« Najít podobné dokumenty

Obec Rakovice - Dotaz a odpověď dle zákona č. 106/1999 Sb.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rakovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Možnost nahlédnout do 3D formátu Územního plánu
Interaktivní podoba Územního plánu obce Rakovice
Navštivte také
Odpověď 16.5.2022.pdf
OBEC RAKOVICE
<br> oeecní ÚŘAD RAKOVICE Rakovice 113,398 04 p.Čimelice Tel.382 228 332
<br> Email: oúrakoviwc—boxcz
<br> deověď k žádosti o informace podle zákona č.10611999 Sb <.>
<br> Obec Rakovice obdržela dne 3.května 2022 Vaší žádost o informace podle zákona č.10611 999 Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon č.106/1999 Sb.“),týkající se svozu objemového odpadu a nebezpečných složek komunálního odpadu <.>
<br> Ve své žádosti uvádíte: „ rád bych Vás touto cestou požádal o infomace o svozu objemného odpadu v letech 2021,a pokud je již plánováno,tak i případné termíny v roce 2022.Dle platné obecně závazné vyhlášky obce Rakovice č."2021 je stanoveno odebírání dvakrát ročně 5 výlepem termínu a místu sběru.Prosím o infomace ohledně termínů sběru,objemu přistavené sběrné nádoby,termínu výlepu a míst výíepů,které byly pro jednotlivé termíny použity <.>
<br> Shodné informace prosím o svozu nebezpečných složek komunálního odpadu,které jsou taktéž obecně závaznou vyhláškou obce stanoveny na frekvenci dvakrát ročně.“
<br> K výše uvedenému Vám sdělujeme následující“
<br> a) obecně závazná vyhláška obce Rakovice č.1/2021 je v platnosti od 1.ledna 2022
<br> b) v roce 2021 byl přistaven kontejner na objemný odpad v měsíci červenci
<br> o) místo odběru je trvale neměnné,poblíž místa soustředěni kontejnerových nádob; pokud by z provozních důvodů došlo ke změně mista sběru,bude postupováno tak,jak je uvedeno v bodě e) této odpovědi
<br> d) vzhledem k zanedbatelněmu množství nebezpečných stožek komunálního odpadu byl tento odpad po dohodě odvezen individuálně
<br> e) s termínem sběru objemného odpadu jsou občané seznámení způsobem v místě obvyklým,t.zn na vývěsce obecního úřadu a vyhlášením v místním rozhlasu
<br> f) obec nemá povinnost archivovat oznámení občanům ani termíny jejich vyvěšení na vývěsce obce,takže s politováním musíme konstatovat,že nejsme schopni Vám dát na tuto otázku uspokojujíci odpověď
<br> g) v roce 2022 bude ...
Dotaz dle zákona č. 106-1999 Sb. 3.5.2022.pdf
Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím,ve znění pozdějších předpisů
<br> Jméno Příjmení* Datum narození/IČO*:.<.>.<.> ul: Adresář: ulice
<br> město:
<br> stát: Česká republika (uvede se adresa místa trvalého pobytu,nebo neni-li žadatel přihlášen k trvalému pobytu <,>
<br> uvede se adresa bydliště a adresa pro doručování; adresa pro doručování se uvede jen jestliže se liší od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště; u právnických osob se uvede název,identifikační číslo a adresa sídla nebo adresa pro doručování,liší—li se od adresy sídla; <.>
<br> adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa) <.>
<br> Předmět*: Informace o svozu objemného a nebeZpečného odpadu
<br>.Texť:
<br> Vážení,rád bych Vás touto cestou požádal o informace o svozu objemného odpadu vletech 2021 a pokud je již plánováno,tak i případné termíny v roce 2022.Die platné obecně závazné vyhlášky obce Rakovice č.1/2021 je stanoveno odebírání dvakrát ročně s výlepem termínu a místa sběru.Prosím o informace ohledně termínů sběru,objemu přistavené sběrné nádoby,termínu výlepu a míst výlepů,které byly pro jednotlivé termíny použity <.>
<br> Shodné informace prosím o svozu nebezpečných složek komunálního odpadu,které jsou taktéž obecně závaznou vyhláškou obce stanoveny na frekvenci dvakrát ročně <.>
<br> Odpověď prosím doručit do výše zmíněné datové schránky <.>
<br> Děkuji <,>
<br> Datum podání: 2.5.2022

Načteno

edesky.cz/d/5381668

Meta

Zákon 106/1999   Zákon 106/1999   Zákon 106/1999   Zákon 106/1999   Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rakovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz