« Najít podobné dokumenty

Obec Knyk - Zasedání 20.5.2022 [PDF, 762 kB]

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Knyk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zasedání 20.5.2022 [PDF, 762 kB]
OBEC KNYK
<br> Knyk 40,580 01 Havlíčkův Brod
<br> www.obecknyk.cz
<br> ___________________________________________________________________________
<br> Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Knyk <,>
<br> konaného dne 20.5.2022 od 20:00 hodin <.>
<br> Zasedání č.39 /2022
<br> Zahájení zasedání zastupitelstva
<br> Zasedání Zastupitelstva obce Knyk (dále jen zastupitelstvo) bylo zahájeno v 20.00 hodin
starostou obce ing.Miroslavem Kotlasem (dále jen předsedající).Předsedající konstatoval,že
zasedání bylo řádně svoláno a podle § 93 odst.1 zákona 128/2000 Sb <.>,o obcích byla na úřední
desce obce Knyk zveřejněna informace o konání zasedání v souladu se zákonem po dobu
nejméně 7 dní,a to od 13.5.2022 do 20.5.2022.Přítomno je 7 členů zastupitelstva (viz <.>
příloha č.1),zastupitelstvo je usnášení schopné (§ 92 odst.3 zákona o obcích) <.>
<br>
* * *
<br> Určení ověřovatelů a zapisovatele
<br> Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Radka Štolfu a XXXXXXX Tesaře a zapisovatelem
Ing.Luboše Dubna.K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy <.>
<br>
<br> Návrh usnesení:
<br> Zastupitelstvo obce Knyk určuje ověřovateli Radka Štolfu a XXXXXXX Tesaře,zapisovatelem Ing <.>
Luboše Dubna <.>
<br>
<br> Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
<br> Usnesení č.1/39/2022 bylo schváleno <.>
<br> * * *
<br> Schválení programu
<br> Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu zveřejněného na úřední desce <.>
Nikdo z přítomných zastupitelů neměl k návrhu programu připomínky <.>
<br> Předsedající dal hlasovat o návrhu programu <.>
<br>
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo souhlasí s následujícím programem zasedání:
<br>
1.Smlouva se společností VaK Havlíčkův Brod o dodávce vody
2.Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby
mezi obcí Knyk a společností ČEZ Distribuce,a.s.– přípojka nn přes pozemky p.č.263/7 <,>
264,1481/1 v k.ú.Knyk
3.Žádost o odprodej pozemku
<br>
<br> 4.Stanovení počtu zastupitelů
5.Dodatek ke smlouvě o poskytování služeb pověře...

Načteno

edesky.cz/d/5389249

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Knyk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz