« Najít podobné dokumenty

Město Volyně - 10. zápis RM (9.5.2022)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Volyně.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

10. zápis RM (9.5.2022)
Z Á P I S
z 10.jednání Rady města Volyně,které se konalo dne 9.května 2022
<br> v 16,00 hod.v kanceláři starosty města Volyně
<br> P ř í t o m n i :
předsedající: Ing.XXXXXX XXXXXXX
členové: Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> Ing.XXXXX XXXXXXXXX
Ing.XXXXXXXXX XXXXXX
RNDr.XXXX XXXXXXX
<br> tajemnice: Bc.XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
ověřovatelé zápisu: RNDr.XXXX XXXXXXX a Ing.XXXXXX XXXXXXX
zápis pořízen dne: XX.XX.XXXX
<br> P r o g r a m j e d n á n í :
1.Program jednání
2.Ověřovatelé zápisu
3.Souhlas zřizovatele s přijetím daru - ZŠ
4.Výsledky konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky ZŠ Volyně
5.Výběr zhotovitele stavby „Demolice objektu č.p.401 Volyně“
6.Výzva k podání nabídek na akci „Zechovice - kaple sv.XXXXX a XXXXX - výmalba interiéru“
X.Smlouva o poskytnutí dotace z Krajského investičního fondu (KIF) na realizaci akce
<br> „KoDuS Volyně 24 b.j.(PB)
8.Smlouva o poskytnutí investičního příspěvku na zřízení vodovodní přípojky objektu č.p.80
<br> v ul.Nádražní ve Volyni
9.Smlouva o dílo k provedení stavby „Volyně – přeložení NN měření a kabeláže - LDN“
<br> Jednání Rady města Volyně zahájil a řídil starosta Ing.XXXXXX XXXXXXX,který konstatoval,že je
přítomno X členů rady a XXXX je usnášeníschopná.Konstatoval,že zápis z minulého jednání byl
ověřen a k zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky <.>
<br> ad 1/
Usnesení č.01/05/22:
RM schvaluje program a poté přistupuje k projednání jednotlivých bodů <.>
<br> Pro: 5,proti: 0,zdržel se: 0
ad 2/
Usnesení č.02/05/22:
RM schvaluje RNDr.Jiřího Homolku a Ing.Václava Valhodu jako ověřovatele zápisu <.>
<br> Pro: 5,proti: 0,zdržel se: 0
ad 3/
Usnesení č.03/05/22:
RM bere na vědomí žádost ZŠ Volyně o souhlas s přijetím účelově určeného finančního daru
Pro: 5,proti: 0,zdržel se: 0
Usnesení č.04/05/22:
RM schvaluje ZŠ Volyně přijetí účelově určeného finančního daru od o.p.s.Women for Women <,>
a to v rámci projektu „Obědy pro děti“ <.>
Pro: 5,proti: 0,zdržel se: 0
Usnesení č.05/05/22:
RM ukládá informovat žadatele o rozhod...

Načteno

edesky.cz/d/5389791

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Volyně      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz