« Najít podobné dokumenty

Obec Stěbořice - závěrečný účet + účetní závěrka 2021 - návrh

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Stěbořice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

- zpráva o výsledku přezkoumání (3.2 MB)
KRAJSKY URAD MORAVSKOSLEZSKY KRAJ Odbor podpory korporátního řízení a kontroly.v „ - \.i
<br> 28.října 117,702 18 Ostrava
<br> o.: MSK 2311012022 Sp KOM/11606/2021/Sam ' " 113.1vs w
<br> Vyřlzuje: Ing.XXXXXX XXXXXX Telefon: XXX XXX XXX
<br> Fax: XXX XXX XXX
<br> E-mall: posta©msk.cz
<br> Zpráva o výsledku přezvkoumání hospodaření obce Stěbořice,IC 00300691 za rok 2021
<br> Přezkoumání hospodaření obce (dále i územní celek) za rok 2021 bylo provedeno v rozsahu stanoveném zákonem č.420/2004 Sb <.>,epřezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX č.XXX/XXXX Sb.) na základě písemné žádosti ze dne 25.5.2021 <.>
<br> : „,„ Identifikační Kontrola sk ' a F nk P er n.„ : upm u ce ov e IC kartac.Ing.XXXXXX XXXXXX kontrolor pověřený řízením XXX/XX/XXXX XXXX Ing.XXXXX XXXXXXXXXXX kontrolor XXX/XX/XXXX XXXX Místem provedení přezkoumání hospodaření byl Obecní úřad Stěbořice.Dílčí přezkoumání hospodaření k datu 31.7.2021 bylo vykonáno dne 2.9.2021.Závěrečné přezkoumání hospodaření k datu 31.12.2021 bylo vykonáno dne 17.2.2022.Kontrolní úkon,jímž bylo přezkoumání zahájeno: - doručení oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření za rok 2021 dne 5.8.2021.Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení zprávy: - rekapitulaoe provedeného přezkoumání se zástupci obce dne 17.2.2022.Zástupci obce,kteří byli přítomni při realizaci závěrečného přezkoumání hospodaření: - XXXXX XXXXXX,DiS <.>,starosta - XXXXX XXXXXXXX,účetní lzťcktrmmiý puášř Zl J XXXX
<br> i.:v!/\;- ' ' :: “„ _ -- ( uhlík-ai „uiuru „odpa-o :
<br> nm
<br> i'lntnmrtťu i.\ -l Alžíru,-:(- Ji-uun -c-E | <.>
<br> šil-cl.gr.“.93.21.13.<.>.<.>.„ www.mle Tuff ).<.> M'ml.I \.<.>.<.> v -,Úlll J 1“ iiulnl“ DDL IHW : Klasmkace mformacu Vereíne
<br> Čj.: MSK 23110/2022 Sp.zn.: KDN/11606/2021/Sam
<br> Předmětem přezkoumání h05podaření bylo v souladu s g 2 zákona č.420/2004 Sb.:
<br> plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací,týkajících se rozpoč...
- příloha k závěrečnému účtu (1.83 MB)
Zpráva o hospodaření obce Stěbořice v roce 2021 - příloha k
<br> PŘÍJMY (v Kč)
<br> 1.Daňové příjmy
<br> — místní a správní poplatky
<br> - DPPO z výnosů obce
<br> Závěrečnému účtu za rok 2021
<br> — Přerozdělení daní prostřednictvím FÚ
<br> 2.Dotace
<br> — Dotace MSK v rámci SDV na místní správu
<br> — Dotace od obcílezdkovice & Hlavnice na stravování žáků - Dodace - volby do PS Parlamentu ČR - MSK - jednorázový příspěvek obcím (covid)
<br> - SFŽP - neinvestiční transfer-kotlíkové dotace
<br> - SFŽP - investiční tra nsfervkotlíkové dotace
<br> » SFŽP — dotace na pořízení elektronáklaního auta
<br> - Dotace MMR - rekonstrukce kapličky na Březové
<br> - Dotace MSK - na fasádu bývalé školy v Novém Dvoře
<br> — Euroregion Silesia - dotace na rozhlednu Šibenice
<br> - Převody z vlastních fondů (pokladna,banka,sociální fond)
<br> - Průtoková dotace pro ZŠ - Průtoková dotace pro MS
<br> 3.Vlastní příjmy
<br> - Splátky půjčených prostředků — kotlíkové dotace
<br> — Příjmy z pronajmu pozemků - Příjmy z prodeje dřeva
<br> - Česká inspekce životního prostředí — pokuta Pivovar
<br> — Příjmy z cestovního ruchu-dobrovolné vstupné-rozhledna
<br> - Příjmy z prodeje rybářských povolenek
<br> - Příjmy za půjčovné knih — Příjmy z pronájmu KD
<br> - příjmy-kulturní akce - volejbalový turnaj Mikroregion - Příjmy - Místní denní tábor pro děti
<br> — Příjmy z pronájmu ordinací - Příjmy z pronájmu bytu
<br> - Příjmy z pronájmu nebytových prostor
<br> - Příjmy za služby spojené s pronájmem prostor
<br> » Příjmy za pronájem hrobových míst
<br> - Příjmy z místního hospodářství (šrot,papír apod.)
<br> - Příjmy za zřízenívěcných břemen
<br> - Příjmy za odvoz domovního odpadu
<br> - Příjmy za odvoz tříděného odpadu
<br> - Příjmy za dřevo (mimo les)
<br> - Příjmy z místní správy (za hlášení rozhlasem)
<br> - Příjmy z prodeje zboží
<br> - Přijaté pojistné náhrady (povodeň v květnu)
<br> - Příjmy z úroků
<br> Celkové příjmy po konsolidaci
<br> 25 370 811,06 99 116,00
<br> 39 900,00
<br> 25 231 ...
- příloha (3.44 MB)
Licence: DT VG XCRGUPXA !PYA (23072021 /01012021)
<br> PRI LOHA
<br> územní samosprávné celky,svazky obci,regionální rady (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 I 2021
<br> IČO: 00300691
<br> Název: Obec Stěbořice
<br> Sestavena' k rozvahovému dni 31.prosinci 2021
<br> Sídlo účetní jednotky Misto podnikání ulice,č.p.Stěbořice 28 ulice,č.p.Stěbořice 28 obec Stěbořice obec Stěbořice PSČ,pošta 74751 PSČ,pošta 74751
<br> Údaje o organizaci Předmět podnikání identifikační číslo 00300691 hlavní činnost právní forma vedlejší činnost zřizovatel CZ-NACE
<br> Kontaktní údaje Razítko účetní jednotky telefon 553661017.<.>.<.> fax OBEC STEBORICE
<br> 747 51 STĚBOŘICE č.p.28
<br> IČ: 00300691 MMM/stranky T'Z'eš 969 “M 917
<br> e-mail ucetni©steborice.cz
<br> Osoba odpovědná za účetnictví Statutární zastupce XXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXX,Dis <.>
<br> Podpisovy' zaznam osoby odpovědné " „_ Podpisový záznam statutárního % za správnost údajů ' orgánu !
<br> Okamžik sestavení (datum,čas): 15.02.2022,10h27m455
<br> 15022022 10h27rn455 Zpracováno systémem GiNiS Express - UCR GORDIC spol.s r a strana 1 / 15
<br> „Licence: D7 VG XCRGUPXA !PYA (23072027t :“ 0107202 ?)
<br> A.1.Informace podle 5 7 odst.3 zákona __________________________ Účetní jednotka pokračuje v nasledujicim účetním období ve své činnosti nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti <.>
<br> A2.Informace podle 5 7 odst.4 zákona Bez komentáře
<br> A.3.informace podle 5 7 odst.5 zákona _________
<br> uÚč etní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu dle zákonač.563/1991 Sb.a provádějících předpisů tak,aby účetní závěrka podávala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a Hnančni situace cetni jednotky.Účetní jednotka oceňuje zásoby pořizovací cenou— t.j.cena pořízení včetně vedlejsich pořizovacích nákladů.V průběhu účetního období nejsou používány účty zásob materiálu na skladě ani účty pořízení zásob materiálu.Na majetkových účtech zásob materiálu jsou po celé účetní období počáteční stavy,dodá...
- výkaz FIN (7.95 MB)
Licence“ Dt VG
<br> XCRGBA1A HEMA (01012021701012021,|
<br> Ministerstvo financí
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
<br> územních samosprávných celků,dobrovolných svazků obcí a regionálních rad
<br> sestavený k 12/2021
<br> (v Kč na dvě desetinná místa) XXX XXXXX IČO
<br> XXX! XX XXXXXXXX Název a sídlo účetní jednotky:
<br> l.ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
<br> Obec Stěbořice Stěbořice 28 74751 Stěbořice
<br> FIN 2-12 M
<br> Paragraf
<br> Položka
<br> 0
<br> Text
<br> Schválený rozpočet
<br> 1
<br> Rozpočet po změnách 2
<br> Výsledek od počátku roku 3
<br> %RS
<br> %RU
<br> 000 000 000 000 000 000 000 000 0000 0000 000 000 0000 0000 000 000 000 000 000 000 000 000
<br> 1111 1112 1113 1121 1122 1211 1334 1341 1342 1343 1344 1346 1361 1381 1382 1511 2460 4111 4112 4113 4116 4121
<br> Daň z příjmů fyzických osob placena plátci
<br> Daň z příjmů fyzických osob placena poplatníky Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou Daň z příjmů právnických osob
<br> Daň z příjmů právnických osob za obce
<br> Daň z přidané hodnoty
<br> Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond Poplatek ze psů
<br> Poplatek z pobytu
<br> Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek ze vstupného
<br> Poplatek za povoleni k vjezdu do vybraných míst Správní poplatky
<br> Daň z hazardních her 5 výj.dílčí daně z tech.her Zrušený odvod z loterií a podher kromě výh.hr.př.Daň z nemovitých věci
<br> Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva Neinvestiční přijatě transfz všeobpoklsprávy SR Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhrdotvztahu Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů Ostatni neinv.přijate transfery ze st.rozpočtu Neinvestiční přijaté transfery od obcí
<br> 26 01 2022 14h12m425
<br> 5 920 000,00 88 000,00 550 000,00
<br> 3 420 000,00 45 600,00
<br> 11 500 000,00 12 000,00
<br> 50 000,00
<br> 2 000,00
<br> 2 000,00
<br> 2 000,00
<br> 1 000,00
<br> 70 000,00 150 000,00
<br> 1 500 000,00 2 100 000,00
<br> 500 000,00
<br> 258 000,00 50 000,00
<br> "ZF-)FBCOVÉHO systemem-"00190 GOR...
- výkaz zisku a ztráty (1.11 MB)
Licence: D7 VG XCRGUVXA / VYA (22072027 /01072021)
<br> VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
<br> územní samosprávné celky,svazky obcí,regionální rady regionu soudržnosti (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 l 2021
<br> IČO: 00300091
<br> NázeVi Obec Stěbořice
<br> Sestavená k rozvahovému dni 31.prosinci 2021
<br> 350150 účetní jednotky Místo podnikání ulice,č.p.Stěbořice 28 ulice,č.p.Stěbořice 28 obec Stěbořice obec Stěbořice PSČ,pošta 74751 PSČ,pošta 74751
<br> Údaje o organizaci Předmět poánikánš identifikační číslo 00300691 hlavní činnost právní forma vedlejší činnost zřizovatel CZmNACE
<br> Konmktní Mage Razážko účetní jednotky
<br> telefon 553661017 OBEC ÉTĚBOŘICE
<br> fax 747 51 STĚBOŘICE č.p.28 e-mail ucetni©steborice.cz IČ: 00300091 VVWW stránky TĚIEĚ 9.9 651 017
<br> (3307301 odpovědná za účetnictví _ Statutární zástupce Marie Soinická 1 / XXXXX XXXXXX,Dis <.>
<br> Podpisový záznam osoby odpovědné “! (f Podpísový záznam statutárního W,— —.\ organu —
<br> „ i za správnost údaju J !
<br> Okamžik sestavení (datum,čas): 14.02.2022,15h44m44s
<br> 14.02.2022 1571414111445 Zpracováno systémem GINIS Express - UČR GORDIC spor.s r.0.strana 1 L;
<br> Licence: D'l' VG
<br> XCRGUVXA/ VYA (22072021/01012021)
<br> Číslo položky Název položky
<br> Běžné období
<br> “V'—Minulé obdobi
<br> 1“
<br> Hlavní činnost Hospodářská činnost
<br> Hlavní činnost 3
<br> Hospodářská činnost
<br> 4
<br> A.Náklady celkem
<br> 18 6175 173,06
<br> 15 763 364,20
<br> |.Náklady z činhgsti Spotřeba materiálu Spotřeba energie Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek Prodané zboží
<br> Aktivace dlouhodobého majetku
<br> Aktivace oběžného majetku
<br> Změna stavu zásob vlastní výroby
<br> Opravy a udržování
<br> Cestovné
<br> samonosná
<br> oici „_
<br> Náklady na reprezentaci
<br> „_ „_
<br> Aktlvace vnitroorganizačních služeb Ostatní služby
<br> miro \—-1—
<br> ledove naklady
<br> qi „_
<br> Zákonné sociální pojištěni Jine soclální pojištění
<br> Ln'co' 1—1—
<br> Zákonne sociální nákla...
- rozvaha (1.54 MB)
Licence: D1 VG
<br> XCRGUWA /RYA (22072021/01012021)
<br> ROZVAHA
<br> územní samosprávné celky,svazky obcí,regionální rady regionu soudržnosti
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 l 2021
<br> IČO: 00300691 Názevz Obec Stěbořice
<br> Sestavená k rozvahovému dni 31.prosinci 2021
<br> Sitšio účetně jednotky ulice,č.p.obec PSČ,pošta
<br> 130039 o organizaci identifikační číslo právní forma zřizovatel
<br> Kontaktní úctage telefon fax e-maii WWW stránky
<br> Stěbořice 28 Stěbořice 74751
<br> 00300691
<br> 553651017
<br> ucetni©steborice.cz
<br> Osoba odpovědná za účetně—tráví
<br> XXXXX XXXXXXXX
<br> Místo poůnikánš ulice,č.p.Stěbořice 28 obec Stěbořice PSČ,pošta 74751
<br> Fředmět podnikání hlavni činnost vedlejší činnost CZ—NACE
<br> Razítko účetně jednotky
<br> OBEC STÉBOŘI 747 51 STĚBOŘICE č.p?ZEs
<br> Kč: 00300691 Teil-,i !!? MP! 807
<br> statužámí zástupce
<br> Podpisový zaznam osoby odpovědné *
<br> za správnost údajů
<br> / XXXXX XXXXXX,Dis.Podpisový záznam statutárního
<br> orgánu %—
<br> aeg
<br> Okamžik sestavení (datum,čas): 14.02.2022,15h34m17s
<br> 14022022 15h34m7 73
<br> Zpracováno systemem G.Wis Express — UCR GORDIC spot s r,a
<br> strana 1 / 6
<br> Licence: D1VG
<br> XCRGURXA.fRYA (22072021 7' 01012021)
<br> Čisto
<br> položky
<br> Název položky
<br> Období
<br> Syntetický
<br> Běžné
<br> účet Brutto
<br> Korekce
<br> Nette
<br> Minulé
<br> AKTIVA CELKEM
<br> 229 110 852,36
<br> 50 716 451,91
<br> 1.78 394 400,45
<br> 212 304 116,23
<br> qi
<br> ewodsr'in'co'nicoo'i
<br> Stálá aktiva
<br> Dlouhodobý nehmotný majetek
<br> Nehmotně výsiedky výzkumu a vývoje Software
<br> Ocenitelná prava
<br> Povolenky na emise a preferenční iimity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek určeni k prodeji
<br> 186 411 581,92 844 362,98
<br> 012
<br> 013
<br> 014
<br> 015
<br> 016 351 361,28
<b...
závěrečný účet 2021 (3.38 MB)
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2021
<br> (v Kč)
<br> ůdaje o oggaošmež
<br> identifikační čisto 00300691 název Obec Stěbořice ulice,č.p.Stěbořice 28 obec Stěbořice
<br> PSČ,pošta 74751
<br> Kontaktní údaje
<br> telefon 553661017
<br> fax
<br> e-maií ucetni©steboríce.cz WWW strá n ky
<br> Qopěfmg'íei ttežaje oígaoízaoe
<br> Obsah závěrečného slyšte; í.Plnění rozpočtu příjmů ||.Plnění rozpočtu výdajů iII.Financování (zapojení vlastních úspora cizích zdrojů) IV.Stavy a obraty na bankovních účtech v.Peněžní fondy - informativně Vi.Majetek ViI.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů,obci,DSO & vnitřní převody VIIi.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu statnim fondům a Národnímu fondu IX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X.Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření sjejích majetkem XI.Ostatní dopíňujíoí údaje
<br> LPLNĚNÍ ROZPOČTU PŘŠÍĚÚř
<br> Text
<br> Daňové příjmy Nedaňove příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery Příjmy celkem
<br> Schválený rozpočet
<br> 23 312 600,00 4 120 000.00
<br> 1 798 500,00 29 231 100,00
<br> Rozpočet po změnách 26 430 200,00 4 332 800,00
<br> 7 408 763,00 38 171 763,00
<br> Skutečnost
<br> 25 370 811,06 2 790 661,32
<br> 5 367 312,49 33 528 784,87
<br> Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách SkuteťÉ 1111 Daň z přijtyzosob ze zavcinnosti a funpož,5 920 000,00 5 920 000,00 3 993 539,52 1112 Daň z příjmu fyzosob ze samost.výděl.činnosti 88 000,00 200 000,00 261 474,51 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 550 000,00 650 000,00 67813700 111 Daně z příjmů fyzických osob 6 558 000,00 6 770 000,00 4 933 151 „03 1121 ' Daň z příjmů právnických osob 3 420 000,00 5 000 000,00 5 721 59,5 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 45 600,00 45 600,00 39 900,00 112 Daně z příjmů právnických osob 3 465 600,00 5 045 600,00 5 761 289,67 711 Daně z příjmů,zisku & kapitálových výnosů 10 023 600,00 11 815 600,00 10 694 440,70— 1211 Daň z přldane ...

Načteno

edesky.cz/d/5393378

Meta

Prodej   Rozpočet   Pronájem   Územní plánování   Rozpočet   Volby   Prodej   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Územní plánování   EIA   Rozpočet   Volby   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Pronájem   EIA   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Stěbořice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz