« Najít podobné dokumenty

Obec Těšetice - Svazek obcí Těšetice a Ústín - Závěrečný účet za rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Těšetice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Závěrečný účet SoTÚ za rok 2021.pdf [1,53 MB]
Závěrečný účet Svazku obcí Těšetice a Ústín za rok 2021
<br> Název: Svazek obcí Těšetice a Ústín Sídlo: Těšetice 75,783 46 Těšetice
<br> Právní forma: dobrovolný svazek obcí (dále „DSO“) Předmět činnosti: stanoveno předpisem 128/2000 Sb <.>,všeobecná správa
<br> IČ: 71012427
<br> Rozvahový den: 31.12.2021 Předseda: XXXXX XXXXXXXX Místopředseda: XXXXX XXXXXXX,Dis.Valná hromada: X členů
<br> DSO nemá podíl na základním kapitálu v žádné firmě.Nemá příspěvkovou organizaci ani
<br> hospodářskou činnost <.>
<br> 1.ÚDAJE o PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMÚ A VÝDAJÚ:
<br> Rozpočet na rok 2021 byl schválen dne 16.12.2020 a zveřejněn na úředních deskách obcí
<br> dne 17.12.2020
<br> V roce 2021 byla schválena 4 rozpočtová opatření k dosažení souladu hospodaření
<br> s rozpočtem DSO <.>
<br> Střednědobý výhled Svazku obcí Těšetice a Ústín je zpracován na období 2022 — 2024,schválený valnou hromadou dne 24.11.2021,zveřejněný na úřední desce 4.11.2021 <.>
<br> Příjmy DSO v roce 2021 byly následující:
<br> Příjmy
<br> Skutečnost
<br> Neinvestiční transfery obce Těšetice a Ustín
<br> l 748 018,75 Kč
<br> Investiční transfery od obcí Těšetice & Ústín
<br> 3 287 617,25 Kč
<br> Investiční dotace ze státních fondů 0,00 Kč Ostatní investiční dotace ze státního rozpočtu 0,00 Kč Příjmy z výběru stočného 2 518 549,10 Kč Příjmy z bankovních úroků ] 269,37 Kč Převody z rozpočtových účtů 1 000 000,00 Kč Převody z vlastní pokladny 444 382,00 Kč CELKEM 8 999 836,47 Kč Příjmy byly použity následovně:
<br> Výdaje Skutečnost
<br> Provozní výdaje
<br> 3 617 411,26 Kč
<br> Investiční výdaje
<br> 2 525 955,00Kč
<br> Splátky úvěrů “
<br> l 826 652,00 Kč
<br> Platba daní z příjmu + DPH
<br> -44l 63 0,00Kč
<br> Zůstatek - přírůstek na bankovních účtech
<br> 27 066,21 Kč
<br> Převod z rozpočtových účtů
<br> ] 000 000,00 Kč
<br> Převody z vlastní pokladny
<br> 444 382,00 Kč
<br> CELKEM
<br> 8 999 836,47 Kč
<br> Podrobné členění plnění rozpočtu příjmů a výdajů je uvedeno v příloze č.1 <.>
<br> 2.ÚDAJE o HOSPODAŘE...
5. Zpráva o výsledku přezkoumání hodpodaření SoTÚ za rok 2021.pdf [0,37 MB]
Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor kontroly
<br> Jeremenkova 40a,779 00 Olomouc
SpZn.: KÚOK/64126/2021/OK/7346 Počet listů: 12
Č.j.: KUOK 13046/2022 Počet stran: 12
Počet stejnopisů: 2 Počet příloh: 0
Počet listů/svazků příloh: 0
<br>
<br>
<br>
ZPRÁVA
<br> o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí
Svazek obcí Těšetice a Ústín
<br> za rok 2021
<br> IČ 71012427
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla zpracována na základě Zápisu z dílčího
přezkoumání hospodaření vykonaného dne 29.9.2021 a na základě výsledku dílčího
přezkoumání hospodaření vykonaného dne 10.2.2022 <.>
Přezkoumání hospodaření se uskutečnilo na základě žádosti dle § 42 zákona
č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),v platném znění a v souladu se zákonem
č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
a dobrovolných svazků obcí,v platném znění (dále XXX XXXXX č.XXX/XXXX Sb.).Kontrolním
úkonem,jímž došlo k zahájení přezkoumání,bylo doručení Oznámení o zahájení
přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Těšetice a Ústín za rok
2021 dne 6.9.2021.Posledním kontrolním úkonem předcházejícím zpracování této zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření bylo podání předběžné informace o kontrolních
zjištěních dne 24.2.2022 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obecní úřad Ústín
<br> Krajský úřad Olomouckého kraje
<br>
Přezkoumané období: 1.1.2021 - 31.12.2021
<br> Dílčí přezkoumání hospodaření dne 10.2.2022 vykonali:
<br> kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXXX XXXXXXXX Odehnalová
kontrolor:
<br>
Ing.XXXXX XXXXXXXXX
<br>
<br>
<br>
Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu § 5 zákona č.420/2004 Sb <.>
a § 4 zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád),v platném znění (dále jen
zákon č.255/2012 Sb.) vydala vedoucí odboru kontroly Krajského úřadu Olomouckého kraje
Mgr.Bc.Zuzana Punčochářová <.>
<br>
Zástupci dobrovolného svazku obcí: XXXXX XXXXXXXX - předsedkyně
XXXX XXXXXXXXXXX - administrativní pracovnice
XXXX XXXX...
4. Příloha k 31.12.2021.pdf [0,36 MB]
Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sídlo: Těšetice čp.75,783 46 Těšetice
Svazek obcí Těšetice a Ústín71012427
<br> sestavená k 31.12.2021
<br> IČO: Název:
<br> Kontaktní osoba: XXXX XXXXXXXX,lada.brazdova@seznam.cz,XXXXXXXXX
<br> Informace podle § 7 odst.3 zákona (TEXT)A.1 <.>
<br> Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a bude pokračovat i v následujícím účetním
období.Žádná činnost není omezena
<br> Informace podle § 7 odst.4 zákona (TEXT)A.2 <.>
<br> Účetní jednotka dodržuje účetní metody v souladu s účetními předpisy a aktualizací metodiky JMK <.>
<br> Informace podle § 7 odst.5 zákona (TEXT)A.3 <.>
<br> Účetní jednotka používá dodržuje účetní metody,které vycházejí ze zákona č.563/1991 Sb.<,>
o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů,vyhlášky č.410/2009 Sb <.>,ve znění pozdějších
předpisů,ČÚS č.701 - č.710 a metodiky JMK <.>
• způsob účtování zásob - způsobem B,ke konci účetního období na základě inventury zaúčtuje nespotřebovaný
materiál na skladě
• způsoby oceňováňování drobného majetku,cenných papírů,majetkových účastí <,>
finančních investic je účtování ke dni pořízení v ceně pořízení včetně vedlejších nákladů od 3 000 Kč
• opravných položek k 31.12.daného účetního nejsou účtovány nevznikl oprávněný důvod
• zvolený způsob odpisování majetku - rovnoměrný o odpisech účtuje jedenkrát ročně
• způsob účtování fondů rozvahově prostřednictvím účtu 401 k datu 31.12 <.>
• kurzové rozdíly nejsou účtovány,účetní jdnotka neeviduje závazky pohledávky,hotovost v cizích měnách
• časové rozlišení k 31.12.dle podkladů - např.předplatné,náklady příštích období
vyúčtování energií a služeb v jiném účetnim období,( přelom roku ) jsou tvořeny dohadné položky
• přecenění na reálnou hodnotu - účetní jednotka neeviduje
• zálohy a transfery jsou účtovány v okamžiku přijetí či poskytnutí zálohy na transfer,nejpozději k 31.12 <.>
• případné snížení dolní hranice drobných majetků drobný majetek je v evidenci od hodnoty ...
3. Rozvaha k 31.12.2021.pdf [0,18 MB]
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Rozvaha
<br> sestaveno k 31.12.2021
<br> 71012427IČO:
Název:
Sídlo:
<br> Svazek obcí Těšetice a Ústín
Těšetice čp.75,783 46 Těšetice
<br> Kontaktní osoba: XXXX XXXXXXXX,lada.brazdova@seznam.cz,XXXXXXXXX
<br> - - Dlouhodobý nehmotný majetekI <.>
<br> Název položky SUČíslo
pol <.>
<br> BRUTTO KOREKCE
<br> - - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012)1
<br> - - Software (013)2
<br> - - Ocenitelná práva (014)3
<br> - -
<br> Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (015)4
<br> - -
<br> Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (018)5
<br> - -
<br> Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (019)6
<br> - - (041)7
<br> Poskytnuté zálohy na dlouhod.nehm.majetek - -
<br> Dlouhodobý hmotný majetek
<br> (051)
<br> 121 394 605,54 20 307 251,36
<br> Pozemky
<br> 8
<br> 3 479,56 -
<br> Kulturní předměty
<br> (031)
<br> II <.>
<br> - -
<br> Stavby
<br> (032)
<br> 1
<br> 102 131 694,20 12 056 965,00
<br> Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí
<br> (021)
<br> 2
<br> 19 065 898,42 8 056 753,00
<br> Pěstitelské celky trvalých porostů
<br> (022)
<br> 3
<br> - -
<br> Drobný dlouhodobý hmotný majetek
<br> (025)
<br> 4
<br> 115 390,36 115 390,36
<br> Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
<br> (028)
<br> 5
<br> 78 143,00 78 143,00
<br> Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
<br> (029)
<br> - - (042)
<br> 6
<br> 7
<br> Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek - -
<br> Dlouhodobý finanční majetek
<br> (052)
<br> 8
<br> - -
<br> Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem - -
<br> Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem
<br> (061)
<br> 9
<br> - -
<br> Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
<br> (062)
<br> III <.>
<br> - - (063)
<br> 1
<br> Termínované vklady dlouhodobé
<br> 2
<br> - -
<br> Ostatní dlouhodobý finanční majetek
<br> (068)
<br> - - (069)
<br> 4
<br> Povolenky na emise a preferenční limity
<br> - -
<br> NETTO
<br> - -
<br> - -
<br>...
2. Výkaz zisků a ztrát k 31.12.2021.pdf [0,16 MB]
Výkaz zisku a ztráty
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Svazek obcí Těšetice a Ústín71012427
<br> sestavený k 31.12.2021
<br> IČO: Název:
Sídlo: Těšetice čp.75,783 46 Těšetice
Kontaktní osoba: XXXX XXXXXXXX,lada.brazdova@seznam.cz,XXXXXXXXX
<br> 258 568,00 - Spotřeba materiálu (501)1
<br> Název položky SUČíslo
pol <.>
<br> Hlavní činnost Hospodářská činnost
<br> 437 790,80 - Spotřeba energie (502)2
<br> - - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek (503)3
<br> - - Prodané zboží (504)4
<br> 327 046,21 -
<br> Cestovné
<br> (511)
<br> - -
<br> Náklady na reprezentaci
<br> (512)
<br> 760,00 -
<br> Ostatní služby
<br> (513)
<br> 915 970,23 -
<br> Mzdové náklady
<br> (518)
<br> 8
<br> 744 189,00 -
<br> Zákonné sociální pojištění
<br> (521)
<br> 9
<br> 211 914,00 -
<br> Jiné sociální pojištění
<br> (524)
<br> - -
<br> Zákonné sociální náklady
<br> (525)
<br> 10 075,00 -
<br> Jiné sociální náklady
<br> (527)
<br> 12
<br> - -
<br> Daň silniční
<br> (528)
<br> 13
<br> 2 700,00 -
<br> Daň z nemovitostí
<br> (531)
<br> 14
<br> - -
<br> Jiné daně a poplatky
<br> (532)
<br> 15
<br> 72 865,00 -
<br> Smluvní pokuty a úroky z prodlení
<br> (538)
<br> 16
<br> - -
<br> Jiné pokuty a penále
<br> (541)
<br> 17
<br> - -
<br> Dary a jiná bezúplatná předání
<br> (542)
<br> - -
<br> Prodaný materiál
<br> (543)
<br> 19
<br> - - (544)
<br> 20
<br> XXXXX a škody - -
<br> Tvorba fondů
<br> (547)
<br> - - (548)
<br> 22
<br> Odpisy dlouhodobého majetku 3 094 794,00 -
<br> Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (551)
<br> 23
<br> - -
<br> Prodaný dlouhodobý hmotný majetek
<br> (552)
<br> 24
<br> - -
<br> Prodané pozemky
<br> (553)
<br> 25
<br> - -
<br> Tvorba a zúčtování opravných položek
<br> (554)
<br> 26
<br> - -
<br> Náklady z vyřazených pohledávek
<br> (556)
<br> 28
<br> - - (557)
<br> 29
<br> Opravy a udržování
<br> 134 156,55 -
<br> Hlavní činnost Hospodářská činnost
<br> 438 378,96 -
<br> - -
<br...
1. FIN 12-2021.pdf [0,32 MB]
Licence: W3S6 XCRGBA1A / A1A (19012011 / 01012021)
<br> Ministerstvo financí FIN 2-12 M
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
územních samosprávných celků,dobrovolných svazků obcí a regionálních rad
<br> sestavený k 12 / 2021
<br> (v Kč na desetinná místa)
<br> XXX XXXXX IČO
<br> XXXX XX XXXXXXXX
<br> Název a sídlo účetní jednotky: Svazek obcí Těšetice a Ústín
<br>
<br> I.ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku
<br> a b 1 2 3
<br> 0000 4121 1 637 077,00 1 637 077,00 1 748 018,75
0000 4221 3 826 653,00 3 174 714,00 3 287 617,25
2321 2111 2 350 500,00 2 350 500,00 2 518 549,10
2321 2141 1 600,00 1 600,00 1 269,37
6310 2141 1 000,00 1 000,00
6330 4134 1 000 000,00 1 000 000,00
6330 4138 444 382,00
<br> ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 7 816 830,00 8 164 891,00 8 999 836,47
<br> 16.05.2022 15:01:05 Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o.strana 1 / 8
<br>
<br> Licence: W3S6 XCRGBA1A / A1A (19012011 / 01012021)
<br> II.ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku
<br> a b 1 2 3
<br> 2321 5011 740 000,00 741 000,00 740 663,00
2321 5021 2 000,00 2 000,00
2321 5029 2 000,00 2 000,00
2321 5031 160 000,00 160 000,00 154 589,00
2321 5032 70 000,00 70 000,00 55 415,00
2321 5038 5 000,00 5 000,00 3 335,00
2321 5132 15 000,00 15 000,00 6 787,76
2321 5137 25 000,00 95 000,00 94 612,40
2321 5139 140 000,00 149 000,00 78 007,77
2321 5141 430 000,00 430 000,00 340 209,50
2321 5151 5 000,00 40 000,00 36 071,00
2321 5154 501 000,00 551 000,00 524 726,00
2321 5156 6 500,00 6 500,00 5 269,00
2321 5161 2 000,00 2 000,00 449,00
2321 5162 24 000,00 24 000,00 23 066,87
2321 5163 70 000,00 82 000,00 81 831,40
2321 5164 60 000,00 60 000,00 58 000,00
2321 5165 15 000,00 15 000,00 14 386,90
2321 5166 36 000,00 36 000,00 36 000,00
2321 5167 2 000,00 2 000,00
2321 5168 15 000,00 15 000,00 10 254,45
2321 5169 760 000,00 940 000,00 879 912,78
2321 5171 170 000,00 520 000,00 46...

Načteno

edesky.cz/d/5378578

Meta

Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Těšetice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz