« Najít podobné dokumenty

Obec Klokočná - Výběrové řízení - veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce - „Rampa pro pěší“ v obci Klokočná

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Klokočná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zadávací projektová dokumentace
Příloha č. 3 - Slepý rozpočet
propočet
Obec Klokočná č.p.61 04/2022
RAMPA KLOKOČNÁ
REKAPITULACE NÁKLADŮ
M.j.Množství Jedn.cena (Kč) Celkem (Kč) Hmotnost celkem (t)
Rekapitulace HSV
1.Zemní práce
2.Základy
4.Vodorovné konstrukce
5.Pozemní komunikace
8.Trubní vedení
9.Dokončující konstrukce a práce
9.Bourání
Součet
998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t
HSV CELKEM
<br> Vedlejší rozpočtové náklady - VRN
Zařízení staveniště Kč
Území se ztíž.výrob.podmínkami Kč
VRN CELKEM
<br>
<br> Základní rozpočtové náklady
Poř.č.Číslo položky Text M.j.Množství Jedn.cena (Kč) Celkem (Kč) Jedn.hmotnost (t) Hmotnost celkem (t)
800-1 1.Zemní práce
1.122151101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně m3 12.22
50% z 24,44
2.122251103 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 12.22
50% z 24,44
3.139001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení 25% z24,44 m3 6.11
4.13215-1703 Hloubení rýh nezapaž.hor.tř.I do 100m (V.V.)Chráničky m3 1.12
5.13320-1101 Hloubení šachet nezapaž hor tř.3 do 100m.KŠ.(1,50x1,50x2,0) m3 4.50
6.18195-1113 Úprava pláně bez zhutnění v hor II skup 4až5 (V.V) m2 24.00
7.17115-1201 Obsyp objektů bez prohozrení sypaniny(tab.kubatur)+obsyp KS 3,47+2,93 m3 6.40
8.171151103 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně m3 0.08
9.182151111 Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně.20,40+3,60 m2 24.00
10.181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2 22.00
Plocha rampy+prostor nad rampou
11.121151104 Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy přes 200 do 250 mm strojně.22+24 m2 46.00
46x0,25
12.182351024 Rozprostření ornice pl do 100 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy přes 200 do 250 mm strojně m2 24.00
13.171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky (24,44+4,50)-(3,47+0,08+1,57) m3 23.82
14.162351104 Vodorovné přemístění přes 500 do 100...
Příloha č. 2 - Návrh Smlouvy o dílo - vzor
Příloha č.2 – Závazný vzor - Smlouva o dílo č.xx/2022
Stavba „Rampa před Hostincem na Klokočné“
Obec Klokočná (uchazeč)
<br> Smlouva o dílo č.xx/2022
Stavba: „Rampa před Hostincem na Klokočné“
Článek I.- Smluvní strany
1.Objednatel: Obec Klokočná
se sídlem: Klokočná č.p.61,251 64,pošta Mnichovice <,>
zastoupená: ing.XXXXXXXX XXXXX,starosta obce
IČ: XXXXXXXX
DIČ: není plátce DPH
Bank.spojení: Komerční banka,a.s <.>
č.účtu: 8021201/0100
a
2.Zhotovitel: ………………………… <.>
se sídlem: ………………………………………… <.>
IČ: ………………………
DIČ: ………………………
Bank.spojení: ………………………………………… <.>
č.účtu: ………………
uzavírají níže uvedeného dne,měsíce a roku podle § 2586 a násl.zákona č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník,v platném znění,tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“)
Článek II.– Předmět díla
1 Předmětem díla je zhotovení stavby – Rampy před Hostincem na Klokočné dle projektové dokumentace pro stavební povolení zpracované Ing.Zdeňkem Raušem v dubnu 2022 <.>
2 Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje zhotovit pro objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí podle podmínek této smlouvy dílo,a provést další činnosti popsané v této smlouvě podle požadavků objednatele <.>
3 Dokončené dílo bude provedeno v kvalitě stanovené předanou projektovou dokumentací,podle platných českých technických norem,v souladu s obecně technickými požadavky na výstavbu a v rozsahu prací a souvisejících dodávek a služeb obsažených v oceněném Slepém rozpočtu <.>
4 Součástí díla dle této smlouvy jsou veškeré materiály,dodávky,práce a výkony potřebné pro řádné a včasné zhotovení díla,jakož i veškeré potřebné vedlejší,pomocné a dodatečné činnosti,které jsou pro úplné věcné a odborné provedení smluvních prací a výkonů,resp.jejich funkčnost,nezbytné,a to i v souvislosti s ostatními dodávkami,pracemi a výkony.Výslovně jsou dále uvedeny a jsou součástí předmětu plnění díla a smluvené ceny díla tyto práce a dodávky a to zejména:
4.1.Vytýčení inženýrských sítí dotčených stavbou,dopravní značení;
4.2.Veškeré potřebné staveništní zařízení (...
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky - formulář
List1 KRYCÍ LIST NABÍDKY 1.Veřejná zakázka Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce dle zákona č.: 134/2016 Sb.o zadávání veřejných zakázek,ve znění pozdějších předpisů Název zakázky: "Rampa před Hostincem na Klokočné" 2.Základní identifikační údaje 2.1.Zadavatel Název: Obecní úřad Klokočná Sídlo: Klokočná 61,251 64,Mnichovice IČ: 00472034 DIČ: není plátcem Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: Ing.XXXXXXXX XXXXX,starosta obce Tel.: XXX,XXX,300 E-mail: starosta@klokocna.eu 2.2.Uchazeč Název: Sídlo/místo podnikání: Tel./fax: E-mail: IČ: DIČ: Spisová značka v obchodním rejstříku: Osoba oprávněná jednat za uchazeče: Kontaktní osoba: Tel./fax: E-mail: 3.Nabídková cena Cena celkem včetně DPH: Nabídková cena za zhotovení stavby "Rampa před Hostincem na Klokočné" 0.00 Kč 4.Závazný termín dokončení stavby XX.XX.2022 5.Oprávněná osoba za uchazeče jednat Podpis oprávněné osoby - podpisem oprávněné osoby uchazeč souhlasí s podmínkami výběrového řízení a se vzorovou Smlouvou o dílo Titul,jméno,příjmení Funkce Datum &"Times XXX XXXXX,Tučné"&XXPříloha č.X &"Times XXX XXXXX,Tučné"&XXStavba: "Rampa před Hostincem na Klokočné"
Výzva k předložení nabídek
VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDEK
<br>
DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
<br>
<br> (upravená)
<br>
<br>
<br> „Rampa před
<br> Hostincem na Klokočné“
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
V Klokočné dne 23.5.2022
<br>
<br> 2/6
<br>
<br>
Zadavatel Vás tímto vyzývá k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na
<br> stavební práce,ve smyslu § 27 zákona č.134/2016 Sb <.>,o zadávání veřejných zakázek,v plat-
<br> ném znění (dále jen „ZZVZ“),zadávané v souladu se zásadami dle § 6 ZZVZ <.>
<br> a) Identifikační údaje zadavatele
<br> Zadavatel: Obec Klokočná
<br> Sídlo: Klokočná 61,251 64 Mnichovice
<br> IČ: 00472034
<br> DIČ: není plátcem DPH
<br> Oprávněný zástupce zadavatele: Ing.XXXXXXXX XXXXX,starosta
<br> Telefon: +XXX XXX XXX XXX
<br> Email: starosta@klokocna.eu
<br> b) Název zakázky
<br> „Rampa před Hostincem na Klokočné“
<br> c) Druh veřejné zakázky
<br> Jedná se o výběrové řízení na zhotovení stavby v rozsahu předmětu této výzvy k podání
<br> nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce,ve smyslu § 27
<br> zákona č.134/2016 Sb <.>,o zadávání veřejných zakázek,v platném znění (dále jen „ZZVZ“) <,>
<br> zadávané v souladu se zásadami dle § 6 ZZVZ.Nejedná se o zadávací řízení dle ZVZ <.>
<br> Pokud se v textu zadání zakázky vyskytne odkaz na ZVZ nebo jsou použity zákonné po-
<br> jmy,jde XXX o podpůrný krok a Zadavatel se bude citovanými ustanoveními ZVZ nebo
<br> pojmy řídit přiměřeně <.>
<br> d) Lhůta a místo pro podání nabídky
<br> Nabídku doručte nejpozději do: 3.6.2022 hodina: 12:00
<br> Adresa pro podání nabídky: OÚ Klokočná – Klokočná 61,251 64 Mnichovice
<br> e) Předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky
<br> Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby – Rampy před Hostincem na Klokočné
<br> dle projektové dokumentace pro stavební povolení zpracované Ing.Zdeňkem Raušem
<br> v dubnu 2022 <.>
<br> Projektová dokumentace řeší přístup – rampu pro pěší,která nahradí stávající betonové
<br> schodiště o deseti schodišťovýc...

Načteno

edesky.cz/d/5393794

Meta

Veřejná zakázka   Veřejná zakázka   Rozpočet   Stavby   Veřejná zakázka   Rozpočet   Veřejná zakázka   Stavby   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Klokočná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz