jiné daně a poplatky 538 2 530,00 0,00 0,00 0,00
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 23.Jiné pokuty a penále 542 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 24.Dary a jiná bezúpl...
Rozvaha
R O Z V A H A
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Předmět činnosti: 841100
<br> Obec Osek; IČO 00251631; Osek 77,Osek,386 01
<br> Za období: 12/2021
<br> Právní forma: Obec
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sestavená k: 31.12.2021
<br> Okamžik sestavení: 27.1.2022
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné
Minulé
<br> Brutto Korekce
<br> Syntetický
účetNázev položky
<br> 3 4
<br> Netto
<br> AKTIVA CELKEM 132 924 666,86 32 082 031,23 100 842 635,63 97 460 191,87
A.Stálá aktiva 112 701 094,33 32 060 423,05 80 640 671,28 80 042 157,16
I.Dlouhodobý nehmotný majetek 365 404,00 222 876,00 142 528,00 155 104,00
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0,00 0,00 0,00 0,00012
<br> 2.Software 0,00 0,00 0,00 0,00013
<br> 3.Ocenitelná práva 0,00 0,00 0,00 0,00014
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 0,00 0,00 0,00 0,00015
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 115 404,00 115 404,00 0,00 0,00018
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 250 000,00 107 472,00 142 528,00 155 104,00019
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00041
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0.00 0,00 0,00051
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 0,00 0.00 0,00 0,00035
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 112 219 586,33 31 837 547,05 80 382 039,28 79 787 053,16
<br> 1.Pozemky 4 807 388,05 0,00 4 807 388,05 4 792 646,05031
<br> 2.Kulturní předměty 0,00 0,00 0,00 0,00032
<br> 3.Stavby 98 352 286,65 28 470 334,01 69 881 952,64 70 320 570,98021
<br> 4.Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 4 299 525,68 1 597 852,20 2 701 673,48 2 626 198,10022
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 0,00 0,00 0,00 0,00025
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 769 360,84 1 769 360,84 0,00 0,00028
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00029
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 2 991 025,11 0,00 2 991 025,11 2 047 638,03042
<br> 9.Poskytnuté ...
Fin2-12M
V Ý K A Z P R O H O D N O C E N Í P L N Ě N Í R O Z P O Č T U
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> Předmět činnosti: 841100
<br> Obec Osek; IČO 00251631; Osek 77,Osek,386 01
<br> Za období: 12/2021
<br> Právní forma: Obec
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sestavený k: 31.12.2021
<br> Okamžik sestavení: 26.1.2022
<br> F i n 2 - 12 M
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> 1 2
<br> Schválený rozpočet Rozpočet pozměnáchPoložkaParagraf
<br> 3
<br> Výsledek od počátku
roku
<br> a b
<br> Text Plnění v%
<br> 1111 2 000 000,00 2 000 000,00 1 565 962,59Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 78,30
<br> 1112 40 000,00 71 757,31 101 116,99Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 140,92
<br> 1113 200 000,00 250 431,69 262 205,54Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 104,70
<br> 1121 1 600 000,00 1 860 000,00 2 212 424,61Daň z příjmů právnických osob 118,95
<br> 1122 0,00 406 600,00 406 600,00Daň z příjmů právnických osob za obce 100,00
<br> 1211 3 600 000,00 4 895 933,88 4 946 863,31Daň z přidané hodnoty 101,04
<br> 1334 30 000,00 30 000,00 0,00Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 0,00
<br> 1340 300 000,00 300 000,00 283 810,00Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 94,60
<br> 1341 14 800,00 15 330,00 15 210,00Poplatek ze psů 99,22
<br> 1361 7 000,00 7 000,00 4 060,00Správní poplatky 58,00
<br> 1381 55 000,00 72 787,47 72 989,54Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her 100,28
<br> 1511 600 000,00 600 000,00 637 548,04Daň z nemovitých věcí 106,26
<br> 4111 0,00 158 966,97 158 966,97Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 100,00
<br> 4112 1 291 500,00 1 342 100,00 1 342 100,00Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 100,00
<br> 4113 0,00 235 500,00 235 500,00Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů 100,00
<br> 4116 0,00 1 218 860,00 1 218 860,00Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 100,00
<br> 4122 0,00 280...
Inventarizační_zápis
1
Inventarizační zpráva
<br> o provedené inventuře dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku,nedokončených investic,dlouhodobých záloh a ostatního majetku na podrozvaze Obce Osek k 31.12.2021 <.>
<br> Na zasedání zastupitelstva Obce Osek,které se konalo 18.11.2021 byl vzat na vědomí zastupitelstvem obce plán inventur na rok 2021 k provedení inventarizace majetku,pohledávek a závazků a stanovení inventarizačních komisí <.>
<br>
Inventury byly zahájeny 28.12.2021 a ukončeny 20.1.2022.Byla provedena fyzická i dokladová inventura.Byly zkontrolovány inventarizační identifikátory u vybraného majetku.Skutečné stavy byly zaznamenány v inventurních soupisech <.>
<br> Inventarizační činnosti
Plán inventur
Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen.Inventarizační komise postupovaly v souladu s vyhláškou a vnitřní směrnicí.Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena.Podpisy členů inventarizačních komisí byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly.Nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu.Koordinace inventur s jinými osobami proběhla.Termín prvotní inventury byl dodržen <.>
<br> Proškolení členů inventarizačních komisí
Proškolení proběhlo v budově obecního úřadu dne 01.12.2021,přítomni byli všichni členové,na důkaz byly připojeny podpisy na protokolu.Součástí školení byly i zásady dodržení bezpečnosti <.>
Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců
Nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu <.>
Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur,k informačním tokům
Bez přijatých opatření <.>
<br> Inventarizace proběhla řádně,podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost.U inventur byly vždy členy komise osoby odpovědné za majetek.Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazku a ostatních inventarizačních položek pasiv a podrozvahy,který je zaznamenán v inventurních soupisech.Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek dle data provedení inventury.Rozdílová i...
Zpráva o výsledku přezkoumaní hospodaření za rok 2021
KRAJSKÝ ÚŘAD lllllllll||llllll|ll||lllllllllIllllllllllll|||l||l|||||||ll|||llllll
<br> JIHOČESKÝ KRAJ Kucax013A4ws Odbor ekonomický
<br> Oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí U Zimního stadionu 1952/2 370 76 Ceské Budějovice
<br> sp.zn.: OEKO-PŘ 63405/2021/hakr c.j.: KUJCK 62102/2022
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021 obce Osek,IČO 00251631
<br> Přezkoumání bylo vykonáno na Krajském úřadu Jihočeského kraje ve dnech: od 23.07.2021 do 03.08.2021 a 20.08.2021 jako dílčí přezkoumání od 27.04.2022 do 16.05.2022 jako konečná přezkoumání
<br> Přezkoumání hospodaření bylo provedeno distančnim způsobem vpodm/nkách mimořádných opatřen/; vyvolaných epidemiologickou situací na území Ceské repub/iky,s využit/m doporučeného postupu Ministerstvem financí Odbor 47 — Centrá/ní harmonizační jednotka,a to z podkladů předávaných územními ce/ky e/ektronicky a konzu/to vaných dá/ko vou formou <.>
<br> Přezkoumání hospodaření obce Osek za rok 2021 ve smyslu ustanovení 5 42,g 53 (týká se DSO) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů,bylo zahájeno dne 15.07.2021 Krajským úřadem Jihočeského kraje doručením písemného oznámení <.>
<br> Přezkoumané období od 01.01.2021 do 31.12.2021 <.>
<br> Přezkoumání vykonala: - kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: Ing.XXXX XXXXXXXXX
<br> Pověření k přezkoumání podle X X zákona č.420/2004 Sb.a šv4 a g 6 zákona č.255/2012 Sb.vydal Krajský úřad Jihočeského kraje pod č.306/2021/0EKO-PR dne 13.07.2021 <.>
<br> Přezkoumání bylo vykonáno výběron způsobem <.>
<br> Při přezkoumání poskytly součinnost: XXXXX XXXXXXXXX - XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX - účetní
<br> identifikátor DS: kdibXrr tel: XXX XXX 111 IČ:“ 70890650 e-podatelna: posta©kraj-jihocesky.cz fax: 386 359 069 DIC: CZ70890650 Stránka 1 z 15
<br> Č.j.: KUJCK 62102/2022 Sp.zn.: OEKO...
Přehled poskytnutých příspěvků za rok 2021
Přehled poskytnutých příspěvků za rok 2021
<br> V roce 2021 poskytla Obec Osek celkem 373 583,-Kč jako
<br> podporu společenským organizacím.Již při schvalování rozpočtu na rok 2021
<br> bylo počítáno s veřejnou podporou společenských organizací.Finanční
<br> prostředky byly poskytnuty celkem 9 organizacím <.>
<br> Ve všech případech proběhla veřejnoprávní kontrola podle vyhlášky č.416/2004 Sb <.>,kterou provádí zákon č.320/2001 Sb <.>,o finanční kontrole ve veřejné správě.Žádná závažná zjištění nebyla zjištěna.Všechny poskytnuté finanční prostředky byly použity účelně a hospodárné <.>
<br> Schváleno Vyčerpáno
<br> Český svaz žen Osek 45 000 45 000 TJ nohejbal Osek 15 000 2 583
<br> TJ stolní tenis Osek 30 000 30 000 SDH Osek 25 000 25 000 MS Bárovka 13 000 13 000 Charita Sousedovice 10 000 10 000 SDH Jemnice 20 000 20 000 JCZPS Strakonice 3 000 3 000
<br> TJ kopaná Osek 225 000 225 000 Celkem 386 000 373 583
<br> XXXXX XXXXXXXXX
<br> starostka obce (Léo (Jr—XX:X Učšhň ' XXX“ XX Strakonice
<br> “3:73 5320023556131
<br> Vyvěšeno: ih.? L,LL Sejmuto
<br> Zveřejněno v elektronické podobě od: 1—1“ & “La )— » do:
Přehled úvěrů, zápůjček a návratných finančních výpomocí
Tabulka č.1: Přehled úvěrů,zápůjček a návratných finančních výpomocí přijatých od finančních institucí a jiných osob
Obec Osek Osek 77,Osek,386 01,IČO 00251631
<br> Sestaveno k 31.12.2021
<br> IČO
poskytovat
ele úvěru <,>
zápůjčky
nebo NFV
<br> 1
<br> Název poskytovatele
úvěru,zápůjčky nebo
<br> NFV
<br> 2 3
<br> Určení <,>
zda se
jedná o
<br> úvěr (Ú) <,>
zápůjčku
(Z),nebo
<br> NFV
(NFV)
<br> Účel úvěru <,>
zápůjčky nebo NFV
<br> 4 5
<br> Kód
měny
<br> 6
<br> Sjednaná výše
úvěru <,>
<br> zápůjčky nebo
NFV
<br> Čerpaná výše
úvěru <,>
<br> zápůjčky
nebo NFV
<br> 7
<br> Splacená výše
jistiny úvěru <,>
<br> zápůjčky nebo
NFV
<br> 8 9
<br> Výše
zaplacených
<br> úroků
a poplatků
<br> Úroková
sazba
v %
<br> Okamžik
uzavření
<br> smlouvy o
úvěru
<br> nebo smlouvy
o zápůjčce <,>
<br> veřejnoprávní
smlouvy o
poskytnutí
NFV,nebo
okamžik
vydání
<br> rozhodnutí
o poskytnutí
<br> NFV
<br> Termín
splatnosti Způsob ručení
<br> 10 11 12 13
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> 45244782 Česká spořitelna,a.s.Kanalizace Osek II-obytná zóna CZK 900 000,00 897 963,00 839 300,00 111 378,30 2,50 19.09.2012 20.08.2022 neníÚ
<br> Vypracoval: XXXX XXXXXXXXX,XXXXXXXXX Kontroloval: XXXX XXXXXXXXX,XXXXXXXXX Datum: XX.X.XXXX
(jméno a příjmení,telefon) (jméno a příjmení,telefon)
<br> 11/
Finanční kontrola 2021
Formulář
Kontrolní vzorce,před odesláním skrýt:
<br> ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH FINANČNÍCH KONTROL
ZA ROK 2021 Návod k vyplnění
<br> Název organizace: Obec Osek TRUE Chybně vyplněná buňka:
IČO: 00251631 TRUE
Správně vyplněná buňka: Ano
<br>
A) Zhodnocení přiměřenosti a účinnosti zavedeného sytému finanční kontroly Buňka vyplňovaná výběrem ze seznamu:
(možnost výběru bude zobrazena po kliknutí do buňky)
Je proces řídicí kontroly upraven ve vnitřním předpisu? Ano TRUE
Je proces schvalování majetkových operací upraven ve vnitřním předpisu? Ano TRUE Buňka vyplňovaná ručním vložením textu:
Byla sloučena funkce správce rozpočtu a hlavního účetního? Ano TRUE
Je vytvářen plán veřejnosprávní kontroly? Ne TRUE Nevyplňovaná buňka:
Ano/Ne
<br> Na základě jakých kritérií je vytvářen plán veřejnosprávní kontroly? Kontrola vyplnění
ERROR:#N/A
<br> Identifikační ůdaje
Nenalezena žádná chyba <.>
<br> 50 - 500 znaků Sekce A
Nenalezena žádná chyba <.>
Jak jsou využívány výsledky z veřejnosprávní kontroly?
Výsledky z veřejnoprávních kontrol jsou využívány jako podklad pro schválení výše příspěvku,pro rozhodnutí o poskytnutí dotace v daném roce nebo v následujících letech a pro zaměření metodické pomoci poskytované zřizovatelskými útvary.TRUE Sekce B
Nenalezena žádná chyba <.>
<br> Sekce C
Nenalezena žádná chyba <.>
50 - 500 znaků
Sekce D
Zřídil orgán veřejné správy útvar interního auditu / pověřil konkrétního zaměstnance? Ne TRUE Nevyplněno žádné zjištění.Určitě nebylo ve vaší organizaci nalezeno žádné zjištění?
Je postavení interního auditora upraveno ve vnitřním předpisu? Ne ERROR:#N/A
Je proces výkonu interního auditu upraven ve vnitřním předpisu? Ne ERROR:#N/A Sekce C
Ano/Ne Komentář ke zprávě je prázdný.Vyplnění komentáře není povinné <.>
<br> Poskytuje vnitřní kontrolní systém dostatečné ujištění o účelném,hospodárném a efektivním nakládání s veřejnými prostředky?
Ano.Obec vytváří podmínky pro příznivé kontrolní prostředí v rámci hospodaření s veřejnými prostředky.V rámci obecního úř...
Finanční vypořádání dotací
Příjemce (název obce): *"; __ IČO: 1 Kraj*“ al = ORG obce: 5 „,(o Poskytovatelaj *,Kapitola1 :
<br> Příloha č.7 k vyhlášce č.367/2015 Sb <.>
<br> Finanční vypořádání dotací poskytnutých pruemcum prostřednictvím kraje ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv Část A.Finanční vypořádání dotací s výjimkou dotací na programové financování,na projekty výzkumu,vývoje a inovací a na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů
<br> Vysvětlivky: ' rozumí se správce kapitoly 3 vyplní se pouze v případě.že poskytovatel není současně správcem kapitoly
<br> “ rozumí se kraj,prostřednictvím kterého byla dotace poskytnuta sloupec a) jednotlivým dotačnlm titulem se rozumí účel stanovenýv rozhodnutí,event.v dohodě nebo smlouvě o poskytnutí dotace: v případě projektů v režimu přezávazkování či vyjmutí se použije název
<br> projektu v rámci programu spolutinancovaného z rozpočtu Evropské unie nebo z prostředků ňnančnlch mechanismů sloupec b) nevyplňuje se sloupec c) vyplní sejen u dotací poskytnutých veřejným rozpočtům územní úrovně sloupec d) vyplní se číslo jednací poskytovatele jen u dotací poskytnutých z kapitoly Všeobecná pokladní správa nebo ze státních ňnančních aktiv sloupec 1 - uvádí se výše dotace převedena poskytovatelem prostřednictvím příslušného kraje na účet příjemce k 31.12.2021 sloupec 2 - vyplní se.pokud příjemce provedl vratku dotace.případně její části již v průběhu roku na účet kraje sloupec 3 - uvádí se výše prosředků skutečně použitých příjemcem z poskytnuté dotace k 31.12.2021 sloupec 4 - uvádí se předepsaná výše vratky dotace při finančním vypořádání v Kč na dvě desetinná místa
<br> Vráceno v Předepsané.<.> - „ - - -.- Pozadavek na c.akce,„,-,prubehu Skutecne vyse vratky.<.>.<.>.ucelovy -,<.>,Cerpano -._.dokrytl vydaju na Ukazatel (prajektu) znak crslolednam k 31 12 2021 roku roku pou2|to dotace pl'l volb nad rámec EDS/SMVS ' ' na účet k 31.12.2021 finančním y.<.> -,<,>.poskytnute dotace kraje vyporadanl...
Návrh závěrečného účtu za rok 2021
<.> Obec Osek
<br> f***:
<br> Návrh závěrečné účtu za rok 2021
<br> Sestavenýke dni 31.12.2021
<br> Údaje o organizaci
<br> Název Obec Osek
<br> Adresa Osek 77 386 01
<br> IČO 00251631
<br> Právní forma Obec
<br> Kontaktní údaje
<br> Telefon 383392262 E-mail ou ©obec-osek.cz
<br> Obsah závěrečného účtu Strana
<br> Porovnání nákladových a výnosových účtů Porovnání závazkových a pohledávkových účtů Majetek
<br> Porovnání příjmů a výdajů dle tříd
<br> MeS|cní stav finančních prostředků
<br> Porovnání běžných a kapitálových výdajů
<br> (OCDNOÚmC/QH
<br> Porovnání příjmů a výdajů Porovnání plnění sdílených daní 10 Porovnání běžných příjmů,výdajů & saldo provozního přebytku 11 Porovnání aktivních a pasivních účtů 12 Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu 14
<br> Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně 15

Načteno

edesky.cz/d/5395112

Meta

Prodej   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Volby   Pronájem   Územní plánování   EIA   Jednání zastupitelstva   Volby   Veřejná zakázka   Rozpočet   Rozpočet   Veřejná zakázka   Rozpočet   Rozpočet   Volby   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Osek (Strakonice)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz