« Najít podobné dokumenty

Obec Dolní Brusnice - SPOLEČNÉ ROZHODNUTÍ - ROZHODNUTÍ O DODATEČNÉM POVOLENÍ STAVBY A ROZHODNUTÍ O POVOLENÍ VÝJIMKY

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dolní Brusnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

společné rozhodnutí.pdf (1.47 MB)
Městský úřad Dvůr Králové nad Labem
náměstí T.G.Masaryka 38,544 17 Dvůr Králové nad Labem
<br>
<br> Odbor výstavby a územního plánování
<br>
<br>
Č.j.: M U D K - V Ú P /3 7 57 6 - 2 02 2 / h l b3 21 9 6- 2 0 2 1
Sp i s.a s k ar t.z na k : 3 2 8.3 S
P o če t př í l oh : 0
P o če t l i st ů p ř í l o h: 0
<br>
Vy ř i z u j e : In g.Ja n a Ho l ub c o v á
T e l e f o n: 49 9 31 8 24 0
E - ma i l : ho l u b co v a.j a na @ mu dk.c z
<br> Da t u m : 26.04.20 2 2
<br> SPOLEČNÉ ROZHODNUTÍ
<br> ROZHODNUTÍ O DODATEČNÉM POVOLENÍ STAVBY
A ROZHODNUTÍ O POVOLENÍ VÝJIMKY
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Odbor výstavby a ÚP Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem,jako stavební úřad příslušný
podle ustanovení § 13 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),jako místně příslušný stavební
úřad dle ustanovení § 11 zákona číslo 500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„správní řád“) obdržel:
<br> I.dne 16.12.2021 pod č.př.119894-2021 žádost o dodatečné povolení stavby s názvem „tepelné
čerpadlo – zemní kolektor“ na pozemcích stavební parcelní číslo (dále jen „st.p.č.“) 157,st.p.č.252
a pozemkové parcelní číslo (dále jen „p.p.č.“) 368/1 v katastrálním území (dále jen „k.ú.“) Dolní
Brusnice;
<br> II.dne 14.02.2022 pod č.př.14413-2022 žádost o povolení výjimky z odstupové vzdálenosti pro stavbu
zahradního skladu,který je jedním ze stavebních objektů stavby s názvem: „přístavba a stavební
úpravy rodinného domu č.p.10 Dolní Brusnice“ na pozemcích: st.p.č.157,st.p.č.252 a p.p.č.368/1
v k.ú.Dolní Brusnice,a to z ustanovení § 25 odst.5 vyhlášky č.501/2006 Sb.o obecných požadavcích
na využívání území,v platném znění (dále jen „vyhláška č.501/2006 Sb.“) <.>
<br> Žádosti podala XXXXXXX XXXXXXX,nar.XX.XX.XXXX,Dolní Brusnice č.p.10,544 72 Bílá Třemešná <,>
kterou zastupuje Ing.arch.XXXXXX XXXXXXXXXX,nar.XX.XX.XXXX,Dolní Brusnice č.p.144,544 72 Bílá
Třemešná (dále jen „ža...

Načteno

edesky.cz/d/5373007

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavby   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dolní Brusnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz