« Najít podobné dokumenty

Obec Řepníky - Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace)cen pro vodné a stočné za rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Řepníky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
VS Chrudim
<br> l_iodaremka sprlízčnna! Chrudim,& > <.>
<br> Všem obcím,v jejichž obvodu Vodárenská společnost Chrudim,a.s <.>
<br> „.zajišťuje provoz vodovodu a kanalizace Vas dop/s zn.:
<br> Ze dne: Naše zn.:,<,>
<br>,<,> n arost.Vyřizuje: ing.Hra dova K rukam pani starostky pa a st y Tel./fax.: 469669977 E—mail : jarosla va.hrado va© vschrudim.cz
<br> V Chrudimi dne: 28.4.2022
<br> Věc: Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021
<br> Vážená paní starostko,vážený pane starosto <,>
<br> v
<br> na základě ustanovení & 36 odst.5) zákona c.274/2001 Sb.o vodovodech a kanalizacích je naše společnost,jako provozovatel vodovodu nebo kanalizace,povinna každoročně zveřejnit informace týkající se celkového vyúčtování všech položek výpočtu ceny vodného a stočného podle cenových předpisů pro vodné a stočné v předchozím kalendářním roce,a to v porovnání s kalkulací cen vodného a stočného <.>
<br> V uplynulém kalendářním roce 2021 byly skutečně vykázané úplné vlastní náklady u vodného nižší o cca 3,5 mil.Kč.Tato úspora souvisí se změnou harmonogramu 1.etapy rekonstrukce vodárenského přivaděče Podlažice — Slatiňany v období let 2020 a 2021 <.>
<br> U stočného jsou skutečně vykázané úplné vlastní náklady vyšší o více než 3,6 mil.Kč.Na toto překročení měla především vliv zpřísněná legislativa týkající se odpadních vod,vyšší cena chemikálií a nutnost prováděných oprav na provozované infrastruktuře <.>
<br> V příloze Vám předáváme propočty s potřebnými údaji vypracované dle požadavků vyhlášky č.428/2001 Sb.Toto vyúčtování je dle ustanovení 5 36 odst.8 výše uvedeného zákona zapotřebí bezodkladně po předání těchto údajů vyvěsit na úřední desce Vašeho úřadu,nejpozději však do 2 dnů ode dne obdržení tohoto dopisu a na
<br> dobu nejméně 30 kalendářních dnů._,VS Chrudim
<br> s'odarenská společ.t C ru m,a.s.Novoměstská?,7 8 udim
<br> Ing.XXXXX XXXXX Předseda představenstva
<br> Za spolupráci Vám děkuje
<br>.<....

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Řepníky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz