« Najít podobné dokumenty

Obec Drahenice - Návrh závěrečného účtu za rok 2021, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Drahenice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č.6_Zpráva o výsl.přezkoumání.pdf (2.47 MB)
Krajský úřad Středočeského kraje ODBOR INTERNÍHO AUDITU A KONTROLY
<br> Zborovská 11 150 21 Praha 5
<br> Čj.: 005622/2022/KUSK Stejnopis č.2 SpZn: SZ_066388/2021/KUSK
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> DSO BŘEZNICKO,SVAZEK OBCÍ IČ: 71173668 za rok 2021
<br> Přezkoumání hospodaření DSO BŘEZNICKO,svazek obcí za rok 2021 bylo zahájeno dne 04.08.2021 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím orgánem <.>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> ' 19.04.2022
<br> ' 13.10.2021 na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br> Přezkoumávané období: 01.01.2021 - 31.12.2021
<br> Přezkoumání proběhlo v sídle DSO: Náměstí 11 262 72 Březnice
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXXXX XXXXXXXXXX - kontrolor: Ing.XXXX XXXXXXXX Zástupci DSO: Ing.XXXX XXXXXXXXX — předseda svazku
<br> XXXXXX XXXXXXXXXX - účetní svazku
<br> Pověření kpřezkoumání podle X X odst.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,& 4 á © 6 zákona č.255/2012 Sb <.>,vše ve znění pozdějších předpisů,vydala vedoucí Odboru interního auditu a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX Týcová dne XX.X.XXXX pod č.j.095448/2021/KUSK <.>
<br> Předmětem přezkoumání jsou dle ust.& 2 zák.č.420/2004 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle zákona č.250/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,a to:
<br> — plnění příjmů a výdajů rozpočtu,včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků <,>
<br> - finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> - náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
<br> - peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky,an...
Příloha č.6_Zpráva o výsl.přezk.strojově čitelný formát.pdf (211.88 kB)
Zborovská 11
<br> 150 21 Praha 5
<br>
<br> Čj.: 005622/2022/KUSK Stejnopis č.1
<br> SpZn: SZ_066388/2021/KUSK
<br>
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> DSO BŘEZNICKO,SVAZEK OBCÍ
IČ: 71173668
<br> za rok 2021
<br>
Přezkoumání hospodaření DSO BŘEZNICKO,svazek obcí za rok 2021 bylo zahájeno
<br> dne 04.08.2021 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného
<br> přezkoumávajícím orgánem <.>
<br>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> ▪ 19.04.2022
▪ 13.10.2021
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných
<br> celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem
<br> č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br>
<br> Přezkoumávané období: 01.01.2021 - 31.12.2021
<br>
<br>
<br> Přezkoumání proběhlo v sídle DSO: Náměstí 11
<br> 262 72 Březnice
<br>
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXXXX XXXXXXXXXX
- kontrolor: Ing.XXXX XXXXXXXX
<br>
<br> Zástupci DSO: Ing.XXXX XXXXXXXXX - předseda svazku
<br> XXXXXX XXXXXXXXXX - účetní svazku
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br> Pověření k přezkoumání podle § 5 odst.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,§ 4 a § 6 zákona
<br> č.255/2012 Sb <.>,vše ve znění pozdějších předpisů,vydala vedoucí Odboru interního auditu
<br> a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX Týcová
<br> dne XX.X.XXXX pod č.j.095448/2021/KUSK <.>
<br>
<br> Předmětem přezkoumání jsou dle ust.§ 2 zák.č.420/2004 Sb <.>,ve znění pozdějších
<br> předpisů,údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle
<br> zákona č.250/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,a to:
<br> - plnění příjmů a výdajů rozpočtu,včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových
<br> prostředků <,>
<br> - finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> - náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
<br> - peněžní operace,týkající se sdružených prostředků ...
Příloha č.5_Příloha.pdf (117.47 kB)
Příloha
<br> sestavená k 31.12.2021
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> okamžik sestavení: 11.02.2022 21:40:55
<br> Název účetní jednotky: Březnicko,svazek obcí
<br> Sídlo: Náměstí 11
<br> 262 72 Březnice
<br> územní samosprávný celekPrávní forma:
<br> IČO : 71173668
<br> Kontaktní osoba:
<br> A.1.Informace podle §7 odst.3 zákona
<br> Nejsou informace o XXX,že by byl porušen princip nepřetržitého trvání účetní jednotky <.>
<br> A.2.Informace podle §7 odst.4 zákona
<br> A.3.Informace podle §7 odst.5 zákona
<br> § 55 - Náklady na pořízení dlouhodobého majetku - pořizovací cena,za kterou byl majetek pořízen +
<br> náklady s pořízením související <.>
<br> § 64 - Účetní jednotky neměla k okamžiku sestavení roční účetní závěrky majetek určený k prodeji <.>
<br> § 65 - Účetní jednotka k okamžiku sestavení roční účetní závěrky o opravných položkách neúčtovala <.>
<br> § 66 - Účetní jednotka k okamžiku sestavení roční účetní závěrky účtovala o oprávkách dlohodobého majetku <.>
<br> § 67 - Účetní jednotka o tvorbě a použití rezerv neúčtovala <.>
<br> § 69 - Účetní jednotka k okamžiku sestavení roční účetní závěrky neúčtovala o časovém rozlišení <.>
<br> § 70 -Tento účet se v našem účtovém rozvrhu nevyskytuje <.>
<br> FENIX,Výkaznictví 9.11.007 Strana 1 Tisk: 31.03.2022 20:20:18
<br>
<br> Příloha
<br> sestavená k 31.12.2021
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> okamžik sestavení: 11.02.2022 21:40:55
<br> Název účetní jednotky: Březnicko,svazek obcí
<br> Sídlo: Náměstí 11
<br> 262 72 Březnice
<br> územní samosprávný celekPrávní forma:
<br> IČO : 71173668
<br> Kontaktní osoba:
<br> A.4.Informace podle §7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> Číslo
<br> položky
Název položky
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> BĚŽNÉ MINULÉ
<br> Pod
<br> rozvahový
<br> účet
<br> P.I.Majetek a závazky účetní jednotky
<br> 1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901
<br> 2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902
<br> 3.Vyřazené pohledávky 905
<br> 4.Vyř...
Příloha č.4_Rozvaha.pdf (64.84 kB)
Rozvaha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> sestavená k 31.12.2021
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> okamžik sestavení: 11.02.2022 21:40:55
<br> Název účetní jednotky: Březnicko,svazek obcí
<br> Sídlo: Náměstí 11
<br> 262 72 Březnice
<br> územní samosprávný celekPrávní forma:
<br> IČO : 71173668
<br> Kontaktní osoba:
<br> Syntetický
<br> účet
<br> Číslo
<br> položky Název položky
<br> 1 2 3 4
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> BĚŽNÉ
<br> MINULÉ
<br> BRUTTO KOREKCE NETTO
<br> AKTIV 1 891 459,54 2 110 261,95 114 992,00 2 225 253,95 A CELKEM
<br> 186 855,80 A.172 481,80 114 992,00 287 473,80 Stálá aktiva
<br> I.Dlouhodobý nehmotný majetek
<br> 1.012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
<br> 2.013 Software
<br> 3.014 Ocenitelná práva
<br> 4.015 Povolenky na emise a preferenční limity
<br> 5.018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> 6.019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
<br> 7.041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
<br> 8.051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
<br> 9.035 Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji
<br> 186 855,80 II.172 481,80 114 992,00 287 473,80 Dlouhodobý hmotný majetek
<br> 1.031 Pozemky
<br> 2.032 Kulturní předměty
<br> 186 855,80 3.172 481,80 114 992,00 287 473,80021 Stavby
<br> 4.022 Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí
<br> 5.025 Pěstitelské celky trvalých porostů
<br> 6.028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek
<br> 7.029 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
<br> 8.042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
<br> 9.052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
<br> 10.036 Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji
<br> III.Dlouhodobý finanční majetek
<br> 1.061 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem
<br> 2.062 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem
<br> 3.063 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
<br> 4.067 Dlouhodobé půjčky
<br> 5.068 Termínované vklady dlouhodobé
<br> 6.069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek
<br> 7.043 Pořizovaný dlouhod...
Příloha č.3_Inventarizační zpráva.pdf (669.09 kB)
Inventarizační zpráva
<br> Na základě Směrnice č.1/201 ] účetní jednotky Březnicko,svazek obci byla provedena řádná inventarizace veškerého majetku a závazků v souladu s ustanoveními š 29 a 5 30 zákona č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví;
<br> Inventarizace byla provedena ke dni 31.12.2021 inventarizační komisí ve složení:
<br> Příjmení ajméno
<br> Předseda komise: Ing.XXXX XXXXXX Člen komise: Ing.XXXXXXXX XXXXXX Člen komise: XXXXX XXXXXX
<br> Za inventarizovaný majetek hmotně odpovídá: XXXXXXXXX XXXX
<br> Průběh inventarizace Inventarizace byla zahájena dne: X.l.2022
<br> Inventarizace byla ukončena dne: 30.l.2022
<br> Prohlášení pracovníka hmotně odpovědného za inventarizovaný majetek
<br> a) všechny doklady týkající se inventarizovaného majetku a závazků,kterého se inventarizace týkala jsem odevzdal k inventarizaci <,>
<br> b) všechny přírůstky a úbytky do zahájení inventarizacejsem předal k proúčtování a nicjsem nezatajil <.>
<br>,/ 3/ zr a Žil—(ŠZ ? Mig/mýma 74:72 Datum Příjmení a jméno Podpis
<br> Způsob provedení inventarizace a) fyzická b) dokladová
<br> Výsledek inventarizace
<br> Syntetický a analytický účet: Skutečný stav: Účetní stav: Rozdíl: 021 — Stavby 287 473,80 287 473,80 0 081 — Oprávky ke stavbám 114 992,00 114 992,00 0 231 — Základní běžný účet ÚSC 1 937 780,15 1 937 780,15 0 321 — Dodavatelé 2 400,00 2 400,00 0 331 —Zaměstnanci 1 020,00 1 020,00 0 342 — Ost.daně,popl.a jiná odb.pen.p1 180,00 180,00 0 401 — Jmění účetní jednotky 1 506 919,48 1 506 919,48 0 406 — Oceňovací rozdíly při pr.p.met.8 400,00 8 400,00 0 408 — Opravy předch.účetních obd.1 290 122,10 1 290 122,10 0 432 — Výsledek hosp.předch.úč.období 900 781,04 900 781,04 0
<br> Výsledky jednotlivých inventarizací jsou uvedeny v příloze tohoto zápisu <.>
<br> 1—2
<br> Fyzickou a dokladovou inventurou nebyl zjištěn obsah jiných účtů aktiv a pasiv,než které jsou v rekapitulaci uvedeny <.>
<br> Vyjádření inventarizační komise
<br> a) k zjištěným inventarizačním rozdílům (zdajde o zaviněná nebo...
Příloha č.2_Výkaz zisku a ztráty.pdf (63.13 kB)
Výkaz zisku a ztráty
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> sestavený k 31.12.2021
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> okamžik sestavení: 11.02.2022 21:40:55
<br> Název účetní jednotky: Březnicko,svazek obcí
<br> Sídlo: Náměstí 11
<br> 262 72 Březnice
<br> územní samosprávný celekPrávní forma:
<br> IČO : 71173668
<br> Kontaktní osoba:
<br> Název položky
Číslo
<br> položky
<br> Syntetický
<br> účet
<br> 1 2 3 4
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> BĚŽNÉ MINULÉ
<br> Hlavní činnost
Hospodářská
<br> činnost
Hlavní činnost
<br> Hospodářská
<br> činnost
<br> A.47 962,00 47 026,00 NÁKLADY CELKEM
<br> I.47 962,00 47 026,00 Náklady z činnosti
<br> 1.501 Spotřeba materiálu
<br> 2.502 Spotřeba energie
<br> 3.503 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek
<br> 4.504 Prodané zboží
<br> 5.506 Aktivace dlouhodobého majetku
<br> 6.507 Aktivace oběžného majetku
<br> 7.508 Změna stavu zásob vlastní výroby
<br> 8.511 Opravy a udržování
<br> 9.512 Cestovné
<br> 10.513 Náklady na reprezentaci
<br> 11.516 Aktivace vnitroorganizačních služeb
<br> 12.30 388,00 29 452,00518 Ostatní služby
<br> 13.1 200,00 1 200,00521 Mzdové náklady
<br> 14.524 Zákonné sociální pojištění
<br> 15.525 Jiné sociální pojištění
<br> 16.527 Zákonné sociální náklady
<br> 17.528 Jiné sociální náklady
<br> 18.531 Daň silniční
<br> 19.532 Daň z nemovitostí
<br> 20.538 Jiné daně a poplatky
<br> 22.541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
<br> 23.542 Jiné pokuty a penále
<br> 24.543 Dary a jiná bezúplatná předání
<br> 25.544 Prodaný materiál
<br> 26.547 XXXXX a škody
<br> XX.XXX Tvorba fondů
<br> 28.14 374,00 14 374,00551 Odpisy dlouhodobého majetku
<br> 29.552 Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> 30.553 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek
<br> 31.554 Prodané pozemky
<br> 32.555 Tvorba a zúčtování rezerv
<br> 33.556 Tvorba a zúčtování opravných položek
<br> 34.557 Náklady z vyřazených pohledávek
<br> 35.558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku
<br> 36.2 000,00 2 000,00549 Os...
Příloha č.1_Plnění rozpočtu.pdf (59.45 kB)
Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2 - 12 M
<br> ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ
<br> A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> sestavený k 31.12.2021
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> IČOROK MĚSÍC
<br> 711736682021 12
<br> Název a sídlo účetní jednotky: Březnicko,svazek obcí
<br> Náměstí 11
<br> 262 72 Březnice
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> Schválený Rozpočet Výsledek od
<br> rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZParagraf Položka
<br> 1 2 3a b
<br> Neinv.přijaté transf.od obcí 268 000,00 265 650,00 265 650,00 99,1 100,00000 4121
<br> Příjmy z úroků (část) 800,00 800,00 178,41 22,3 22,36310 2141
<br> Obec.příj.a výd.z fin.operací 800,00 800,00 178,41 22,3 22,36310
<br>
<br> P ř í j m y c e l k e m 268 800,00 266 450,00 265 828,41 98,9 99,8
<br> FENIX,Výkaznictví 9.11.007 Strana 1 Tisk: 31.03.2022 20:18:26
<br>
<br> IČO: 71173668 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC,DSO A RR (v Kč)
<br> Březnicko,svazek obcí sestavený k 31.12.2021
<br> II.Rozpočtové výdaje
<br> Schválený Rozpočet Výsledek od
<br> rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZParagraf Položka
<br> 1 2 3a b
<br> Služby peněžních ústavů 2 000,00 2 000,00 652,00 32,6 32,66310 5163
<br> Obec.příj.a výd.z fin.operací 2 000,00 2 000,00 652,00 32,6 32,66310
<br> Ostatní osobní výdaje 1 500,00 1 500,00 1 200,00 80,0 80,06409 5021
<br> Nákup materiálu j.n.2 000,00 2 000,006409 5139
<br> Nákup ostatních služeb 32 000,00 32 000,00 28 800,00 90,0 90,06409 5169
<br> Pohoštění 3 500,00 3 500,006409 5175
<br> Ostatní nákupy j.n.2 000,00 2 000,00 2 000,00 100,0 100,06409 5179
<br> Ostatní činnosti j.n.41 000,00 41 000,00 32 000,00 78,0 78,06409
<br>
<br> V ý d a j e c e l k e m 43 000,00 43 000,00 32 652,00 75,9 75,9
<br> FENIX,Výkaznictví 9.11.007 Strana 2 Tisk: 31.03.2022 20:18:26
<br>
<br> IČO: 71173668 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC,DSO A RR (v Kč)
<br> Březnicko,svazek obcí sestavený k 31.12.2021
<br> III.Financování - třída 8
<br> Název Schválený Rozpočet Výslede...
Návrh závěrečního účtu 2021.pdf (202.56 kB)
Březnicko,svazek obcí
<br> Náměstí 11
<br> 262 72 Březnice
<br> IČ: 71173668
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Návrh závěrečného účtu za
<br> rok 2021
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Zpracoval: XXXXXXXXXX XXXXXX
<br>
<br>
<br> Zveřejněno na elektronické úřední desce v období ………………………….<.> <.>
<br>
<br> Vyvěšeno:
<br>
<br> Sejmuto:
<br>
<br>
<br>
<br> Závěrečný účet svazku za rok 2021
<br>
<br>
zpracovaný na základě zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních
<br> rozpočtů,ve znění platných předpisů <.>
<br>
<br> 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2021
<br>
Název Schválený Rozpočet Výsledek od
<br> rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU
<br>
<br> Příjmy
<br>
<br> Třída 1-Daňové příjmy
<br> Třída 2-Nedaňové příjmy 800 800 178,41 22,3 22,3
<br> Třída 3-Kapitálové příjmy
<br> Třída 4-Přijaté transfery 268 000 265 650 265 650,00 99,1 100,0
<br> Příjmy celkem 268 800 266 450 265 828,41 98,9 99,8
<br> Konsolidace příjmů
<br> Příjmy celkem po konsol.268 800 266 450 265 828,41 98,9 99,8
<br>
<br> Výdaje
<br>
<br> Třída 5-Běžné výdaje 43 000 43 000 32 652,00 75,9 75,9
<br> Třída 6-Kapitálové výdaje
<br> Výdaje celkem 43 000 43 000 32 652,00 75,9 75,9
<br> Konsolidace výdajů
<br> Výdaje celkem po konsol.43 000 43 000 32 652,00 75,9 75,9
<br>
Financování celkem po kon.–225 800 -223 450 -233 176,41 103,3 104,4
<br>
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC je součástí závěrečného účtu – příloha č.1
<br>
<br>
2) Výkaz zisku a ztráty
<br>
Hospodářský výsledek z hlavní činnosti svazku za rok 2021 činil zisk ve výši 218 802,41 Kč <.>
<br> Tento výsledek bude převeden na účet 432 – Výsledek hospodaření předcházejících účetních
<br> období <.>
<br>
Výkaz zisku a ztráty ÚSC – příloha č.2 <.>
<br>
<br>
3 ) Stav peněžních prostředků
<br> K 31.12.2021 byl na účtu svazku tento stav peněžních prostředků:
<br>
<br> Základní běžný účet u České spořitelny,a.s.pobočky Březnice – 1 ...

Načteno

edesky.cz/d/5388805

Meta

Veřejná zakázka   Rozpočet   Veřejná zakázka   Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Drahenice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz