« Najít podobné dokumenty

Obec Felbabka - Návrh na závěrečný učet obce Felbabka 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Felbabka.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zprava-o-prezkoumani-hospodareni-obce-felbabka-za-rok-2021.pdf
Zborovská 11
<br> 150 21 Praha 5
<br>
<br> Čj.: 005633/2022/KUSK Stejnopis č.1
<br> SpZn: SZ_042345/2021/KUSK
<br>
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
<br> FELBABKA
IČ: 00233226
<br> za rok 2021
<br>
Přezkoumání hospodaření obce Felbabka za rok 2021 bylo zahájeno dne 04.08.2021
<br> doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím
<br> orgánem <.>
<br>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> ▪ 23.08.2021
▪ 25.02.2022
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných
<br> celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem
<br> č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br>
<br> Přezkoumávané období: 01.01.2021 - 31.12.2021
<br>
<br>
<br> Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Felbabka
<br> Felbabka 79
<br> 268 01 Hořovice
<br>
<br>
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXX XXXXXXXX
- kontrolor: Ing.XXXXXX XXXXXXXXXX
<br>
<br>
<br> Zástupci obce: XXXXX XXXXXXX - starosta
<br> XXXX XXXXXXXX - místostarostka
<br> XXX XXXXXXXX - účetní
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br> Pověření k přezkoumání podle § 5 odst.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,§ 4 a § 6 zákona
<br> č.255/2012 Sb <.>,vše ve znění pozdějších předpisů,vydala vedoucí Odboru interního auditu
<br> a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX Týcová
<br> dne XX.X.XXXX pod č.j.095448/2021/KUSK <.>
<br>
<br> Předmětem přezkoumání jsou dle ust.§ 2 zák.č.420/2004 Sb <.>,ve znění pozdějších
<br> předpisů,údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle
<br> zákona č.250/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,a to:
<br> - plnění příjmů a výdajů rozpočtu,včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových
<br> prostředků <,>
<br> - finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> - náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
<br> - peněžní operace,týkající se sdružen...
vysledovka-2021.pdf
V Ý K A Z Z I S K U A Z T R Á T Y
<br> Obec Felbabka; IČO 00233226; Felbabka 79,Felbabka
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Okamžik sestavení: 4.2.2022
<br> Právní forma: Obec
<br> Sestavený k: 31.12.2021
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Za období: 12/2021
<br> Předmět činnosti: Všeobecná správa
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné Minulé
<br> Hlavní činnost Hospodářskáčinnost
<br> Syntetický
účetNázev položky
<br> 3 4
<br> Hlavní činnost Hospodářskáčinnost
<br> A.NÁKLADY CELKEM 3 460 203,33 481 398,46 2 866 589,51 674 113,75
I.Náklady z činnosti 3 254 803,33 481 398,46 2 938 520,32 674 113,75
<br> 1.Spotřeba materiálu 501 154 396,33 45 814,30 155 304,99 60 501,19
<br> 2.Spotřeba energie 502 118 107,97 57 371,95 157 547,93 113 811,34
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.Prodané zboží 504 0,00 0,00 400,00 0,00
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.Opravy a udržování 511 98 849,38 45 442,00 61 440,30 55 662,00
<br> 9.Cestovné 512 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 10.Náklady na reprezentaci 513 9 891,00 0,00 17 162,00 0,00
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 12.Ostatní služby 518 1 050 568,84 306 256,21 849 772,16 408 152,92
<br> 13.Mzdové náklady 521 662 172,00 0,00 624 302,00 0,00
<br> 14.Zákonné sociální pojištění 524 42 228,00 0,00 42 228,00 0,00
<br> 15.Jiné sociální pojištění 525 400,00 0,00 400,00 0,00
<br> 16.Zákonné sociální náklady 527 0,00 0,00 9 402,94 0,00
<br> 17.Jiné sociální náklady 528 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 18.Daň silniční 531 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 19.Daň z nemovitostí 532 92,00 0,00 92,00 0,00
<br> 20.Jiné daně a poplatky 538 0,00 26 514,00 0,00 19 782,00
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 23.Jiné pokuty a penále 542 0,00...
rozvaha-2021.pdf
R O Z V A H A
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Předmět činnosti: Všeobecná správa
<br> Obec Felbabka; IČO 00233226; Felbabka 79,Felbabka
<br> Za období: 12/2021
<br> Právní forma: Obec
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sestavená k: 31.12.2021
<br> Okamžik sestavení: 4.2.2022
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné
Minulé
<br> Brutto Korekce
<br> Syntetický
účetNázev položky
<br> 3 4
<br> Netto
<br> AKTIVA CELKEM 60 152 085,96 12 868 072,19 47 284 013,77 46 405 867,97
A.Stálá aktiva 54 662 296,22 12 846 653,19 41 815 643,03 42 748 245,08
I.Dlouhodobý nehmotný majetek 367 503,70 164 332,70 203 171,00 220 475,00
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0,00 0,00 0,00 0,00012
<br> 2.Software 0,00 0,00 0,00 0,00013
<br> 3.Ocenitelná práva 0,00 0,00 0,00 0,00014
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 0,00 0,00 0,00 0,00015
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 108 094,70 108 094,70 0,00 0,00018
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 259 409,00 56 238,00 203 171,00 220 475,00019
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00041
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0.00 0,00 0,00051
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 0,00 0.00 0,00 0,00035
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 54 294 792,52 12 682 320,49 41 612 472,03 42 527 770,08
<br> 1.Pozemky 342 160,32 0,00 342 160,32 339 028,48031
<br> 2.Kulturní předměty 0,00 0,00 0,00 0,00032
<br> 3.Stavby 50 130 466,83 9 639 199,70 40 491 267,13 39 276 423,74021
<br> 4.Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 1 732 148,86 1 144 062,28 588 086,58 671 826,58022
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 0,00 0,00 0,00 0,00025
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 899 058,51 1 899 058,51 0,00 0,00028
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00029
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 190 958,00 0,00 190 958,00 2 240 491,28042
<br> 9.Poskytnuté zálohy...
priloha-2021.pdf
P Ř Í L O H A
<br> Předmět činnosti: Všeobecná správa
<br> Obec Felbabka; IČO 00233226; Felbabka 79,Felbabka
<br> Za období: 12/2021
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Právní forma: Obec
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sestavená k: 31.12.2021
<br> Okamžik sestavení: 6.2.2022
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona
<br> Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti,nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení
činnosti.Účetní jednotka nemá informace o XXX,že by byl porušen princip nepřetržitého trvání <.>
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona
<br> A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona
<br> Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách
1.Oceňování a vykazování
Zásoby - pořizovací cena,způsob účtování B;
Drobný dlouhodobý majetek hmotný - v pořizovací ceně od 1 do 40 tis.Kč
Drobný dlouhodobý majetek nehmotný- v pořizovací ceně od 3 do 60 tis.Kč
Hmotný a nehmotný DM vytvořený vlastní činností - ve skutečných pořizovacích nákladech,v roce 2016 nebyl pořízen
dlouhodobý majetek vlastní činností <.>
2.Změny způsobů oceňování: Nenastaly <.>
3.Odpisový plán: Účetní jednotka provádí účetní odpisy.Odpisový plán je rámcově stanoven dle příloh ČÚS 708
4.Přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu není stanoven,protože žádné platby v roce 2016 nebyly realizovány v
cizí měně <.>
5.Peněžní fondy nevedeme <.>
6.Ocenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji,účtování na podrozvaze a účtování o rezervách je XXX v případě
dosažení hranice významnosti,kterou účetní jednotka stanovila ve výši 1% aktiv dle celkové výše aktiv minulého roku
7.Jednotlivé účetní případy účetní jednotka v průběhu roku časově nerozlišuje dle čtvrtletí,částka jednotlivých účetních
případů k časovému rozlišení pro roční období je stanovena na úrovni 30 tis.Kč s výjimkami,které se rozlišují vždy (energie)
a to ve výši záloh a dále účetní jednotka časově nerozlišuje pravidelně se opakující platby...
navrh-na-zaverecny-ucet-obce-felbabka-1-.pdf
Návrh na závěrečný účet obce Felbabka za rok 2021
( § 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění platných předpisů)
<br>
Údaje o obci:
<br> Adresa: Obec Felbabka,Felbabka 79,26801 Hořovice
<br> IČO: 00233226
Číslo účtu a stav financí k 31.12.2021 OÚ KB č.ú.10620131/0100 4409106,37 Kč
HČ KB č.ú.51-4837257/0100 232235,62 Kč
OÚ ČNB č.ú.94-3818131/0710 685410,25 Kč
Pokladna OÚ 15713,- Kč
Pokladna HČ 60132,- Kč
Telefon: 311 512 352,602 356 882
e-mail: felbabka79@seznam.cz
<br> Počet obyvatel k 31.12.2021: 292
<br>
Počet členů zastupitelstva obce: 7
Počet veřejných zasedání: 6
V roce 2021 pracovaly finanční a kontrolní výbory <.>
<br>
Rozpočtové hospodaření
Vyrovnaný rozpočet obce na rok 2021 zastupitelstvo schválilo na veřejném
zasedání dne 28.12.2020 v částce na straně příjmů a výdajů 2 677 tis <.>,-Kč <.>
Během roku zastupitelstvo obce a starosta schválilo postupně 10 rozpočtových
opatření,která měnila výši rozpočtu na straně příjmů a výdajů <.>
o provedených rozpočtových opatřeních je vedena evidence v souladu §16
zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
<br>
<br> schválený
rozpočet
<br> rozpočtová
opatření
<br> upravený
rozpočet
<br> plnění k
31.12 <.>
<br> % plnění k
upravenému
rozpočtu
<br> Třída 1 - Daňové příjmy 2574 362 2936 3895 132
<br> Třída 2 - Nedaňové příjmy 46 7 53 67 125
<br> Třída 3 - Kapitálové příjmy 0 0 0 29 100
<br> Třída 4 - Přijaté dotace 57 78 135 135 100
<br> Třída 4 - převod mezi pokladnami 0 0 0 110 0
<br> Příjmy celkem 2677 447 3124 4236
<br>
<br> Třída 5 - Běžné výdaje 2277 371 2648 2511 95
<br> Třída 5 - převod mezi pokladny 0 0 0 110
<br> Třída 6 - Kapitálové výdaje 400 76 476 75 16
<br> Výdaje celkem 2677 447 3124 2696
<br>
<br> Saldo: Příjmy - Výdaje 0 1540
<br>
<br> Třída 8 - Financování 0 1540
<br> prostředky minulých let 0 0
<br> Financování celkem 0 1540
<br>
<br>
<br>
<br> Údaje o plnění rozpočtu příjmů,výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle
...
inventarizacni-zprava-za-rok-2021.pdf
INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2021
<br> Účetní jednotka:
<br> Oubec: Felbabka
<br> IC: 00233226
<br> Datum zpracování: 28.01.2022 Den zahájení inventarizace: 29.11.2021
<br> Den ukončení inventarizace: 31.01.2022 Den,ke kterému byla inventarizace provedena: 31.12.2021
<br> ***
<br> 1.Vyhodnocení dodržení vyhlášky č.270/2010 Sb.ve znění pozdějších předpisů a vnitroorganizační směrnice k inventarizaci <.>
<br> - ZO schválilo realizaci inventur ve dnech 29.[1.202] —31.0l.2022.Rozhodným datem je pak 31.12.2021.Starosta obcejmenoval jednotlivé inventarizační komise <.>
<br> inventarizační komise č l.: předseda XXXX XXXXXXXX členové XXX XXXXXXXX,Libor Storkán
<br> pro inventarizaci pohledávek a závazků
<br> inventarizační komise č.2.: předseda XXXXXX XXXXXXX členové XXXXX XXXXXXXXXXX,XXXXXXXX XXXXXXX
<br> pro inventarizaci veškerého majektu a pozemků
<br> Inventarizační činnosti: 1.1.Plán inventur
<br> Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen.Inventarizační komise postupovala v souladu s vyhláškou a vnitřní směrnici.Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena.Podpisy členů inventarizační komise byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly <.>
<br> Nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu.Koordinace inventur s jinými osobami proběhla <.>
<br> Termín prvotní inventury byl dodržen <.>
<br> 1.2.Proškolení členů inventarizačních komisí
<br> Proškolení proběhlo v budově obecního úřadu dne 29.11.2021 po skončení zasedání ZO,přítomni byli všichni členové,na důkaz byly připojeny podpisy na prezenční listině.Součástí školení byly i zásady dodržení bezpečnosti práce <.>
<br> IF
<br> <.>,-
<br> 1.3.Podminky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců
<br> Nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu <.>
<br> /—___—
<br> / 1.4.Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur,k informačním tokům Bez přijatých opatření <.>
<br> Inventarizace proběhla řádné,podklady byly řádné připraveny a ověřeny na skutečnost <.>
<br> U inventur členy komise byla vž...
fin-2021.pdf
V Ý K A Z P R O H O D N O C E N Í P L N Ě N Í R O Z P O Č T U
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> Předmět činnosti: Všeobecná správa
<br> Obec Felbabka; IČO 00233226; Felbabka 79,Felbabka
<br> Za období: 12/2021
<br> Právní forma: Obec
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sestavený k: 31.12.2021
<br> Okamžik sestavení: 27.1.2022
<br> F i n 2 - 12 M
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> 1 2
<br> Schválený rozpočet Rozpočet pozměnáchPoložkaParagraf
<br> 3
<br> Výsledek od počátku
roku
<br> a b
<br> Text Plnění v%
<br> 1111 630 000,00 630 000,00 605 679,83Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 96,14
<br> 1112 6 500,00 9 400,00 40 354,79Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 429,31
<br> 1113 63 500,00 63 500,00 104 633,18Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 164,78
<br> 1121 432 000,00 615 152,33 882 921,85Daň z příjmů právnických osob 143,53
<br> 1122 18 000,00 0,00 0,00Daň z příjmů právnických osob za obce 0,00
<br> 1211 1 166 000,00 1 351 131,35 1 973 696,19Daň z přidané hodnoty 146,08
<br> 1334 0,00 14 300,00 29 601,88Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 207,01
<br> 1340 170 000,00 165 000,00 165 045,00Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 100,03
<br> 1341 7 500,00 7 500,00 7 700,00Poplatek ze psů 102,67
<br> 1361 300,00 300,00 500,00Správní poplatky 166,67
<br> 1511 80 000,00 80 000,00 85 274,19Daň z nemovitých věcí 106,59
<br> 4111 0,00 64 316,91 64 316,91Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 100,00
<br> 4112 56 700,00 70 800,00 70 800,00Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 100,00
<br> 2 630 500,00Bez paragrafu 3 071 400,59 4 030 523,82 131,23XXXX
<br> 2122 2111 0,00 3 800,00 7 344,00Příjmy z poskytování služeb a výrobků 193,26
<br> 0,00Sběr a zpracování druhotných surovin 3 800,00 7 344,00 193,262122 XXXX
<br> 3314 2111 1 000,00 1 000,00 2 060,00Příjmy z poskytování služeb a výrobků 206,00
<br> 1 000,00Činnosti knihovnic...

Načteno

edesky.cz/d/5393777

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Rozpočet   Volby   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Územní plánování   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Felbabka      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz