« Najít podobné dokumenty

Město Černošice - NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Černošice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města 2021
Krajský úřad Středočeského kraje
ODBOR INTERNÍHO AUDITU A KONTROLY
<br> Zborovská 11
150 21 Praha 5
<br> Čj.: 098211/2021/KUSK
SpZn: SZ/057016/2021/KUSK
<br> MUCEPOOo
<br> Stejnopis č.2
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města
<br> ČERNOŠICE
IČ: 00241121
za rok 2021
<br> Přezkoumání hospodaření města Čemošice za rok 2021 bylo zahájeno dne 02.08.2021
doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím
orgánem <.>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
■ 28.02.2022-02.03.2022
■ 22.11.2021 -24.11.2021
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávám hospodaření územních samosprávných
celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem
č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br> Přezkoumávané období: 01.01.2021 - 31.12.2021
<br> Přezkoumání proběhlo v sídle města: Černošice
Karlštejnská 259
252 28 Čemošice
<br> Přezkoumání vykonali:
kontrolor pověřený řízením přezkoumám:
<br> PhDr.XXXXXXXX XXXXXXX (XX.-XX.XX.XXXX,X.-2.3.2022)
<br> kontrolorky: XXXXX XXXXXXXXXX (XX.-XX.XX.XXXX,XX.2.-2.3.2022)
XXXXXX XXXXXXXX
Ing.XXXXXXX XXXXXXXXX (XX.-XX.XX.XXXX,X.-2.3.2022)
<br> Zástupci města: Mgr.XXXXX XXXXXXX - starosta
XXXXXXX XXXXXXX - hlavní účetní
XXXXXX XXXXXXXX - referentka
Ing.XXXXXXX XXXXXXXX - rozpočtářka
<br> MUCEPXXXIETX
<br>
<br> Pověření k přezkoumání podle § 5 odst.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,§ 4 a § 6 zákona
č.255/2012 Sb <.>,vše ve znění pozdějších předpisů,vydala vedoucí Odboru interního auditu
a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX Týcová
dne XX.X.XXXX pod č.j.095448/2021/KUSK <.>
<br> Předmětem přezkoumání jsou dle ust.§ 2 zák.č.420/2004 Sb <.>,ve znění pozdějších
předpisů,údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle
zákona č.250/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,a to:
<br> - plnění příjmů a výdajů rozpočtu,včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových
prostředků <,>
<br> - finanční operace,t...
textová část
Stránka 1 z 4
<br> Návrh závěrečného účtu 2021 – textová část
<br>
Schválený rozpočet na rok 2021 byl sestaven jako schodkový s příjmy ve výši 304,0 mil.Kč,výdaji
ve výši 338,1 mil.Kč a splátkami úvěrů ve výši 8,1 mil.Kč.Zdrojem pro financování schodku bylo
zapojení zůstatku účtu (32,3 mil.Kč),tj.úspor minulých let <.>
<br> Rozpočet byl následně v průběhu roku upravován rozpočtovými opatřeními v souladu s platným
zněním zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a rovněž v souladu s
Pravidly pro schvalování rozpočtových opatření schválenými Zastupitelstvem města.Celkem bylo
schváleno a provedeno 390 změn rozpočtu (celkem 131 rozpočtových opatření).Zatímco rozpočtová
opatření schválená Radou města reagovala většinou na běžné potřeby změn uvnitř rozpočtu <,>
rozpočtová opatření,která schválilo Zastupitelstvo města,měnila závazné ukazatele rozpočtu <.>
Převážně šlo o změnu celkové výše příjmů a zároveň výdajů v souvislosti s investiční aktivitou města
a s navýšením rozpočtu zapojením přijatých dotací <.>
<br> V upraveném rozpočtu po provedení již zmíněných rozpočtových opatření činily rozpočtové příjmy
cca 332,6 mil.Kč a výdaje cca 384,8 mil.Kč.Došlo k navýšení schodku rozpočtu na konečných 52,2
mil.Kč,tedy o 18,1 mil.Kč víc proti schválenému rozpočtu,což bylo způsobeno zejména navýšením
prostředků na rekonstrukci komunikací a navýšením rozpočtu oddělení sociálně-právní ochrany dětí <.>
<br> Skutečné příjmy za rok 2021 činily cca 397,5 mil.Kč a skutečné výdaje za stejné období činily
cca 338,6 mil.Kč.Hospodaření města tak v r.2021 skončilo přebytkem ve výši 58,9 mil.Kč (po
odečtení splátek úvěrů 50,7 mil.Kč),přičemž původně plánovaný schodek byl 34,1 mil.Kč <.>
Tento výsledek hospodaření je způsoben zejména nevyčerpáním všech uvažovaných výdajů v oblasti
provozu i investic.Nižší čerpání provozních výdajů je odrazem dopadů protiepidemických opatření <,>
kdy byla činnost úřadu výrazně utlumena a přesunuta do online prostoru.Díky dlouhodobému
...
Návrh závěrečného účtu 2021
Licence: MUCE (muce O) XCRGBZUC / ZUC (09032022 15:30 / 202202111116)
<br> 0000ALV07DQM
<br> Město Černošice
<br> (v Kč)
<br> sestavený ke dni 31.12.2021
<br> IČO: 00241121 Město Černošice
<br> Sídlo účetní jednotky
<br> ulice,č.p.Karlštejnská 259
<br> obec Černošice
<br> PSČ,pošta 25228
<br> Kontaktní údaje
<br> telefon
<br> fax
<br> e-mail
<br> WWW stránky
<br> Doplňující údaje organizace
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> I.Plnění rozpočtu příjmů
<br> II.Plnění rozpočtu výdajů
<br> III.Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
<br> IV.Stavy a obraty na bankovních účtech
<br> V.Peněžní fondy - informativně
<br> VI.Majetek
<br> VII.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů,obcí,DSO a vnitřní převody
<br> VIII.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a Národnímu fondu
<br> IX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> X.Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
<br> XI.Ostatní doplňující údaje
<br> I.PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br> Daňové příjmy 144 375 000,00 147 858 270,00 185 011 093,52
<br> Nedaňové příjmy 59 265 000,00 60 346 832,88 92 020 178,30
<br> Kapitálové příjmy 2 020 000,00 2 020 000,00 2 986 999,00
<br> Přijaté transfery 98 367 761,00 122 382 183,93 508 242 339,68
<br> PŘÍJMY CELKEM 304 027 761,00 332 607 286,81 788 260 610,50
<br> Konsolidace příjmů 390 677 456,93
<br> PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 304 027 761,00 332 607 286,81 397 583 153,57
<br> NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2021
<br>
<br> Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br> 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 22 000 000,00 22 000 000,00 19 297 530,36
<br> 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 200 000,00 200 000,00 1 255 143,68
<br> 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 1 800 000,00 1 800 000,00 3 254 473,48
<br> 111 DANĚ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB 24...
Rozpočet
Rozpočet - ČernošiceRozpočet města,střednědobý výhled rozpočtu,rozpočtová opatření, výkazy pro hodnocení plnění rozpočtu,závěrečný účet a účetní závěrka,informace o uhrazených fakturách a bankovních účtech  
CityVizor (příjmy,výdaje,faktury,smlouvy - v projektu Otevřená města,z.s.)
2020 a starší
2022
2021
 
Samospráva

Načteno

edesky.cz/d/5387215

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Volby   Prodej   Pronájem   EIA   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Černošice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz