« Najít podobné dokumenty

Obec Dolní Ředice - Oznámení o zahájení řízení - prodloužení platnosti stavebního povolení (akce I/36 Časy - Holice)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dolní Ředice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška
Městský úřad Holice *muhoss01488306*
Odbor životního prostředí
Holubova 1,534 01 Holice
Tel.: 466 741 211,fax: 466 741 206
<br>
<br> Spis.zn.: MUHO 09022/2022/OŽP/Kř Holice 3.5.2022
Č.j.: MUHO/10977/2022
<br>
<br>
Vyřizuje:
<br> Tel.:
E-mail:
<br> XXXXXX XXXXXXXXXXX
oprávněná úřední osoba
XXX XXX XXX
kremenakova@mestoholice.cz
<br>
<br>
<br>
OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ
<br> PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI STAVEBNÍHO POVOLENÍ
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
Ředitelství silnic a dálnic ČR,Správa Pardubice,IČ 65993390,Na Pankráci 546,140 00
Praha
(dále jen "stavebník") dne 12.4.2022 podal žádost o prodloužení platnosti stavebního povolení
na vodní dílo:
<br>
SO 360 Podchycení meliorací
<br>
SO 380 Úpravy zavlažovacích systémů
<br> Akce: I/36 Časy - Holice
<br> katastrální území Dolní Ředice
pozemek parc.č.2617/1,2617/2,2617/3
<br> katastrální území Holice v Čechách
pozemek parc.č.2054/55,9167,9169,9170/1,9171
<br> katastrálním území Horní Ředice
pozemek parc.č.2177,2178/1,2179,2181,2182,2184,2197,2200,2201,2206,2207/1 <,>
2208,2209,2211,2236,2237,2241,2359,2360,2386,2388,2392,2776,2778/2,2778/3
<br>
Uvedeným dnem bylo zahájeno správní řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení <.>
<br> Stavba byla povolena Městským úřadem Holice,odbor životního prostředí a stavební úřad dne
18.5.2019 spis.zn.MUHO 25977/2019/ŽPSÚ/Kř,č.j.MUHO/05016/2020 (pravomocné dne
22.6.2020) <.>
<br> Stavebník z časových důvodů (zdržení v průběhu soutěže na výběr Zhotovitele stavby) požádal
o prodloužení doby platnosti stavebního povolení do 31.12.2024 <.>
<br> Městský úřad Holice,odbor životního prostředí,jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106
zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"),a speciální stavební úřad příslušný podle § 15
odst.4 vodního zákona a § 15 odst.1 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),§
11 zákona č.500/2...

Načteno

edesky.cz/d/5388957

Meta

Územní plánování   EIA   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dolní Ředice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz