« Najít podobné dokumenty

Obec Srbsko - Zápis č.2/2022 ze zasedání Zastupitelstva obce Srbsko z 11.5.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Srbsko.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis č.2/2022 ze zasedání Zastupitelstva obce Srbsko z 11.5.2022
Zápis č.2/2022
<br> ze zasedání Zastupitelstva obce Srbsko,které se konalo dne 11.května 2022
od 18 hodin v kulturním domě
<br>
Přítomni: XXXXXXX XXXXXXXXX,XXXXXXXX XXXXX,Ing.XXXXX XXXXXX,Vratislav Morda,XXXXXXX XXXXXXXX <,>
XXXX XXXXXXX,Ing.XXXXX XXXXXX <.>
<br> Program zasedání:
<br> X.Zahájení,jmenování zapisovatele a ověřovatelů <.>
2.Schválení zápisu z minulého zasedání <.>
3.Program zasedání <.>
4.Smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR <.>
5.Rozpočtové opatření č.4/2022 <.>
6.Smlouva o zřízení věcného břemene <.>
7.Stanovení počtu členů zastupitelstva obce pro následující volební období <.>
8.Různé <.>
9.Diskuse <.>
10.Závěr <.>
<br>
1.Zahájení,jmenování zapisovatele <.>
Starostka obce přivítala přítomné zastupitele a veřejnost.Konstatovala,že zastupitelstvo se sešlo
v počet 7 zastupitelů,může tedy přijímat usnesení.Jmenovala zapisovatelku paní Evu
Krumphanzlovou <.>
Předsedající navrhla za ověřovatele zápisu: XXXX XXXXXXXXX Horáčka a Ing.Bořka Marcina <.>
Dotázala se přítomných zastupitelů,zda mají námitky nebo připomínky.Nebylo tomu tak,nechala
hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Srbsko schvaluje ověřovatele zápisu XXXX XXXXXXXXX Horáčka a Ing.Bořka
Marcína <.>
<br>
Výsledek hlasování PRO 6
<br> PROTI 0
<br> ZDRŽEL SE 1
<br> Usnesení č.2-1/2022 bylo schváleno <.>
<br> 2.Schválení zápisu z minulého zasedání <.>
Starostka obce uvedla,že zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Srbsko č.1/2022 je podepsán
zapisovatelem i oběma ověřovateli zápisu.Dotázala se,zda se zastupitelé seznámili se zápisem,který
je vyvěšen na webu obce a zda mají námitky k zápisu.Nebylo tomu tak,proto nechala hlasovat o
tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Srbsko schvaluje zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Srbsko č.1/2022 ze dne
9.3.2022 <.>
<br>
Výsledek hlasování PRO 7
<br> PROTI 0
<br> ZDRŽEL SE 0
<br> Usnesení č.2-2/2022 bylo schváleno <.>
<br> 3.Program zasedání <.>
Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu a dotázala se,zda má někdo návrh na zm...

Načteno

edesky.cz/d/5374409

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Srbsko      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz