« Najít podobné dokumenty

Obec Cetkovice - Návrh závěrečného účtu obce Cetkovice za rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Cetkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č 5 Účetní závěrka MŠ Cetkovice
Licence: A 05 <.>,<,>
<br> ší?
<br> ROZVA HA
<br> příspěvkové organizace
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 12021
<br> iČO: 70990239
<br> Názov: „Ěřská škola Cetkovioe,okres Blansko,příspěvková organizace
<br> Sestavená k rozvahovému dni 31.prosinci 2021
<br> Sídlo účetníjednotky ulice,č.p.obec PSČ,pošta
<br> Místo podnikání
<br> školní 204 Cetkovice 579 33
<br> ulice,č.p.obec PSČ,pošta
<br> školní 204 Cetkovice 679 38
<br> Údaje o organizaci identifikačničíslo 70990239 právní forma 331 zřizovatel Obec Cetkovice Kontaktní údaje telefon fax e-mail WlMN stránky
<br> 516 477 535
<br> info©mscetkovice.cz www.mscetkovice.cz
<br> Osoba odpovědná za účetnictví XXXXXX XXXXXX
<br> Předmět podnikání hlavní činnost Poskytování předškolního vzdělávání vedlejši činnost
<br> CZ—NACE
<br> Razítko účetní jednotky
<br> mnt'snskn $kon? Cetkovioe,Školni2 Okres Blansko příspěvková org.uren 70990239
<br> Statutární zástupce Mgr.XXXXXXXXX XXXXXXXXX
<br> Podpisový zaznam osoby odpovědné- %
<br> za správnost údajů |
<br> Okamžik sestavení (datum,čas): 09.02.2022,12h12m175
<br> 09022022 12151251 75
<br> Podpisový záznam statutárního orgánu
<br> XCRGURXA !RYA (22072021/01012021)
<br> strana 1 f' 6
<br> Licence; AOSJ
<br> Člslo položky Název položky
<br> 1 _____ Ámosem-gin
<br> "KJ " jse-ua aktiva |.\Díouhodpbýýnehmotný majetek 1 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 2 Software 3.Ocenítelna práva 4 Povolenky na emise a preferenční limity 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 6 'f' 8 9
<br> Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji i|? ' Dlouhodobý hmotný majetek ' " " ' i ' Pozemky Kulturní předměty Stavby Samostatné hrnmovíté věci a soubory hm.mov.vécí Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatni dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek * D...
Příloha č 4 Účetní závěrka ZŠ Cetkovice
Rozvaha
<br> PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
<br> Základní škola Cetkovice,okres Blansko,příspěvková organizace,Náves 91,679 BB Cetkovíce,70990255
<br> CZ NACE: 85200
<br> sestavená k 31.12.2021
<br> (v korunách Kč na 2 des.místa) okamžik sestaveni: 25.01.2022
<br> 1 2 3 4 Číslo,ÚČÍETNÍ oeooel pol.NáZeV položky SU BĚŽNE MINULÉ BRUTI'O KOREKCE NETTO AKTIVA CELKEM 9 048 181,91 3 314 266,48 5 733 915,43 3 204 127,22 A.Stálá aktiva 7 700 964,66 3 314 266,48 4 386 698,18 1 667 096,86 I.Dlouhodobý nehmotný majetek 66 005,11 86 005,11 0,00 0,00 1 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Software 013 0,00 0,00 0,00 0,00 3.Ocenitelná práva 014 0,00 0,00 0,00 0,00 4 Povolenky na emise & preferenční limity 015 0,00 0,00 0,00 0,00 5 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 86 005,11 86 005,11 0,00 0,00 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 0,00 0,00 0,00 0,00 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 0,00 0,00 0,00 0,00 8.Poskytnuté zálohy na dlouh.nehmot.majetek 051 0,00 0,00 0,00 0,00 9.Dlouh.nehrnotný majetek určený k prodeji 035 0,00 0,00 0,00 0,00 Il.Dlouhodobý hmotný majetek 7 614 959,55 3 228 261,37 4 386 698,18 1 667 096,86 1.Pozemky 031 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Kulturní předměty 032 0,00 0,00 0,00 0,00 3.Stavby 021 6 651 651,18 2 343 276,00 4 308 375,18 1 571 325,86 4.Samosthmmovité věci a soub.hm.mov.věcí 022 131 630,00 53 307,00 78 323,00 95 771,00 5 Pěstitelské celky trvalých porostů 025 0,00 0,00 0,00 0,00 6 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 831 678,37 831 678,37 0,00 0,00 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 0,00 0,00 0,00 0,00 9.Poskytnuté zálohy na diouhhmotmajetek 052 0,00 0,00 0,00 0,00 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 0,00 0,00 0,00 0,00 Ill.Dlouhodobý finanční majetek 0,00 0,00 0,00 0,00 1.Majúčasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Majdčastl v osobách s podstatným vlivem 062 0,00 0,00 0,00 0,00 3.Dluhové cenné papíry držené do spla...
Příloha č 3 Zpráva o výsledku přezkoumání
Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor kontrolní a právní Žerotínovo náměstí 3
<br> 601 82 Brno
<br> SpZn.: S - JMK 85296/2021 OKP
<br> ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021
<br> obce CETKOVICE,okres Blansko
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována na základě Zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření,které proběhlo ve dnech 3.- 4.listopadu 2021 a na základě výsledku konečného přezkoumání hospodaření,které se uskutečnilo ve dnech 11.- 12.dubna 2022.Přezkoumání hospodaření proběhlo na základě ustanovení 5 42 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX
<br> o přezkoumávání hospodaření) <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obecní úřad Cetkovice Náves 168,679 38 Cetkovice
<br> Přezkoumání vykonal: Kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> Kontrolor: Ing.XXXXX XXXXXXX
<br> Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu Q X zákona o přezkoumávání hospodaření vydal Mgr.XXXXXXX XXXXX — pověřen vedením odboru kontrolního a právního Krajského
<br> úřadu Jihomoravského kraje <.>
<br> Při přezkoumání byli přítomni: Mgr.XXXX XXXXX - starosta
<br> XXXXXX J anková — účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v © 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření,posouzene' podle hledisek uvedených v © 3 tohoto zákona.Přezkoumání hospodaření bylo vykonáno výběrovým způsobem <.>
<br> Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanovení 5 2 odst.3 zákona o přezkoumávání hospodaření nebyly předmětem přezkoumání údaje,na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br> Přezkoumání hospodaření bylo zahájeno dne 20.října 2021,a to doručením písemného oznámení územnímu celku nejpozději 5 dnů přede dnem realizace výkonu přezkoum...
Příloha č 2 Účetní závěrka Obce Cetkovice
Licence: WFXC
<br> ROZVA HA
<br> úz zemní samosprávné celky,svazky obcí,regionální rady regionu soudržnosti
<br> Období: 12 i 2021 IČO: 00280071 Názevr Obec Cetkovice
<br> Číslo položky Název položky
<br> AK'Í'IVA CELKEM
<br> A.Stálá aktiva __
<br> |.Dlouhodobý nehmotný majetek.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje.Software.Ocenitelná práva.Povolenky na emise a preferenční limity.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji ||.Dlouhodobý hmotný majetek.Pozemky Kulturní předměty Stavby.Samostatné hm.movité věci a sou ubo.Pěstitelské celky trvalých porostů.Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokonče ný dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 2.Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem
<br> mevmcor—uooi
<br> ory hm.mov věcí
<br> x—NFDQ'UÚLDP—CDO'JO
<br>.— “__“
<br> 04,02 2022 17h54m335
<br> (vK č,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Synteticky učet
<br> 012 013 014 015 018 019 041 051 035
<br> 031 032 021 022 025 028 029 042 052 036
<br> 061 062
<br> Zpracováno systémem GlNlS Express - UCR GORDIC spot s r.o
<br> Brutto
<br> 126219 mezi
<br> 1 02 363 165.98
<br> 513 333,75“
<br> 170 597,75 342 791,00
<br> 101849 777,23 43 254 411,20 71 791,00
<br> 47 146 585,71 7 024 939,90
<br> 3 279 998,91 666 1 16,00 405 934,51
<br> riff ' i\éwtž <.>,Í \? IČO: 00230071
<br> XCRGURXA ÍRXA (22072021 /0101'2021)
<br> ec Cti sti? Witt-if
<br> wii (sín,38
<br> a
<br> „__A „,www.cetkovic5.cz
<br> Období
<br> Běžné
<br> Korekce
<br> 16 221 993,66
<br> 16 161 509,66 356 620,75
<br> 170 597,75 186 023,00
<br> 15 804 885,91 9 402 943,00 3 066 386,00
<br> 3 279 998,91 55 561,00
<br> Neměl
<br> 109 997— 848,56
<br> se 201 656,32 156 758,00
<br> 15...
Příloha č 1 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
Licence: WFXC
<br> XCRGBA1A f'B'IA (01012021/01012021)
<br> Ministerstvo financí HN 2-12 M územních samosprávných celků,dobrovolných svazků obci a regionálních rad sestavený k 12! 2021 (v Kč na dvě desetinná místa) XXX XXXXX IČO XXXX XX XXXXXXXX Název a sídlo účetní jednotky: Obec Cetkovice Náves 168 679 38 Cetkovice |.ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Sohválenv rozpočet Rozpočetpo změnách Výsledek odpočatku % RS % RU roku 3 b 1 2 3 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená 2 434 200,00 1 934 200,00 1 902 419,42 78,15 98,36 plátci “000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená 41 000,00 120 500,00 120 455,53 293,79 99,96 poplatníky 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná 250 000,00 312 500,00 312 466,56 124,99 99,99 srážkou 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 500 000.00 2 636 000,00 2 635 930,80 175,73 100,00 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 156 800,00 156 800,00 156 750,00 99,97 99,97 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 5 100 000,00 5 899 000,00 5 898 944,22 115,67 100,00 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze 5 000,00 5 000,00 1 650,30 33,01 33,01 zemědělského půdního fond 0000 1340 Poplatek za provoz,shrom <.>,<.>.a odstr.349 500,00 376 600,00 376 576,00 107,75 99,99 kom.odpadu 0000 1341 Poplatek ze psů 20 600,00 21 100,00 21 010,00 101,99 99,57 0000 1342 Poplatek z pobytu 3 100,00 3 100,00 240,00 7,74 7,74 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného 900,00 900,00 785,00 87,22 87,22 prostranství 0000 1381 Správní poplatky 16 600,00 16 600,00 13 210,00 79,58 79,58 0000 1381 Daň ?.hazardních her 3 výj.dílčí daně z 24 300,00 87 100,00 87 006,72 358,05 99,89 tech.her 000 1382 Zrušený odvod z loterií a podher kromě 100,00 4,72 “**“ 4,72 výh.hr.př.0000 1511 Daň z nemovitých věcí 918 000,00 918 000,00 894 179,44 97,41 97,41 0000 4111 Neinvestiční přijaté transfz 191 100,00 191 015,91 “**“ 99,96 všeobpoktsprávy SR 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR vrámci 174 600,00 177 500.00 177 500,00 101,66 100,00 souhr.dot.vztahu 0000 4116 Ostatní neinvpř...
Návrh závěrečného účtu obce Cetkovice za rok 2021
Licence: WFXC strana 1/ 12 XCRGBZUC / ZUC (21012021 / 01012021)
<br> Obec Cetkovice
<br> NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2021
<br> (v Kč)
<br> Údaje o organizaci
<br> identiňkační číslo 00280071
<br> název Obec Cetkovice ulice,č.p.Náves 168 obec Cetkovice
<br> PSČ.pošta 679 38
<br> Kontaktní údaje
<br> telefon 516 47? 522
<br> fax 516 477 522
<br> e-maíi cetkovíce©cetkovice.cz WWW stránky www.cetkovíce.cz
<br> Doplňující údaje organizace
<br> Obec Cetkovice má 9-ti členné zastupitelstvo obce,starosta obce je uvolněný,ostatní členové jsou neuvolnéní.Obec má zřízené 3 výbory — výbor kontrolní,výbor ňnančnl a výbor kulturní,školský a sportovní.Mimo výbory jsou zřízeny 3 komise — komise pro veřejnou zeleň.komise stavební a komise pro odpady a veřejný pořádek.Předsedové těchto výborů a komisí jsou členové zastupitelstva <.>
<br> Obec Cetkovice má zřízené 2 příspěvkové organizace: Mateřská Škola Cetkovice,IČ: 70990239,se sídlem Školní 204,679 38 Cetkovice Základní škola Cetkovice,IČ: 70990255,se sídlem Náves 91„ 679 30 Cetkovice
<br> Obec Cetkovíce je plátcem DPH od 1.4.2015 — DIČ.CZ 00280071 Obec Cetkovice nemá hospodářskou činnost <.>
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> |.Rozpočtové hospodaření ||.Plnění rozpočtu příjmů
<br> Ilí.Plnění rozpočtu výdajů
<br> IV.Financování (zapojení vlastních úspora cizích zdrojů)
<br> V.Stavy a obraty na bankovních účtech
<br> Vl.Majetek
<br> Vlí.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů,obcí,DSO a vnitřní převody
<br> VIII.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům & Národnímu fondu IX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> X.Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření sjejich majetkem XI.Ostatní doplňující údaje
<br> Zpracováno systémem GINIS Express UCR (14.031) GORDIC spol.s r.o.05.05.2022 1211 GmZJs
<br> |.ROZPOČTOVÉ HOSPODAŘENÍ
<br> Zastupitelstvo obce Cetkovice schválilo dne 16.12.2020 na svém zasedání rozpočet obce Cetkovíce na rok 2021 jako schodkový — příjmy ve výši 13 981 ZOO,...

Načteno

edesky.cz/d/5372969

Meta

Prodej   Pronájem   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Volby   Prodej   Pronájem   Územní plánování   Rozpočet   Volby   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Cetkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz