« Najít podobné dokumenty

Obec Dřísy - Návrh Závěrečného účtu SO Cecemínsko za rok 2021 včetně všech příloh

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dřísy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Středočeský kraj_Zpráva DSO PDF.pdf (PDF 431.92 kB)
Zborovská 11
<br> 150 21 Praha 5
<br>
<br> Čj.: 000404/2022/KUSK Stejnopis č.2
<br> SpZn: SZ_051425/2021/KUSK
<br>
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> DSO CECEMÍNSKO
IČ: 71199845
<br> za rok 2021
<br>
Přezkoumání hospodaření DSO Cecemínsko za rok 2021 bylo zahájeno dne 26.07.2021
<br> doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím
<br> orgánem <.>
<br>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br>  26.10.2021
 18.02.2022
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných
<br> celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem
<br> č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br>
<br> Přezkoumávané období: 01.01.2021 - 31.12.2021
<br>
<br>
<br> Přezkoumání proběhlo v sídle DSO: Poštovní 12
<br> 277 14 Dřísy
<br>
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Bc.Zuzana Svobodová
- kontroloři: Ing.XXXXXXX XXXXXXXXX
XXXXX XXXXXXXX
<br>
<br> Zástupci DSO: XXXXX XXXXXXX - předsedkyně
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br> Pověření k přezkoumání podle § 5 odst.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,§ 4 a § 6 zákona
<br> č.255/2012 Sb <.>,vše ve znění pozdějších předpisů,vydala vedoucí Odboru interního auditu
<br> a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX Týcová
<br> dne XX.X.XXXX pod č.j.095448/2021/KUSK <.>
<br>
<br> Předmětem přezkoumání jsou dle ust.§ 2 zák.č.420/2004 Sb <.>,ve znění pozdějších
<br> předpisů,údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle
<br> zákona č.250/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,a to:
<br> - plnění příjmů a výdajů rozpočtu,včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových
<br> prostředků <,>
<br> - finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> - náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
<br> - peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy
<br> mezi dvěma nebo ...
Příloha k ZÚ_vyúčtování finančních vztahů.pdf (PDF 46.67 kB)
Cecemínsko,IČO 71199845 KEO4 1.10.0 UR057
<br> Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně
<br> Období 2021
<br> Investiční transfery
<br> UZ
Poskytnuto k
<br> 31.12.Název Použito k 31.12 <.>
Vratka v průběhu
<br> roku
Vratka při fin <.>
<br> vypořádání
Investiční přijaté transfery od obcí 2 509 311,23 2 509 311,23 0,00 0,004221
<br> Celkem 2 509 311,23 2 509 311,23 0,00 0,00
<br> Pol
<br> Neinvestiční transfery
<br> UZ
Poskytnuto k
<br> 31.12.Název Použito k 31.12 <.>
Vratka v průběhu
<br> roku
Vratka při fin <.>
<br> vypořádání
Neinvestiční přijaté transfery od obcí 120 000,00 120 000,00 0,00 0,004121
<br> Celkem 120 000,00 120 000,00 0,00 0,00
<br> Pol
<br> Transfery celkem 0,000,002 629 311,232 629 311,23
<br> Počet záznamů: 1
<br> 1/1
Návrh závěrečného účtu za rok 2021.pdf (PDF 509.03 kB)
Návrh závěrečného účtu za rok 2021
Cecemínsko
<br> 31.12.2021Sestavený ke dni
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> Údaje o organizaci
<br> Název
Adresa
<br> IČO
Právní forma
<br> Cecemínsko
Poštovní 12
277 14 Dřísy
<br> 71199845
Dobrovolný svazek obcí
<br> Kontaktní údaje
<br> Telefon 606651553
E-mail ou.drisy@seznam.cz
<br> Návrh závěrečného účtu za rok 2021
<br> Doplňující údaje
<br> Porovnání nákladových a výnosových účtů 1
<br> Porovnání závazkových a pohledávkových účtů 3
<br> Majetek 5
<br> Porovnání příjmů a výdajů dle tříd 6
<br> Měsíční stav finančních prostředků 7
<br> Porovnání běžných a kapitálových výdajů 8
<br> Porovnání příjmů a výdajů 9
<br> Porovnání plnění sdílených daní 10
<br> Porovnání běžných příjmů,výdajů a saldo provozního přebytku 11
<br> Porovnání aktivních a pasivních účtů 12
<br> Strana
<br>
<br> Cecemínsko,IČO 71199845 KEO4 1.10.0 UC501
<br> Porovnání nákladových a výnosových účtů
<br> Období: 12/2021
<br> SU Název 2019 2020 2021
<br> Nákladové účty
<br> 501 Spotřeba materiálu 19 839,48 0,00 7 865,13
511 Opravy a udržování 442 218,30 715 795,10 1 514 272,00
512 Cestovné 0,00 1 211,00 0,00
513 Náklady na reprezentaci 0,00 6 145,00 12 972,00
518 Ostatní služby 618 935,54 352 909,00 458 123,16
521 Mzdové náklady 50 042,00 35 292,00 35 292,00
549 Ostatní náklady z činnosti 26 091,27 49 534,83 49 540,48
551 Odpisy dlouhodobého majetku 2 754 528,00 2 754 528,00 3 718 142,00
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 0,00 7 866,12 0,00
591 Daň z příjmů 124 000,00 75 430,00 -30 174,00
595 Dodatečné odvody daně z příjmů 104 136,00 -59 590,00 20 220,00
<br> strana 1Závěrečný účet za rok 2021
<br>
<br> Cecemínsko,IČO 71199845 KEO4 1.10.0 UC501
<br> Porovnání nákladových a výnosových účtů
<br> Období: 12/2021
<br> SU Název 2019 2020 2021
<br> Výnosové účty
<br> 602 Výnosy z prodeje služeb 2 200,00 0,00 0,00
603 Výnosy z pronájmu 1 530 954,00 1 555 796,00 861 220,00
644 Výnosy z prodeje materiálu 0,00 200 000,00 0,00
649 Ostatní výnosy z činnosti 0,0...

Načteno

edesky.cz/d/5395042

Meta

Veřejná zakázka   Rozpočet   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dřísy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz