« Najít podobné dokumenty

Obec Klokočná - SBĚRNÝ DVŮR KLOKOČNÁ - VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Klokočná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zde ke stažení
Zde ke stažení
Stavba #RTSROZP# Soupis stavebních prací,dodávek a služeb Stavba: 2022/108 Sběrný dvůr Klokočná Zadavatel IČO: DIČ: Projektant: IČO: DIČ: Zhotovitel: Ing.XXXXXX XXXX IČO: XXXXXXXX DIČ: CZXXXXXXXX Vypracoval: HSV PSV MON VN ON Rekapitulace daní 0 Základ pro sníženou DPH 15 % CZK 0 Snížená DPH 15 % CZK 0 Základ pro základní DPH 21 % CZK 0 Základní DPH 21 % CZK 0 Zaokrouhlení CZK Cena celkem bez DPH 0.00 CZK 0 XXXX celkem s DPH CZK v Praze dne X/XX/XX Za zhotovitele Za objednatele Rekapitulace dílčích částí #CASTI>> Číslo Název Základ pro sníženou DPH Základ pro základní DPH DPH celkem Cena celkem % 1.00 Stavba 0.00 ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! 2.00 Stavební objekt 2.00 3.00 01 Parkoviště 3.00 02 Přístupová komunikace 3.00 03 Sběrný dvůr Celkem za stavbu #POPS Popis stavby: 2022/108 - Sběrný dvůr Klokočná #POPO Popis objektu: 01 - Sběrný dvůr Klokočná #POPR Popis rozpočtu: 01 - Parkoviště #POPR Popis rozpočtu: 02 - Přístupová komunikace #POPR Popis rozpočtu: 03 - Sběrný dvůr #POPR Popis rozpočtu: 04 - Vedlejší a ostatní náklady &9Zpracováno programem &"Arial CE,tučné"BUILDpower S,© RTS,a.s.&9Stránka &P z &N &9Zpracováno programem &"Arial CE,tučné"BUILDpower S,© RTS,a.s.&9Stránka &P z &N VzorPolozky Položkový rozpočet S: O: R: &9Zpracováno programem &"Arial CE,Tučné"BUILDpower S,© RTS,a.s.&"Arial,Obyčejné"Strana &P z &N &9Zpracováno programem &"Arial CE,Tučné"BUILDpower S,© RTS,a.s.&"Arial,Obyčejné"Strana &P z &N 01 01 Pol Položkový soupis prací a dodávek #TypZaznamu# S: 2022/108 Sběrný dvůr Klokočná STA O: 01 Sběrný dvůr Klokočná STA OBJ R: 01 Parkoviště XXX P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Dodávka Dodávka celk.Montáž Montáž celk.DPH XXXX s DPH Hmotnost / MJ Hmotnost celk.(t) Dem.hmotnost / MJ Dem.hmotnost celk.(t) Ceník Cen.soustava / platnost Cenová úroveň Nhod / MJ Nhod celk.Dodavatel Typ položky Díl: 1 Zemní práce 0.00 13,788.26 0.00 0.00000 0.00000 11.40 DIL 1 132201110R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3,v hornině 3,hloub...
Zde ke stažení
Příloha č.2 – Závazný vzor - Smlouva o dílo č.xx/2022
Stavba „Sběrný dvůr Klokočná“
Obec Klokočná (uchazeč)
<br> Smlouva o dílo č.xx/2022
Stavba: „Sběrný dvůr Klokočná“
Článek I.- Smluvní strany
1.Objednatel: Obec Klokočná
se sídlem: Klokočná č.p.61,251 64,pošta Mnichovice <,>
zastoupená: Ing.XXXXXXXX XXXXX,starosta obce
IČ: XXXXXXXX
DIČ: není plátce DPH
Bank.spojení: Komerční banka,a.s <.>
č.účtu: 8021201/0100
a
2.Zhotovitel: ………………………… <.>
se sídlem: ………………………………………… <.>
IČ: ………………………
DIČ: ………………………
Bank.spojení: ………………………………………… <.>
č.účtu: ………………
uzavírají níže uvedeného dne,měsíce a roku podle § 2586 a násl.zákona č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník,v platném znění,tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“)
Článek II.– Předmět díla
1 Předmětem díla je zhotovení stavby – Sběrný dvůr Klokočná dle projektové dokumentace zpracované Ing.Zdeňkem Raušem v květnu 2022.Předložená – zadávací projektová dokumentace tvoří Přílohu č.3 <.>
2 Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje zhotovit pro objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí podle podmínek této smlouvy dílo,a provést další činnosti popsané v této smlouvě podle požadavků objednatele <.>
3 Dokončené dílo bude provedeno v kvalitě stanovené předanou projektovou dokumentací,podle platných českých technických norem,v souladu s obecně technickými požadavky na výstavbu a v rozsahu prací a souvisejících dodávek a služeb obsažených v oceněném Slepém rozpočtu <.>
4 Součástí díla dle této smlouvy jsou veškeré materiály,dodávky,práce a výkony potřebné pro řádné a včasné zhotovení díla,jakož i veškeré potřebné vedlejší,pomocné a dodatečné činnosti,které jsou pro úplné věcné a odborné provedení smluvních prací a výkonů,resp.jejich funkčnost,nezbytné,a to i v souvislosti s ostatními dodávkami,pracemi a výkony.Výslovně jsou dále uvedeny a jsou součástí předmětu plnění díla a smluvené ceny díla tyto práce a dodávky a to zejména:
4.1.Vytýčení inženýrských sítí dotčených stavbou,dopravní značení;
4.2.Veškeré potřebné staveništní zaří...
Zde ke stažení
List1 KRYCÍ LIST NABÍDKY 1.Veřejná zakázka Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce dle zákona č.: 134/2016 Sb.o zadávání veřejných zakázek,ve znění pozdějších předpisů Název zakázky: "Sběrný dvůr Klokočná" 2.Základní identifikační údaje 2.1.Zadavatel Název: Obecní úřad Klokočná Sídlo: Klokočná 61,251 64,Mnichovice IČ: 00472034 DIČ: není plátcem Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: Ing.XXXXXXXX XXXXX,starosta obce Tel.: XXX,XXX,300 E-mail: starosta@klokocna.eu 2.2.Uchazeč Název: Sídlo/místo podnikání: Tel./fax: E-mail: IČ: DIČ: Spisová značka v obchodním rejstříku: Osoba oprávněná jednat za uchazeče: Kontaktní osoba: Tel./fax: E-mail: 3.Nabídková cena Cena celkem včetně DPH: Nabídková cena za zhotovení stavby "Sběrný dvůr Klokočná" 0.00 Kč 4.Závazný termín dokončení stavby ….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.5.Oprávněná osoba za uchazeče jednat Podpis oprávněné osoby - podpisem oprávněné osoby uchazeč souhlasí s podmínkami výběrového řízení a se vzorovou Smlouvou o dílo Titul,jméno,příjmení Funkce Datum &"Times XXX XXXXX,Tučné"&XXPříloha č.X &"Times XXX XXXXX,Tučné"&XXStavba: "Sběrný dvůr Klokočná"
Zde ke stažení
VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDEK
<br>
DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> „Sběrný dvůr Klokočná“
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
V Klokočné dne 19.5.2022
<br>
<br> 2/7
<br>
<br>
Zadavatel Vás tímto vyzývá k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na
<br> stavební práce,ve smyslu § 27 zákona č.134/2016 Sb <.>,o zadávání veřejných zakázek,v plat-
<br> ném znění (dále jen „ZZVZ“),zadávané v souladu se zásadami dle § 6 ZZVZ <.>
<br> a) Identifikační údaje zadavatele
<br> Zadavatel: Obec Klokočná
<br> Sídlo: Klokočná 61,251 64 Mnichovice
<br> IČ: 00472034
<br> DIČ: není plátcem DPH
<br> Oprávněný zástupce zadavatele: Ing.XXXXXXXX XXXXX,starosta
<br> Telefon: +XXX XXX XXX XXX
<br> Email: starosta@klokocna.eu
<br> b) Název zakázky
<br> „Sběrný dvůr Klokočná“
<br> c) Druh veřejné zakázky
<br> Jedná se o výběrové řízení na zhotovení stavby v rozsahu předmětu této výzvy k podání
<br> nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce,ve smyslu § 27
<br> zákona č.134/2016 Sb <.>,o zadávání veřejných zakázek,v platném znění (dále jen „ZZVZ“) <,>
<br> zadávané v souladu se zásadami dle § 6 ZZVZ.Nejedná se o zadávací řízení dle ZVZ <.>
<br> Pokud se v textu zadání zakázky vyskytne odkaz na ZVZ nebo jsou použity zákonné po-
<br> jmy,jde XXX o podpůrný krok a Zadavatel se bude citovanými ustanoveními ZVZ nebo
<br> pojmy řídit přiměřeně <.>
<br> d) Lhůta a místo pro podání nabídky
<br> Nabídku doručte nejpozději do: 9.6.2022 hodina: 16:00
<br> Adresa pro podání nabídky: OÚ Klokočná – Klokočná 61,251 64 Mnichovice
<br> e) Předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky
<br> Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby – Sběrného dvora Klokočná dle pro-
<br> jektové dokumentace pro stavební povolení zpracované Ing.Zdeňkem Raušem v 05/2022 <.>
<br> Stavba sestává ze tří stavebních objektů;
<br> 1.Parkoviště
2.Příjezdová komunikace
3.Sběrný dvůr
<br> Řešeným územím je pozemek p.č.322/39 a malá část p.č.322/38 v k.ú.Klokočná...

Načteno

edesky.cz/d/5386217

Meta

Rozpočet   Veřejná zakázka   Rozpočet   Zákon 106/1999   Veřejná zakázka   Stavební informace   Stavby   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Klokočná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz