« Najít podobné dokumenty

Obec Hvozdnice - NÁVRH - Závěrečný účet obce Hvozdnice 2021 + Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hvozdnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

stáhnout soubor (.pdf)
Zborovská 11
<br> 150 21 Praha 5
<br>
<br> Čj.: 098245/2021/KUSK Stejnopis č.2
<br> SpZn: SZ_073348/2021/KUSK
<br>
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
<br> HVOZDNICE
IČ: 00241253
<br> za rok 2021
<br>
Přezkoumání hospodaření obce Hvozdnice za rok 2021 bylo zahájeno dne 02.08.2021
<br> doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím
<br> orgánem <.>
<br>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> ▪ 30.03.2022
▪ 27.10.2021
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných
<br> celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem
<br> č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br>
<br> Přezkoumávané období: 01.01.2021 - 31.12.2021
<br>
<br>
<br> Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Hvozdnice
<br> Hvozdnice 160
<br> 252 05 Hvozdnice
<br>
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: PhDr.XXXXXXXX XXXXXXX
- kontrolorka: Ing.XXXXXXX XXXXXXXXX
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Zástupkyně obce: JUDr.XXXXXX XXXXXXXX,Ph.D.-
<br> starostka
<br> Ing.XXXXXXX XXXXXXXX - hlavní účetní
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br> Pověření k přezkoumání podle § 5 odst.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,§ 4 a § 6 zákona
<br> č.255/2012 Sb <.>,vše ve znění pozdějších předpisů,vydala vedoucí Odboru interního auditu
<br> a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX Týcová
<br> dne XX.X.XXXX pod č.j.095448/2021/KUSK <.>
<br>
<br> Předmětem přezkoumání jsou dle ust.§ 2 zák.č.420/2004 Sb <.>,ve znění pozdějších
<br> předpisů,údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle
<br> zákona č.250/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,a to:
<br> - plnění příjmů a výdajů rozpočtu,včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových
<br> prostředků <,>
<br> - finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> - náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
<br> - peněžní operac...
stáhnout soubor (.pdf)
Krajský úřad Středočeského kraje
<br> ODBOR INTERNÍHO AUDITU A KONTROLY Zborovská 11 150 21 Praha 5
<br> Čj.: 098245/2021/KUSK Stejnopis č.2 SpZn: SZ_073348/2021/KUSK
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
<br> HVO ZDN [ CE IČ: 00241253 za rok 2021
<br> Přezkoumání hospodaření obce Hvozdnice za rok 2021 bylo zahájeno dne 02.08.2021 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím orgánem <.>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> ' 30.03.2022
<br>.27.10.2021 na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br> Přezkoumávané období: 01.01.2021 - 31.12.2021
<br> Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Hvozdnice Hvozdnice 160 252 05 Hvozdnice
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: PhDr.XXXXXXXX XXXXXXX
<br> - kontrolorka: Ing.XXXXXXX XXXXXXXXX
<br> Zástupkyně obce: JUDr.XXXXXX XXXXXXXX,Ph.D.- starostka
<br> Ing.XXXXXXX XXXXXXXX - hlavní účetní
<br> Pověření kpřezkoumání podle © X odst.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,% 4 á © 6 zákona č.255/2012 Sb <.>,vše ve znění pozdějších předpisů,vydala vedoucí Odboru interního auditu a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX Týcová dne XX.X.XXXX pod č.j.095448/2021/KUSK <.>
<br> Předmětem přezkoumání jsou dle ust.© 2 zák.č.420/2004 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle zákona č.250/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,ato:
<br> - plnění příjmů a výdajů rozpočtu,včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků <,>
<br> - finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> - náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
<br> - peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více ú...
stáhnout soubor (.pdf)
i Příloha
<br> ÚZEMNÍUSAIVIIOSPRÁVN—É CELKY,SVAZKY oecí,REGIONÁLNÍ RADY REGIONÚ SOUDRŽNOSTI
<br> Účetní jednotka: IČ: 00241253 Název: Obec Hvozdnice Právní forma: ÚSC
<br> Sídlo: Hvozdnice Předmět činnosti: veřejná správa Sestaveno k: 31.12.2021 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) \ Okamžik sestavení: 17.2.2022 21:00:58
<br> A_.5." iiriformáčěpódie 5 18 odst.3 písm.b) zá_kona (TEXT)
<br> Pří/ohe— A.5._ ' ' _ Ses—tÍaÍ/eĚJk: 51.12.2021 (v K—č,s přesnostnva dvě desetinná místa)
<br> Účetní jednotka; Obec Hvozdnice IČ: 00241253 Stránka: 1 z 1
<br> Příloha |
<br> ÚZEMNÍ SAMOSERÁVNÉ CELKY,SVAZKY GB_CÍ.REGIONÁLNÍ RADY REGIONÚ SOU-DRŽNOSTI
<br> účetní jednotka: IC: 00241253 \ Název: Obec Hvozdnice Právní forma: ÚSC Sídlo: Hvozdnice Předmět činnosti: veřejná správa
<br> saáveno k: 31.12.2021 (v Kč,& p_řěsnosti na dvě desetinná-místa) Okamžik sestavení: _1_7._2.2022 21:00:58 _
<br> A.6.informace podle 5 íddst.6 zákona (TEXTi ' _ _ __.<.> \
<br> "— _.__ _ " _ __ seste—vena k."3—1.12.2021 (v Kč; s—přešností—nádvě desetir-má místa)— Stránka : 1 z 1
<br> Fň/oha—Á.6.Účetní jednotka: Obec Hvozdnice IČ: 00241253
<br> PrI IOha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ cELkY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONÚ SOUDRŽNOŠTI
<br> Účetní jednotka: IC: 00241253 Název: Obec Hvozdnice Právní forma: ÚSC Sídlo: Hvozdnice Předmět činnosti: veřejná správa
<br> Sestavenok: 31 12.2021 (vKč,s přesností na dvě desetinná místa) ___Okam_žik sestavení: 17.2.202_2_21:00:58
<br> [.___
<br> B 1._jĚf_o_r'řhace podle š 66 od_st._6 (ÝEXTÝ __ _ _ _ _ 0.00 je 2._[IrĚrmáce podle 5 66 odst.8 (TEXT_) _ _ __ _ _ _ 0,00: |_ _ __ _.<.> _._
<br> i __ _.__ __ _.<.> _ __.<.> _ _ _i _B 3.jInfomÉaTxášdEeš 68 odst.3 (ČÍSLO A TEXT) __ __ __ 0,00;
<br> Pří/OE B.1.-B.3.Sestaveno k: 31.72.2021 (v Kč,'s' Břéšněšiihá'dvé desetinná místa)
<br> Účetní jednotka: Obec Hvozdnice IČ: 00241253 Stránka: 1 z 1
<br> P H mm ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SMAZKY OBCÍ REGIONÁLNÍ RADY REGIONU S_OUDRŽNOSTI _ IČ: 00241253
<br> Právní forma: ÚSC Předmět činnosti: ...
stáhnout soubor (.pdf)
výkaz zisku a ztráty
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCl,REGIONÁLNÍ RADY REGIONÚ SOUDRŽNOSTI
<br> ÍÚčetní jednotka: IČ: 00241253 Název: Obec Hvozdnice Právní forma: ÚSC Sídlo: Hvozdnice Předmět činnosti: veřejná správa
<br> Sestaveno k: 31.12.2021 (v Kč,s přesností na dvě desetinná—místa) Okamžik sestavení: 17.2.2022 2_1:00339
<br> 1 2 3 čšó ] _ Název ío'iožiíy— " _ ——"É BĚŽNÉ ÚčElTNFo—BDOBÍ Mi'NuLĚ ÚČll—Ž'lN-l-OBSOBÍ položky _ _ _ _ _ _ _ _aní činnost \“ Hosp.činnost Évní činnost | _Hosplgníost _ A.NAKLADY CELKEM 7 419 226,26 0,00 8 873 773,17 0,00 l.Náklady z činnosti 6 375 846,27 0,00 8 252 374,96 0,00 1.Spotřeba materiálu 501 575 914,97 0,00 624 826,97 0,00 2.Spotřeba energie 502 208 174,82 0,00 399 109,67 0,00 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 0,00 0,00 0,00 0,00 4.Prodané zboží 504 0,00 0,00 0,00 0,00 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506 0,00 0,00 0,00 0,00 6.Aktivace oběžného majetku 507 0.00 0.00 0,00 0,00 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508 0,00 0,00 0,00 0,00 8.Opravy a udržování 511 236 078.98 0.00 0,00 0,00 9.Cestovné 512 13 532,00 0,00 12 088,00 0,00 10.Náklady na reprezentaci 513 0,00 0,00 0,00 0,00 11.Aktivace vnitroorganizačnich služeb 516 0,00 0,00 0,00 0,00 12.Ostatní služby 518 1 695 303,30 0,00 3 920 818.61 0,00 13.Mzdové náklady 521 1 509 974,00 0,00 1 332 276,00 0,00 14.Zákonné sociální pojištění 524 376 812,00 0,00 315 574,00 0,00 15.Jiné sociální pojištění 525 0,00 0,00 0,00 0,00 16.Zákonné sociální náklady 527 0,00 0,00 0,00 0,00 17.Jiné sociální náklady 528 0,00 0,00 0,00 0,00 18.Daň silniční 531 3 600,00 0,00 1 500,00 0,00 19.Daň z nemovitostí 532 0,00 0,00 0,00 0,00 20.Jiné daně a poplatky 538 0,00 0,00 2 000,00 0,00 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0,00 0,00 0,00 0,00 23.Jiné pokuty a penále 542 0,00 0,00 0,00 0,00 24.Dary a jiná bezúplatná předání 543 32 839,00 0,00 0,00 0,00 25.Prodaný materiál 544 0.00 0,00 0,00 0,00 26.XXXXX a škody XXX X.XX X,XX X,00 0,00 27.Tvorba fondů 548 0.00 0.00 0,00 0,00 28.Od...
stáhnout soubor (.pdf)
Ministerstvo financí ČR schváleno č.j.111/138 224/2002
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
<br> Fin2-12M
<br> ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÚ,REGIONÁLNÍCH XXX A DOBROVOLNÝCH SVAZKÚ OBCÍ
<br> sestavený k XX.12.2021 v Kč na dvě desetinná místa
<br> \ Rok ' 2021
<br> 'l Měsíc 12
<br> IČO:
<br> oož41ž53
<br> Název a sídlo vykazující jednotky: Obec Hvozdnice,Hvozdnice
<br> l.Rozpočtové příjmy
<br> paragraf Položka Text Schválený ! Rozpočet Výsledek od _ _ _ ___ _ _ _ rozpočet po znlěgéa _ _ počátku _rok0__ a b | _ 1 2 3 0000 0000 1111 Den 2 Přílmů fYZ- osob Placená Plátci 1 500 000,00 1 297 752,47 1 297 752,47 0000 1112 Den 2 Přílmu fYZ- osob Placená poplatník 15 000,00 79 551,70 79 551,70 0000 1113 Den 2 Přijmu fYZ- osob vybíraná srážkou 150 000,00 215 933,06 215 933,06 0000 1121 Den 2 Příímů PráV- osob 1 100 000,00 1 822 503,80 1 822 503,80 0000 1211 Den 2 Přidané hodnoty 3 100 000,00 4 070 486,05 4 070 486,05 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.půd.fon 1 00000 0100 0,00 0000 1337 PoPlalek za komunální odpad 490 000,00 508 303,12 508 303,12 0000 1341 Poplatek ze Psú 14 000,00 9 740,00 9 740,00 0000 1344 Poplatek ze vstupného 10 000,00 3 400,00 3 400,00 0000 1361 Správní Poplatky 9 000,00 9 700,00 9 700,00 0000 1381 Den 2 hazardním her 35 000,00 60 079,02 60 079,02 0000 1382 Zrušený odv.z loterií a pod.her kromě 0,00 2,57 2,57 0000 1511 Den 2 nemovitých věcí 575 000,00 660 177,49 660 177,49 0000 4111 Nl PřirenSf- ze VŠeob-PokISP-St-rOZP- 30 000,00 134 571,02 134 571,02 0000 4112 Nl Pí-írenSf-Ze str-vrám-SOUn-dolv 121 000,00 121 200,00 121 200,00 0000 4116 OSí- Nl Př-ííensfer- ze státního roZP- 34 000,00 379 768,00 379 768,00 0000 4122 Nl- Př- transf- od krajů 0,00 30 000,00 30 000,00 0000 **** 7 184 000,00 9 403 168,30 9 403 168,30 2310 Pitná voda 2310 2111 Příjmy 2 Poskytování služeb a Výrookú 7 000,00 6 589,00 6 589,00 2310 2132 Příjmy Z Pronájmu osí- nem- věcí & ieiío 147 000,00 147 392,00 147 392,00 2310 3121 Přijaté dary na Pořízení dl- majetku 9 000,00 8 5...
stáhnout soubor (.pdf)
Obec Hvozdnice
<br> Hvozdnice čp.160
<br> 252 05
<br> IČ 00241253
<br> NÁVRH
<br>
Závěrečný účet obce Hvozdnice za rok 2021
<br> (§ 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech ÚSC )
<br>
<br> I.Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2021 (tis.Kč)
<br>
Příjmy
Schválený
<br> rozpočet
<br> Rozpočet po
<br> změnách
<br> Plnění k
<br> 31.12.2021
<br> daňové 6 999,00 8 737,60 8 737,60
<br> nedaňové 593,00 709,48 709,48
<br> kapitálové 23,00 22,50 22,50
<br> přijaté dotace 185,00 665,50 665,50
<br> Příjmy celkem 7 800,00 10 135,15 10 135,15
<br>
<br> Výdaje
<br> běžné 7 089,00 6 087,30 6 087,30
<br> kapitálové 1 841,00 7 552,80 7 552,80
<br> Výdaje celkem 8 930,00 13 640,00 13 640,00
<br>
<br> Saldo
<br> Příjmy - Výdaje - 1 130,00 -3 504,90 -3 504,90
<br> Financování 1 130,00 3 504,90 3 504,90
<br>
<br> Třída 8 financování:
<br>  původně schválený rozpočet: plánováno financování z vlastních zdrojů
<br> 1 130,00 tis.Kč
<br>  po konsolidaci je saldo příjmů a výdajů nula
<br> Účet u České spořitelny 0534934369/0800 - konečný zůstatek k 31.12.2021
<br> 6 605 557,40 Kč
<br> Účet u České národní banky 94-2116111/0710 - konečný zůstatek k 31.12.2021
<br> 2 561 255,66 Kč
<br>
<br> Účet u České spořitelny - spořící rezervní účet -
<br> 0534934369/0800 - konečný zůstatek k 31.12.2021
<br> 104 315,80 Kč
<br>
<br>
<br>
<br> Úvěrový účet u České spořitelny - 0633455179/0800 – 6 843 000,- Kč
<br>
<br> II.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním
<br> veřejným rozpočtům
<br> Dotace do rozpočtu obce na rok 2021 činily celkem 665 539,02 Kč <.>
<br> Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2021:
<br> Poskytovatel Položka
Výsledek od počátku
<br> roku
<br> Úřad práce 4116 109 588,00 Kč
<br> Příjmy celkem 109 588,00 Kč
<br>
<br> Poskytovatel Položka
Výsledek od počátku
<br> roku
<br> Dotace na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu 4111 31 000,00 Kč
<br> Krajský úřad - souhrnné dotační vztahy 4112 121 200,00 Kč
<br> Fond kultury a obnovy památe...

Načteno

edesky.cz/d/5388524

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Volby   Pronájem   Územní plánování   Územní plánování   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hvozdnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz