« Najít podobné dokumenty

Město Rožmberk nad Vltavou - Návrh závěrečného účtu za rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Rožmberk nad Vltavou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

FIN 2021
V Ý K A Z P R O H O D N O C E N Í P L N Ě N Í R O Z P O Č T U
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> Předmět činnosti: 841100
<br> Město Rožmberk nad Vltavou; IČO 00246115; Rožmberk nad Vltavou 2,Rožmberk nad Vltavou,382 18
<br> Za období: 12/2021
<br> Právní forma: Obec
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sestavený k: 31.12.2021
<br> Okamžik sestavení: 25.1.2022
<br> F i n 2 - 12 M
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> 1 2
<br> Schválený rozpočet Rozpočet pozměnáchPoložkaParagraf
<br> 3
<br> Výsledek od počátku
roku
<br> a b
<br> Text Plnění v%
<br> 1111 1 400 000,00 1 400 000,00 1 143 610,64Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 81,69
<br> 1112 35 000,00 73 890,00 73 888,60Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 100,00
<br> 1113 130 000,00 191 590,00 191 586,31Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 100,00
<br> 1121 1 000 000,00 1 616 630,00 1 616 626,45Daň z příjmů právnických osob 100,00
<br> 1122 1 000 000,00 1 000 000,00 977 740,00Daň z příjmů právnických osob za obce 97,77
<br> 1211 2 700 000,00 3 614 090,00 3 614 081,35Daň z přidané hodnoty 100,00
<br> 1334 0,00 50,00 42,40Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 84,80
<br> 1335 0,00 120,00 112,00Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 93,33
<br> 1337 191 000,00 191 000,00 190 752,00Poplatek za komunální odpad 99,87
<br> 1341 11 000,00 11 000,00 10 533,00Poplatek ze psů 95,75
<br> 1342 180 000,00 180 000,00 160 769,00Poplatek z pobytu 89,32
<br> 1343 18 000,00 36 000,00 29 950,00Poplatek za užívání veřejného prostranství 83,19
<br> 1361 5 000,00 5 000,00 4 710,00Správní poplatky 94,20
<br> 1381 40 000,00 54 000,00 53 325,23Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her 98,75
<br> 1382 0,00 10,00 2,56Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů 25,60
<br> 1511 600 000,00 1 237 060,00 1 237 058,87Daň z nemovitých věcí 100,00
<br> 4111 0,00 124 068,28 124 068,28Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správ...
Inventarizační zpráva
Inventarizační zpráva za rok 2021
<br> Město Rožmberk nad Vltavou IC:00246115 Datum zpracováni: 31.1.2022
<br> Inventarizační činnosti: 1.Plán inventur Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen místostarostkou Města Rožmberk nad Vltavou <.>
<br> Inventarizační komise postupovaly v souladu s vyhláškou <.>
<br> Metoda postupů při inventarizaci byla dodržena.Podpisy členů inventarizační komise byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly <.>
<br> Nedošlo k Žádnému pracovnímu úrazu <.>
<br> Termíny inventury byly dodrženy <.>
<br> 2.Proškolení členů inventarizační komise Proškolení proběhlo formou seznámení s plánem inventur za rok 2021 a s vyhláškou.Zároveň byli seznámení se zásadami bezpečného průběhu inventur <.>
<br> 3.Podmínky pro ověřování skutečnosti Nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu
<br> Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur,k informačním tokům <.>
<br> Bez přijatých opatření.Inventarizace proběhla řádně,podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost <.>
<br> Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek pasiv,který je zaznamenán v inventumích soupisech <.>
<br> Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek
<br> do data inventarizační zprávy.Informace o inventarizačních rozdílech a zúčtovatelných rozdílech
<br> 1) Řešení schodků a mank Nebyly zjištěny
<br> 2) Řešení inventarizačních přebytků a jejich oceněni Nebyly zjištěny
<br> 3) Řešení návrhů na opravné položky Nebyly předloženy
<br> 4) Schválení odpisů pohledávek,závazků,majetku Nebyly předloženy
<br> 5) Doplnění závazků z úroků z prodlení a penále,tvorba rezerv Nebyly zjištěny
<br> Inventarizační komise: Předseda Mgr.<.> Daniela Fróstlová Člen Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX
<br> Člen Mgr.XXXXXXXXX XXXXXXX
Rozvaha
R O Z V A H A
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Předmět činnosti: 841100
<br> Město Rožmberk nad Vltavou; IČO 00246115; Rožmberk nad Vltavou 2,Rožmberk nad Vltavou,382 18
<br> Za období: 12/2021
<br> Právní forma: Obec
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sestavená k: 31.12.2021
<br> Okamžik sestavení: 25.1.2022
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné
Minulé
<br> Brutto Korekce
<br> Syntetický
účetNázev položky
<br> 3 4
<br> Netto
<br> AKTIVA CELKEM 150 814 095,47 37 167 638,91 113 646 456,56 108 494 774,37
A.Stálá aktiva 131 258 050,29 37 124 023,91 94 134 026,38 95 047 947,88
I.Dlouhodobý nehmotný majetek 1 085 363,47 710 325,05 375 038,42 127 748,42
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0,00 0,00 0,00 0,00012
<br> 2.Software 0,00 0,00 0,00 0,00013
<br> 3.Ocenitelná práva 0,00 0,00 0,00 0,00014
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 0,00 0,00 0,00 0,00015
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 188 408,00 188 408,00 0,00 0,00018
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 614 705,47 521 917,05 92 788,42 117 748,42019
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 282 250,00 0,00 282 250,00 10 000,00041
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0.00 0,00 0,00051
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 0,00 0.00 0,00 0,00035
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 130 172 686,82 36 413 698,86 93 758 987,96 93 630 499,46
<br> 1.Pozemky 10 974 229,28 0,00 10 974 229,28 10 963 194,22031
<br> 2.Kulturní předměty 1,00 0,00 1,00 1,00032
<br> 3.Stavby 110 326 376,20 30 927 107,00 79 399 269,20 79 241 989,70021
<br> 4.Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 3 733 498,93 1 981 600,45 1 751 898,48 825 913,24022
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 0,00 0,00 0,00 0,00025
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 3 504 991,41 3 504 991,41 0,00 0,00028
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00029
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný maje...
příloha
P Ř Í L O H A
<br> Předmět činnosti: 841100
<br> Město Rožmberk nad Vltavou; IČO 00246115; Rožmberk nad Vltavou 2,Rožmberk nad Vltavou,382 18
<br> Za období: 12/2021
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Právní forma: Obec
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sestavená k: 31.12.2021
<br> Okamžik sestavení: 25.1.2022
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona
<br> Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti.Žádná činnost není omezena <.>
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona
<br> Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č.410/2009 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,novel
ČÚS a v souladu s aktualizací MP/28/OEKO <.>
<br> A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona
<br> Účetní metody,které účetní jednotka používá,vycházejí ze zákona č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů,vyhlášky č.410/2009 Sb <.>,ve znění pozdějších
předpisů,ČÚS č.701-č.710 a MP/28/OEKO v aktuálním znění.Účetní jednotka používá
u účtování zásob způsob B,opravné položky účtuje až k 31.12.daného roku,majetek odpisuje rovnoměrně jednou ročně k 31.12.daného roku,používá se reálná cena od
100.000,--Kč,účetní jednotka používá rozpočtovou pokladnu <.>
<br> 17Strana 1 /
<br>
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné Minulé
<br> ÚčetNázev položky
<br> A.4.Informace podle § 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 101 480,36 93 235,33
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 0,00 0,00
<br> 2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 101 480,36 93 235,33
<br> 3.Vyřazené pohledávky 905 0,00 0,00
<br> 4.Vyřazené závazky 906 0,00 0,00
<br> 5.Ostatní majetek 909 0,00 0,00
<br> P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0,00 0,00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 911 0,00 0,00
<br> 2.Krátkodobé podmíněné závazky z př...
Konečný přezkum auditorskou společností
PLAN *.':SWTROL s.r.o u ref-051053 120 :“ :3[ o draw? KFEUMLGÉ'
<br> PLAN CONTROL s.r.o <.>,U Trojice 120,381 01 Ceský Krumlov
<br> Zapsaná v seznamu auditorských společností Komory auditorů České republiky číslo oprávnění 090
<br> Zpráva nezávislého auditora o přezkoumání hospodaření města k 31.prosinci 2021
<br> MĚSTA
<br> Rožmberk nad Vltavou
<br> IČ: 002 46 115
<br> Český Krumlov 13.května 2022
<br> PLAN CONTROL s.r.o <.>,U Trojice 120,381 01 Český Krumlov
<br> Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku
<br> Identifikační údaje: IČ: 00246115 Název ÚSC: Město Rožmberk nad Vltavou
<br> Jména osob provádějících přezkoumání: Ing.XXXX XXXXXX,auditor
<br> XXXXX XXXXXXX,XXXX XXXXXXXXX Místo přezkoumání: Úřad města Rožmberk nad Vltavou,kancelář auditorské společnosti Dílčí přezkoumání (dále' jen přezkoumání) proběhlo ve dnech: 28.4.2022 až 13.5.2022 Předchozí dílčí přezkoumání proběhlo ve dnech: 15.11.2021.až 17.12.2021 za měsíce: 1-10/2021 Přezkou mávaný rok: zbývající část roku 2021
<br> Provedli jsme přezkoumání hospodaření města (dále jen ÚSC) za zbývající část roku 2021 na základě údajů o ročním hospodaření ÚSC v souladu sustanovením Š4 odst.7 zákona č.420/2004 Sb.a 52 písm.c) zákonac “ 93/2009 sb.vplatném znění.Za hospodaření které bylo předmětem přezkoumání a za jeho zobrazení vúčetních a finančních výkazech je odpovědný statutární orgán ÚSC.Naší úlohou je vyjádřit na základě provedeného přezkoumání závěr o výsledcích přezkoumání hospodaření.Přezkoumání hospodaření jsme provedli v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,se zákonem o auditorech a se standardy Komory auditorů České republiky pro audit kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA) doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky (AS č.52 KAČR & další).Rozsah prací požadovaných pro přezkoumání hospodaření nesplňuje požadavky pro vydání.auditorsk...
Výkaz zisku a ztráty
V Ý K A Z Z I S K U A Z T R Á T Y
<br> Město Rožmberk nad Vltavou; IČO 00246115; Rožmberk nad Vltavou 2,Rožmberk nad Vltavou,382 18
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Okamžik sestavení: 25.1.2022
<br> Právní forma: Obec
<br> Sestavený k: 31.12.2021
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Za období: 12/2021
<br> Předmět činnosti: 841100
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné Minulé
<br> Hlavní činnost Hospodářskáčinnost
<br> Syntetický
účetNázev položky
<br> 3 4
<br> Hlavní činnost Hospodářskáčinnost
<br> A.NÁKLADY CELKEM 12 784 102,29 0,00 14 853 965,33 0,00
I.Náklady z činnosti 11 659 136,29 0,00 13 884 470,33 0,00
<br> 1.Spotřeba materiálu 501 527 036,31 0,00 645 951,83 0,00
<br> 2.Spotřeba energie 502 739 666,20 0,00 1 041 979,60 0,00
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.Prodané zboží 504 17 218,00 0,00 2 063,72 0,00
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508 -70 752,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.Opravy a udržování 511 90 987,75 0,00 828 215,56 0,00
<br> 9.Cestovné 512 12 412,00 0,00 8 621,00 0,00
<br> 10.Náklady na reprezentaci 513 7 289,00 0,00 26 366,30 0,00
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 12.Ostatní služby 518 3 223 118,16 0,00 4 425 937,67 0,00
<br> 13.Mzdové náklady 521 2 372 964,00 0,00 2 748 417,00 0,00
<br> 14.Zákonné sociální pojištění 524 633 900,00 0,00 676 373,00 0,00
<br> 15.Jiné sociální pojištění 525 5 282,00 0,00 6 310,00 0,00
<br> 16.Zákonné sociální náklady 527 85 344,00 0,00 115 405,64 0,00
<br> 17.Jiné sociální náklady 528 597,00 0,00 0,00 0,00
<br> 18.Daň silniční 531 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 19.Daň z nemovitostí 532 3 033,00 0,00 3 033,00 0,00
<br> 20.Jiné daně a poplatky 538 46 334,91 0,00 55 808,84 0,00
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 23.Jiné p...
Hlavní kniha
Město Rožmberk nad Vltavou,IČO 00246115 KEO4 1.9.7 UC002
<br> Hlavní kniha analytická
<br> Období: 12/2021
Součtování:
<br> Třídění:
<br> Účtová třída vzestupně,SU vzestupně
AU vzestupně
<br> SU AU Má dáti Dal DalMá dáti DalMá dáti DalMá dáti
P o č á t e č n í s t a v R o č n í o b r a t y M ě s í č n í o b r a t y Z ů s t a t e k
<br> Název SU
018 0000 188 408,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 188 408,00 0,00Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> Celkem za SU: 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 0,000,00 188 408,00188 408,00 0,00 0,000,000,00
019 0000 614 705,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 614 705,47 0,00Ostatní dlouhodobý nehmotný ma
<br> Celkem za SU: 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0,000,00 614 705,47614 705,47 0,00 0,000,000,00
021 0100 15 048 432,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 048 432,30 0,00Stavby - byt.domy a byt.jednot
021 0200 13 611 065,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 611 065,60 0,00Stavby - Budovy pro sl.obyv <.>
021 0300 660 853,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 660 853,00 0,00Stavby - Jiné nebyt.domy a jed
021 0400 17 969 339,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 969 339,53 0,00Stavby - Komunikace a veř.osv
021 0500 40 788 752,98 0,00 18 166 406,53 0,00 63 600,00 0,00 58 955 159,51 0,00Stavby - Jiné inž.sítě
021 0600 18 652 472,29 0,00 -14 570 946,03 0,00 0,00 0,00 4 081 526,26 0,00Stavby - Ostatní stavby
<br> Celkem za SU: 021 Stavby 63 600,003 595 460,50 110 326 376,20106 730 915,70 0,00 0,000,000,00
022 0000 2 311 866,54 0,00 1 093 409,24 0,00 55 660,00 0,00 3 405 275,78 0,00Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí
022 0200 328 223,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 328 223,15 0,00Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých
<br> Celkem za SU: 022 Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných 55 660,001 093 409,24 3 733 498,932 640 089,69 0,00 0,000,000,00
028 0000 3 349 448,41 0,00 155 543,00 0,00 81 700,00 0,00 3 504 991,41 0,00Drobný dlouhodobý hmotný majetek
<br> Celkem za SU: 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 81 700,00155 543,00 3 504 991,413 ...
Návrh závěrečného účtu za rok 2021
Závěrečný účet za rok 2021
Město Rožmberk nad Vltavou
<br> 31.12.2021Sestavený ke dni
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> Údaje o organizaci
<br> Název
Adresa
<br> IČO
Právní forma
<br> Město Rožmberk nad Vltavou
Rožmberk nad Vltavou 2
382 18
<br> 00246115
Obec
<br> Kontaktní údaje
<br> Telefon 380749820
E-mail ourozmberk@ck.ipex.cz
<br> Porovnání nákladových a výnosových účtů 1
<br> Porovnání závazkových a pohledávkových účtů 3
<br> Majetek 5
<br> Porovnání příjmů a výdajů dle tříd 6
<br> Měsíční stav finančních prostředků 7
<br> Porovnání běžných a kapitálových výdajů 8
<br> Porovnání příjmů a výdajů 9
<br> Porovnání plnění sdílených daní 10
<br> Porovnání běžných příjmů,výdajů a saldo provozního přebytku 11
<br> Porovnání aktivních a pasivních účtů 12
<br> Strana
<br>
<br> Město Rožmberk nad Vltavou,IČO 00246115 KEO4 1.10.0 UC501
<br> Porovnání nákladových a výnosových účtů
<br> Období: 12/2021
<br> SU Název 2019 2020 2021
<br> Nákladové účty
<br> 501 Spotřeba materiálu 847 981,07 645 951,83 527 036,31
502 Spotřeba energie 907 393,26 1 041 979,60 739 666,20
504 Prodané zboží 2 757,00 2 063,72 17 218,00
508 Změna stavu zásob vlastní výroby 0,00 0,00 -70 752,00
511 Opravy a udržování 1 645 213,34 828 215,56 90 987,75
512 Cestovné 684,00 8 621,00 12 412,00
513 Náklady na reprezentaci 78 231,25 26 366,30 7 289,00
518 Ostatní služby 3 590 405,21 4 425 937,67 3 223 118,16
521 Mzdové náklady 2 493 348,00 2 748 417,00 2 372 964,00
524 Zákonné sociální pojištění 693 069,00 676 373,00 633 900,00
525 Jiné sociální pojištění 6 201,00 6 310,00 5 282,00
527 Zákonné sociální náklady 42 934,00 115 405,64 85 344,00
528 Jiné sociální náklady 0,00 0,00 597,00
532 Daň z nemovitostí 3 033,00 3 033,00 3 033,00
538 Jiné daně a poplatky 100,54 55 808,84 46 334,91
542 Jiné pokuty a penále 13 000,00 0,00 0,00
543 Dary a jiná bezúplatná předání 32 850,78 13 419,00 16 215,80
549 Ostatní náklady z činnosti 124 630,00 121 391,84 173 873,76
551 Odpisy dlouhodobého majetku 2 800 476,00 2 812 70...

Načteno

edesky.cz/d/5388822

Meta

Prodej   Pronájem   Územní plánování   EIA   Rozpočet   Volby   Rozpočet   Prodej   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Rožmberk nad Vltavou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz