« Najít podobné dokumenty

Obec Pucov - Návrh závěrečného účtu obce Pucov za rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pucov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pucov.pdf
Krajský úřad Kraje Vysočina
odbor kontroly
<br> Žižkova 1882/57,586 01 Jihlava
Stejnopis č.: 1
<br> Žižkova 1882/57,586 01 Jihlava,IČO: 708907491
<br> ID datové schránky: ksab3eu,e-mail: posta@kr-vysocina.cz
<br>
<br>
<br> Č.j.: KUJI 36445/2022 KO
<br>
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Pucov
<br> se sídlem Pucov 19,675 71 Náměšť nad Oslavou,IČO: 00378330
za rok 2021
<br>
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2021 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným
územnímu celku dne 29.července 2021 podle § 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.<,>
o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
(dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne
X.září 2021 jako dílčí přezkoumání a dne 19.května 2022 jako konečné přezkoumání na
základě žádosti obce v souladu s § 4 zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním
kontrolním úkonem,který předcházel zpracování této zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření,bylo podání předběžné informace o kontrolních zjištěních a projednání návrhu
zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dne 19.května 2022 <.>
<br>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Pucov
<br> Pucov 19
<br> 675 71 Náměšť nad Oslavou
<br>
<br> Přezkoumání vykonala:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXXX XXXXXXXXXX
pověření číslo XXXXXXXXXXX_X
<br>
<br> Podklady předložily: MgA.XXXXXX XXXXXXXX - starostka
<br> XXXXXX XXXXXXXXX - účetní
<br>
<br>
Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti přezkoumání uvedené v § 2 odst.1 a 2
zákona o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno
výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu
a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění
právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br>
A.Výsledek přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření obce Pucov nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br>
<br>
<br> 2
<br> B.Plněn...
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu.pdf
V Ý K A Z P R O H O D N O C E N Í P L N Ě N Í R O Z P O Č T U
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> Předmět činnosti: Všeobecné činnosti veřejné správy
<br> Obec Pucov; IČO 00378330; Pucov 19,Pucov,675 71
<br> Za období: 12/2021
<br> Právní forma: Obec
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sestavený k: 31.12.2021
<br> Okamžik sestavení: 28.1.2022
<br> F i n 2 - 12 M
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> 1 2
<br> Schválený rozpočet Rozpočet pozměnáchPoložkaParagraf
<br> 3
<br> Výsledek od počátku
roku
<br> a b
<br> Text Plnění v%
<br> 1111 285 000,00 402 080,34 402 080,34Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 100,00
<br> 1112 5 000,00 26 270,50 26 270,50Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 100,00
<br> 1113 55 000,00 75 000,00 68 142,90Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 90,86
<br> 1121 311 000,00 611 000,00 574 865,09Daň z příjmů právnických osob 94,09
<br> 1122 50 000,00 50 000,00 40 660,00Daň z příjmů právnických osob za obce 81,32
<br> 1211 1 200 000,00 1 400 000,00 1 286 316,30Daň z přidané hodnoty 91,88
<br> 1334 2 000,00 2 200,00 2 188,20Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 99,46
<br> 1340 80 000,00 81 375,00 81 292,00Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 99,90
<br> 1341 6 000,00 5 050,00 5 050,00Poplatek ze psů 100,00
<br> 1361 1 000,00 1 000,00 200,00Správní poplatky 20,00
<br> 1381 16 200,00 19 200,00 18 973,46Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her 98,82
<br> 1382 0,00 1,02 1,02Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů 100,00
<br> 1511 280 000,00 333 000,00 332 958,26Daň z nemovitých věcí 99,99
<br> 4111 0,00 68 554,00 47 353,71Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 69,08
<br> 4112 253 800,00 253 800,00 253 800,00Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 100,00
<br> 4116 0,00 171 222,00 171 222,00Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 100,00
<br> 4122 0,00 100 000,00 1...
Návrh závěrečného účtu za rok 2021.pdf
Návrh závěrečného účtu za rok 2021
Obec Pucov
<br> 31.12.2021Sestavený ke dni
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> Údaje o organizaci
<br> Název
Adresa
<br> IČO
Právní forma
<br> Obec Pucov
Pucov 19
675 71
<br> 00378330
Obec
<br> Kontaktní údaje
<br> Telefon 731204340
E-mail ou.pucov@gmail.com
<br> Porovnání příjmů a výdajů dle tříd 1
<br> Porovnání plnění sdílených daní 2
<br> Porovnání běžných a kapitálových výdajů 3
<br> Porovnání příjmů a výdajů 4
<br> Porovnání běžných příjmů,výdajů a saldo provozního přebytku 5
<br> Porovnání aktivních a pasivních účtů 6
<br> Porovnání nákladových a výnosových účtů 8
<br> Porovnání závazkových a pohledávkových účtů 10
<br> Měsíční stav finančních prostředků 12
<br> Majetek 13
<br> Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu 14
<br> Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům a poskytnuté neivestiční transfery a dary 15
<br> Strana
<br>
<br> Obec Pucov,IČO 00378330 KEO4 1.10.0 UR050
<br> Porovnání příjmů a výdajů dle tříd
<br> Třída 2019 2020 2021
<br> Příjmy
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 0,00 2 627 744,07 2 838 998,07
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 0,00 236 754,63 194 997,32
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 0,00 152 650,00 0,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY 0,00 920 872,00 840 975,71
<br> 3 874 971,10Příjmy celkem 0,00 3 938 020,70
<br> Výdaje
5 BĚŽNÉ VÝDAJE 0,00 2 683 544,16 3 161 775,72
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 0,00 13 915,00 443 838,53
<br> 3 605 614,25Výdaje celkem 0,00 2 697 459,16
<br> Příloha: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu obce Pucov sestavený k 31.12.2021
<br> Příloha je zveřejněná pouze na elektronické úřední desce,v listinné podobě je k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu v úředních
<br> hodinách v pondělí: 8:00 - 11:00 a 13:00 - 18:00 hod <.>
<br> strana 1Závěrečný účet za rok 2021
<br>
<br> Obec Pucov,IČO 00378330 KEO4 1.10.0 UR051
<br> Porovnání plnění sdílených daní
<br> Měsíc 2019 2020 2021
<br> Leden 0,00 173 388,15 191 463,39
<br> Únor 0,00 186 777,17 178 639,31
<br> Březen 0,00 253 920,18 217 446,55
<br> Duben 0,00 123 699,41 115 265,03
<br> Kv...

Načteno

edesky.cz/d/5388684

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Volby   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Pucov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz