« Najít podobné dokumenty

Obec Oplany - Přezkum hospodaření za rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Oplany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

PDF
Krajský úřad Středočeského kraje
<br> ODBOR INT ERNÍHO AUDH U A KONIHOLY Zborovská ] l 150 21 Praha 5
<br> Číslo jednací: 088597í2021fKUSK Stejnopis č.2 Spisová značka: SZ_076920Í2021!KUSK
<br> Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření
<br> obce 0 P L A N Y IČ 00639702
<br> za rok 2021
<br> Přezkoumání hospodaření obce Oplany za rok 2021 bylo zahájeno dne 28.?.2021 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícim orgánem <.>
<br> Dílčí přezkoumání se uskutečnilo dne l.11.2021
<br> na základě zákona č.4209004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a vsouladu se zákonem č.2552012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br> Dílčí přezkoumání proběhlo v sídle obce: Oplany Oplany 79 281 63 Kostelec n.Černými lesy
<br> Dílčí přezkoumání vykonali:
<br> -— kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Bc.Jana Jcchová
<br> - kontroloři: Bc.XXXXXXXX XXXXXX Bc.XXXX XXXXXXXXXX
<br> Obec zastupovali: lng.XXXXXX XXXXX - starosta Mgr.Vendula Voříšková,LL.M.- účetní obce
<br> Předmětem přezkoumání jsou dle ust.š 2 zák.č.4209004 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle zákona č.2503000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,a to:
<br> - plnění příjmů a výdajů rozpočtu,včetně peněžních operaci týkajících se rozpočtových prostředků <,>
<br> - finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> - náklady a výnosy podnikatelské Činnosti územního celku <,>
<br> - peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky,anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami <,>
<br> - finanční operace,týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví <,>
<br> - hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních s...
PDF
Krajský úřad Středočeského kraje
<br> ODBOR INTERNÍ-HO AUDITU A KONTROLY Zborovská l l 150 21 Praha 5
<br> Čj.: 002063/2022IKU SK 31)an sz_076920f2021rkus1<
<br> Stejnopis č.2
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
<br> OPLANY IČ: 00639702 za rok 2021
<br> Přezkoumání hospodaření obce Oplany za rok 2021 bylo zahájeno dne 28.02.2021 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím orgánem <.>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:.20.5.2022 ' l.l l.2021
<br> na základě zákona č.4202004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků & dobrovolných svazků obcí„ ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem
<br> č.2552012 Sb.<.> o kontrole (kontrolni řád) <.>
<br> Přezkoumávaně období:
<br> Přezkoumání proběhlo v sídle obce:
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
<br> - kontroloři:
<br> Zástupci obce:
<br> 01.01.2021- 31.12.2021
<br> Oplany Oplany 79 * 281 63 Kostelec u.Cernými lesy
<br> Bc.XXXX XXXXXXX Bc.XXXXXXXX XXXXXX (dne X.XX.XXXX) Bc.Petr Venelovský
<br> lng.XXXXXX XXXXX » starosta Mgr.Vendula Voříšková,LL.M.- účetní

Načteno

edesky.cz/d/5387074

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Oplany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz