« Najít podobné dokumenty

Obec Panoší Újezd - Návrh závěrečného účtu za rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Panoší Újezd.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č. 3 Zpráva o výsledku přezk.hospod.
715175674 (",3
<br> oo'šomNTERNíHOAuoiruÁko *“ " „MÁM/U_Jij
<br> Zborovská 11 150 21 Praha 5
<br> Čj.: 011276/2022/KUSK Stejnopis č.2 SpZn: SZ_066036/2021/KUSK
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> DSO spRUŽEiví OBCÍ MIKROREGIONU BALKAN SE SIDLEM VE SLABCICH,o <.>
<br> RAKOVNÍK IČ: 70129959 za rok 2021 *
<br> Přezkoumání hospodaření DSO Sdružení obcí mikroregionu Balkán se sídlem ve Slabcích,o.Rakovník za rok 2021 bylo zahájeno dne 02.08.2021 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím orgánem._
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> ' 26.04.2022
<br> ' 22.09.2021 na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br> Přezkoumávané období: 01.01.2021 - 31.12.2021
<br> Přezkoumání proběhlo v sídle DSO: Slabce 28 270 41 Slabce
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Bc.Anežka Hvížd'alová — kontroloři: XXXXXXX XXXXXXXXXX
<br> Zástupci DSO: XXXXXXXXX XXXXXXX - předseda
<br> Pověření kpřezkoumání podle X X odst.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,š 4 a 5 6 zákona č.255/2012 Sb <.>,vše ve znění pozdějších předpisů,vydala vedoucí Odboru interního auditu a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX Týcová dne XX.X.XXXX pod č.j.095448/202l/KUSK <.>
<br> Předmětem přezkoumání jsou dle ust.© 2 zák.č.420/2004 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle zákona č.250/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,a to:
<br> - plnění příjmů a výdajů rozpočtu,včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků,-
<br> - finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> - náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
<br> - peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základ...
Příloha č. 2c) Příloha
_ 73579526? cí ff) Příloha č.5 k vyhlášce č.410/2009 Sb <.>
<br> P říloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: IČ: 70129959 Název: Sdružení obcí Mikroregionu Balkán Právní forma: DSO Sídlo: Slabce 28 Předmět činnosti:
<br> Sestaveno k: 31.12.2021 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 17.1.2022 11:36:16
<br> A.1.]lnformace podle 5 7 odst.3 zákona (TEXT)
<br> A.2.[Informace podle g 7 odst.4 zákona (TEXT)
<br> A.3.||nformace podie & 7 odst.5 zákona (TEXT)
<br> Příloha A.141.3.( Sestavano k: 31.12.2021 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Účetní jednotka: Sdružení obcí Mikroregioňu Balkán iČ: 70129959 Stránka: 12 1
<br> Příloha
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY oeci,REGIONÁLNÍ RADY REGIONÚ souonžNosn
<br> Účetní jednotka: 10: 70129959 Název: Sdružení obcí Mikroregionu Balkán Právniforma: DSO Sídlo: Slabce 28 Předmět činnosti:
<br> Sestaveno k: 31.12.2021 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 17.1.2022 11:36:16
<br> A.4.Informace podle 5 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> Číslo Název položky Podroz— ÚČETNÍ oeooei '""sz Vílí? BĚZNÉ MINULÉ P.l.Majetek a závazky účetní jednotky 0,00 0,00 1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 0,00 0,00 2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 0,00 0,00 3.Vyřazené pohledávky 905 0,00 0,00 4.Vyřazené závazky 905 0,00 0,00 5.Ostatní majetek 909 0,00 0,00 P.|I.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0,00 0,00 1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 911 0,00 0,00 2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfmancova'ni transferů _,912 0,00 0,00 3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 913 0,00 0,00 4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 914 - 0,00 0,00 5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 915 0,00 0,00 6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 916 0,00 0,00 P.III.Podmíněné p...
Příloha 2b) Výkaz zisku a ztráty

Příloha č. 2a) Rozvaha
<.> <.>
<br> 235%ch Ě fat)
<br> Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,swxzxv oeci,REGIONÁLNÍ RADY REGIONÚ SOUDRŽNOST! Účetní jednotka: IČ: 70129959 Název: Sdružení obcí Mikroregionu Balkán Právní forma: DSO Sídto: Slabce 28 Předmět činnosti:
<br> Sestaveno k: 31.122021 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 17.1.2022 11:33:55
<br> 1 l 2 l 3 ] 4 Číslo Název položky su ÚČETNÍ oeooaí Poiožky BÉŽNÉ „umož %BRUTTO l KOREKCE ] NETTO AKTIVA 183 368 865,29 19 720 275,00 163 648 590,29 167 239 913,71 CELKEM A.Stálá aktiva 183 208 940,59 19 720 275,00 163 488 665,59 167 141 403,59 |.Dlouhodobý nehmotný majetek 572 000,00 543 400.00 25 600,00 28 600,00 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 0,00 0,00 0,00 0,00 2.Software 013 0,00 0,00 0,00 0,00 3.Oceniteiná práva 014 0,00 0,00 0.00 0.00 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015 0,00 0,00 0.00 0.00 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 0,00 0,00 0,00 0,00 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 572 000,00 543 400,00 28 600,00 28 600,00 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 0,00 0.00 0.00 0.00 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 0,00 0,00 0,00 0,00 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 0,00 0,00 0,00 0,00 Il.Dlouhodobý hmotný majetek 182 636 940,59 39 176 875,00 163 460 065,59 167 112 803,59 1.Pozemky 031 0,00 0,00 0,00 0,00 2.Kulturní předměty 032 0.00 0.00 0,00 0,00 3.Stavby 021 182 636 940,59 19 176 875,00 163 460 065,59 157 112 803,59 4.Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných 022 0,00 0,00 0,00 0,00 movitých věcí 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025 0,00 0,00 0,00 0,00 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 0,00 0,00 0,00 0,00 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 0,00 ' 0,00 0,00 0,00 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 0,00 0,00 0,00 0,00 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 0,00 0,00 0,00 0,00 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 0.00 0.00 0,00 0,00 lll.Dlouhodobý ňnanční majetek 0,00 0,00 0,00 0,00 1....
Příloha č. 1 -Výkaz FIN2-12
Ministerstvo financí ČR schváleno Č.j.111i138 224/2002
<br> ;)):fif či? C:!
<br> 1
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÚ,REGIONÁLNÍCH XXX A DOBROVOLNÝCH SVAZKÚ oeci
<br> sestavený k XX.12.2021 v Kč na dvě desetinná místa
<br> Rok
<br> Měsíc ECO: 1
<br> 2021
<br> 12 70129959
<br> Název a sídlo vykazující jednotky: Sdružení obcí Mikroregionu Balkán,Slabce 28
<br> |.Rozpočtové příjmy
<br> Fin2—12M
<br> T
<br> Paragraf Položka Text Schválený Rozpočet Výsledek od
<br> rozpočet po změnách počátku roku a b 1 „+ 2 3
<br> 0000
<br> 0000 4121 Nl Př- transf— od obcí 226 800,00 226 800,00 226 800,00
<br> 0000 "** 226 800,00 226 800,00 226 800,00
<br> 2321 Odvád.a čišt.odp.vod a nakládání s kaly
<br> 2321 2132 Příjmy Z pronájmu ost- nem věci a iaiic 48 000,00 48 000,00 49 107,00
<br> 2321 **“ 48 000,00 48 000,00 49 107,00
<br> 6310 Přijmy a výdaje z úvěr.Fmanč.operací
<br> 8310 2141 Přijmyzúroků 110,00 110,00 23,12
<br> 6310 "** 110,00 110,00 23,12
<br> 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené
<br> 6409 2321 Přijaté neinvestiční dary 35 000,00 35 000,00 35 000,00
<br> 6409 **" 35 000,00 35 000,00 35 000.00
<br> Celkem 309 910,00 309 910,00 310 930,12
<br> oddíll./ 1
<br> i|.Rozpočtové výdaje
<br> Paragraf Položka Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku a b 1 2 3 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 6409 501 1 Platy zaměstnanců V Pracovním PDméfU 144 000,00 144 000,00 144 000,00 6409 5021 Ostatní osobni Výdaje 45 000,00 45 000,00 45 000.00 5409 5031 Pov.mj na soc.zab.& př.na st.p.z.35 200100 35 200'00 35 71200 6409 5032 POV- Polí na veřejné zdmi/0m" Pojištění 13 000,00 13 000,00 12 960,00 6409 5163 Služby peněžních ústavů 4 000,00 4 000,00 2 750,39 6409 5158 Zpracování XXX a služby souv.s IT a kom XX XXXXX 10 009,00 9 09315 6409 5901 Nespeciňkované rezervy 57 710,00 57 710,00 0,00 6409 **** 309 910,00 309 910,00 249 515,54 Celkem 309 910,00 309 910,00 249 515,54
<br> oddíl Ii./ '!
<br> III.Financování- třída 8
<br> „ ' " ...
Návrh závěrečného účtu za rok 2021
Sdružení obcí Mikroregionu Balkán se sídlem ve Slabcích
<br> Návrh závěrečného účtu dobrovolného svazku obcí za rok 2021
<br> (podle 5 17 zákona č.250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů)
<br> |) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2021
<br> Název Schválený Upravený Skutečnost rozpočet rozpočet
<br> PRIJMY
<br> Transfery
<br> - neinv.příjaté transfery od obcí 226 800,-- 226 800,-- 226 800,—-
<br> 6310 Příjmy z finoperací
<br> -příjmy z úroků 1 lO,—- 1 10,-- 23,12
<br> 2321 Odvádění odpadních vod
<br> -pronájmy 48 000,—- 48 000,-- 49 107,--
<br> 6409 Ostatní činnosti
<br> -neinv.darý 35 000,-- 35 000,-- 35 000,--
<br> Příjmy celkem 309 910,- 309 910,-- 310 930,12
<br> VÝDAJE
<br> 6409 Ostatní činnnosti MRB 309 910,-— 309 910,-- 249 515,54
<br> Výdaje celkem 309 910,-- 309 910,-- 249 515,54
<br> Saldo příjmů a výdajů 0,00 0,00 61 414,58
<br> Financování 0,00 0,0,— 61 414,58
<br> Stav ZBÚ k 1.1.2021 k 31.12.2021 Zvýšení o 98 510,12 159 924,70 61 414,58
<br> Podrobný rozpis příjmů a výdajů je uveden ve výkazu Fin 2-12 (příloha č.l)
<br> 2) Účelové fondy
<br> DSO netvoří účelové fondy
<br> 3) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a rozpočtům veřejné úrovně
<br> DSO nečerpal dotace ze státního rozpočtu,státních fondů
<br> 4) Majetek,pohledávky,závazky a návratné finanční výpomoci Majetek DSO k 31.12.2021 činil dle rozvahy (příloha č.2) 163 648 590,29,ztoho
<br> A.Stálá aktiva
<br> I.Dlouhodobý nehmotný majetek 28 600,--
<br> ll.Dlouhodobý hmotný majetek 163 460 065,59
<br> III.Dlouhodobý finanční majetek 0,--
<br> IV.Dlouhodobé pohledávky 0,-- B.Oběžná aktiva
<br> I.Zásoby 0,--
<br> 11.Krátkodobé pohledávky 0,--
<br> 111.Krátkodobý finanční majetek 159 924,70 C.Vlastní kapitál 129 090 974,95 D.Cizí zdroje
<br> II.Dlouhodobé závazky 34 531 559,34
<br> III.Krátkodobé závazky 26 056,--
<br> 5) Hospodářská činnost
<br> DSO nemá vedlejší činnost <.>
<br> 6) Zůstatek na bankovních účtech k 31.12.2021
<br> Zůstatek na BÚ 159 912,7
...

Načteno

edesky.cz/d/5377256

Meta

Veřejná zakázka   Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Panoší Újezd      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz