« Najít podobné dokumenty

Město Klimkovice - Návrh na Stanovení DZ, trvalého, OOP, Klimkovice-Hýlov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Klimkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Situace_DZ_Klimkovice_Hylov (1).pdf (238.17 kB)
i i i
<br> „ in 0 * NOVÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNaiČa <.>
<br> \'2—
<br> A ?if'f.:_VJ (Taira
<br> ů-
<br> Dlhmmínn
<br> Mapový podkiad: mapový portů! www.mapy.cz
<br> („
<br> za kózkc:
<br> Příprava území pro výstavbu iORD v Klimkovice — Hýiov 50 051 Obslužnči komunikace
<br> objednatel:
<br> Město Klimkovice Lidická “| 742 83,Klimkovice
<br> vypracoval:
<br>._,_ stupen: DZ format: Ing.XXXXXXXX XXXXXX M Ie_f_;,;,_X„X_f„_XX_X_„XXX datum: „X/XXXX Xm
<br> mčrftko:
<br> archivu T cisla:
<br> Situace — Trvalé dopravni značení DZ2ii7—DE
<br> název výkresu:
<br> \
Klimkovice_Hylov_DZ_OOP_navrh (1).pdf (368.31 kB)
Prokešovo nám.8,729 30 Ostrava IČ 00845 451 DIČ CZ 00845 451
1/3 www.ostrava.cz Číslo účtu 27-1649297309/0800
posta@ostrava.cz ID DS 5zubv7w
<br>
<br> Magistrát města Ostravy
Odbor dopravy
<br>
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Zklidnění dopravy na místních komunikacích v městě Klimkovice
<br> I.Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy
<br> II.Výzva k podání připomínek a námitek
<br> III.Určení lhůty
<br>
Odboru dopravy Magistrátu města Ostravy byla doručena žádost města Klimkovice o stanovení trvalé úpravy
<br> dopravního značení na území města Klimkovic,spočívající v umístění dopravního značení na napojení budoucí MK na
<br> silnici III/4655,doručeným dne 25.4.2022.Tato žádost je proto posuzována jako návrh na vydání opatření obecné
<br> povahy pro umístění dopravního značení a zařízení pro v přiložené situaci uvedené komunikace v městě Klimkovice
<br> v rámci projektu:
<br>
<br> „Příprava území pro výstavbu 10 RD v Klimkovice-Hýlov,SO
051 Obslužná komunikace“ <.>
<br>
Odbor dopravy Magistrátu města Ostravy,podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních
<br> komunikacích a změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů,věcně a
<br> podle § 1 zákona č.314/2002 Sb <.>,o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a ust.§ 12 vyhlášky č.346/2020
<br> Sb <.>,o stanovení správních obvodů obcí s rozšířenou působností,území obvodů hlavního města Prahy a příslušnosti
<br> některých obcí do jiného okresu,místně příslušný úřad obce s rozšířenou působností <,>
<br> zveřejňuje
<br> návrh opatření obecné povahy ve smyslu ustanovení § 172 odst.1 zákona č.500/2004 Sb.správní řád,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“).Návrh opatření obecné povahy je zveřejněn v příloze této veřejné
<br> vyhlášky a způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách www.ostrava.cz <.>
<br> Odbor dopravy Magistrátu města Ostravy podle § 172 odst.1 a podle § 172 odst.5 správního řádu
<br> vyzývá
<br> dotčené osoby,aby k...

Načteno

edesky.cz/d/5384664

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Klimkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz