« Najít podobné dokumenty

Obec Arnolec - Veřejná vyhláška - Rozhodnutí „Arnolec – kanalizace, ČOV a vodovod“

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Arnolec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - Rozhodnutí „Arnolec – kanalizace, ČOV a vodovod“
| Váš dopis ze dne | číslo jednací | vyřizuje / telefon | Jihlava
<br> Magistrát města Jihlavy
Masarykovo náměstí 1,586 01 Jihlava,tel: 565 591 111
<br> e-mail: e-podatelna@jihlava-city.cz | www.jihlava.cz
<br> 28.01.2022 MMJ/OŽP/69189/2022-SaZ Ing.Samešová/3325 13.04.2022
SZ MMJ/OŽP/8187/2022/8 oprávněná úřední osoba
Jihlvp22v00qz7 zuzana.samesova@jihlava-city.cz
<br>
<br> R O Z H O D N U T Í
<br>
<br> V e ř e j n á v y h l á š k a
<br>
<br> Magistrát města Jihlavy,odbor životního prostředí jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ust <.>
§104 odst.2,§ 106 zák.č.254/2001 Sb.o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozd <.>
předpisů (vodní zákon) a místně příslušný podle ust.§ 11 zák.č.500/2004 Sb <.>,správní řád a speciální
stavební úřad podle § 15 zák.č.183/2006 Sb.o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon)
<br>
Žadateli – účastníkovi řízení (§ 27 odst.1 správního řádu),kterým je:
Obec Arnolec,Arnolec 53,588 27 Jamné u Jihlavy,IČO 00373613 v zastoupení Ing.Milošem
Charvátem,Pod Hradbami 3,594 01 Velké Meziříčí na základě plné moci ze dne 11.09.2019
<br>
<br> I.vydává povolení
<br> podle ustanovení § 8 odst.1 písm.c) a v souladu s ustanovením § 38 odst.10 zákona č.254/2001
Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),ve znění pozdějších předpisů,k vypouštění
odpadních vod do vod povrchových za účelem likvidace odpadních vod obce Arnolec po jejich
předčištění v ČOV na poz.p.č.400/1 v katastrálním území Arnolec do vod povrchových – toku
Balinka,č.h.p.4-16-01-0260,HGR č.65500,č vodního útvaru 41796000 Balinka po soutok s tokem
Svatoslavský potok,výúst na poz.p.č.1169/8 v k.ú.Arnolec,určení polohy v souřadnicovém systému
S-JTSK: X: 1128235.35; Y: 652190.97
takto:
<br> Druh vypouštěných vod : městské odpadní
Druh recipientu : vodní tok
Počet napojených EO : 495
<br> Množství vypouštěných odpadních vod :
prům l/s: 0,43
max l/s: 3,0
Měsíční povolené: 1 687 m3/měs
Roční povolené: 20 250 m3/rok
<br> Kvalita :
Ukazatel hodnota „p“ (mg/l) hodno...

Načteno

edesky.cz/d/5388682

Meta

Veřejná vyhláška   Pronájem   Územní plánování   EIA   Stavby   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Arnolec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz