« Najít podobné dokumenty

Obec Vrbatův Kostelec - Závěrečný účet obce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vrbatův Kostelec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výkazy
Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2 - 12 M
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ
<br> A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> sestavený k 31.12.2021
(v Kč na dvě desetinná místa)
<br> IČOROK MĚSÍC
002711952021 12
<br> Název a sídlo účetní jednotky: Obec Vrbatův Kostelec
Vrbatův Kostelec 42
539 56 Vrbatův Kostelec
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> Schválený Rozpočet Výsledek od
rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZParagraf Položka
<br> 1 2 3a b
<br> Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 669 900,00 669 900,00 801 404,38 119,6 119,60000 1111
Daň z příj.fyz.os.z XXX.výd.č.XX XXX,XX XX 200,00 52 763,79 306,8 306,80000 1112
Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn.107 700,00 107 700,00 136 793,55 127,0 127,00000 1113
Daň z příjmů právnických osob 602 800,00 602 800,00 1 154 371,27 191,5 191,50000 1121
Daň z příjmů práv.osob za obce 10 600,00 10 600,000000 1122
Daň z přidané hodnoty 2 305 900,00 2 305 900,00 2 579 865,59 111,9 111,90000 1211
Popl.-odnětí poz.-funkce lesa 189,230000 1335
Popl.za prov.sys.likv.kom.odp.252 000,00 252 000,00 263 050,00 104,4 104,40000 1340
Poplatek ze psů 5 500,00 5 500,00 5 850,00 106,4 106,40000 1341
Popl.užívání veřej.prostranst.2 000,00 2 000,00 1 550,00 77,5 77,50000 1343
Správní poplatky 1 000,00 1 000,00 2 830,00 283,0 283,00000 1361
Daň z hazardních her 15 000,00 15 000,00 38 071,43 253,8 253,80000 1381
Daň z nemovitých věcí 350 000,00 350 000,00 406 844,14 116,2 116,20000 1511
Neinv.přijaté transf.z VPS SR 93 330,00 96 114,54 103,00000 4111
Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.82 200,00 82 200,00 82 200,00 100,0 100,00000 4112
Ost.neinv.přij.transfery ze SR 307 000,00 247 000,00 80,50000 4116
Neinv.přijaté transf.od krajů 110 000,00 110 000,00 100,00000 4122
Inv.přijaté transfery ze SF 13 447 480,00 13 447 480,00 13 447 477,00 100,0 100,00000 4213
Ost.invest.přij.transf.ze SR 2 643 850,00 2 643 850,00 4 421 029,24 167,2 167,20000 4216
Invest.přijaté transf.od krajů 3 120 000,00 3 120 000,00 100,00000 4222
Příj.z poskyt.služeb a v...
Zpráva auditora - 2021
Závěrečný účet
Obec Vrbatův Kostelec
539 56 Vrbatův Kostelec,IČ 00271195
<br> Závěrečný účet Obce Vrbatův Kostelec za rok 2021
<br> (§ 17 zákona č.250/200 Sbl,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění platných
předpisů)
<br> 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2021
(údaje jsou v tis.Kč)
<br> Třída 1 - Daňové příjmy 0 125,4
Třída 2 - Nedaňové příjmy 270 0 270 691 255,9
Třída 3 - Kapitálové příjmy 0 0 0 0 0,0
Třída 4 - Přijaté dotace 109,9
Příjmy celkem 114,3
Třída 5- Běžné výdaje 69,2
Třída 6 - Kapitálové výdaje 99,2
Výdaje celkem 93,9
Saldo: Příjmy - výdaje 0 57,9
Třída 8 - financování 0 57,9
Přijaté úvěry a půjčky 0 0 0 0 0,0
Financování celkem 0 57,9
<br> Údaje o plnění rozpočtu příjmů,výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění
podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č.1 a 2 a jsou k nahlédnutí na obecním
<br> úřadu u účetní úřadu (výkat FIN 2-12,rozbor čerpání příjmů a výdajů) <.>
<br> 2) Obec neprovozuje hospodářskou činnost
<br> 3) Údaje o hospodaření s majetkem a dalších finančních operací
Majetek byl veden na majetkových účtech a řádně inventarizován,při pohybu s majetkem bylo
<br> postupováno v souladu se zákonem č.128/2000 Sb.o obcích,v platném znění <.>
Výkaz Rozvaha a výkaz zisků a ztrát a příloha účetní závěrky jsou k nahlédnutí na obecním úřadu <.>
<br> Výsledek hospodaření Obce Vrbatův Kostelec………….<.> ………… Kč
<br> Stav bankovního účtu k 31.12.2021
231 10 - Základní běžný účet ÚSC; Česká spořitelna Kč
231 20 - Základní běžný účet ÚSC,Česká národní banka Kč
CELKEM Kč
<br> Stav pokladny k 31.12.2021…………….<.> ……….<.> ………………….<.>
<br> Schválený
rozpočet
<br> Rozpočtová
opatření
<br> Upravený
rozpočet
<br> Plnění k
31.12.2021
<br> % plnění k
upravenému
<br> rozpočtu
4 340 4 340 5 443
<br> 16 183 3 631 19 814 21 774
20 793 3 631 24 424 27 908
8 938 -2 222 6 716 4 648
<br> 25 226 6 273 31 499 31 241
34 164 4 051 38 215 35 889
-13 371 -13 791 -7 981
13 371 13 791 7 981
<br> 13 371 13 791 7 981
<br> 1 227 241,69
<br> 2 392 420,81
8 219...

Načteno

edesky.cz/d/5388578

Meta

EIA   Rozpočet   Volby   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vrbatův Kostelec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz