« Najít podobné dokumenty

Obec Uhřičice - Návrh závěrečného účtu SOSM za rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Uhřičice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zpráva o výsledku přezkoumání
Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor kontroly
<br> Jeremenkova 40a,779 00 Olomouc
SpZn.: KÚOK/66905/2021/OK/7346 Počet listů: 10
Č.j.: KUOK 13025/2022 Počet stran: 10
Počet stejnopisů: 2 Počet příloh: 0
Počet listů/svazků příloh: 0
<br>
<br>
<br> ZPRÁVA
<br> o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí
Sdružení obcí střední Moravy
<br> za rok 2021
<br> IČ 47921676
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla zpracována na základě Zápisu z dílčího
přezkoumání hospodaření vykonaného dne 6.10.2021 a na základě výsledku dílčího
přezkoumání hospodaření vykonaného dne 17.2.2022 <.>
Přezkoumání hospodaření se uskutečnilo na základě žádosti dle § 42 zákona
č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),v platném znění a v souladu se zákonem
č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
a dobrovolných svazků obcí,v platném znění (dále XXX XXXXX č.XXX/XXXX Sb.).Kontrolním
úkonem,jímž došlo k zahájení přezkoumání,bylo doručení Oznámení o zahájení
přezkoumání dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí střední Moravy za rok 2021 dne
20.9.2021.Posledním kontrolním úkonem předcházejícím zpracování této zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření bylo podání předběžné informace o kontrolních
zjištěních dne 18.2.2022 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Sídlo Regionální agentury pro rozvoj střední
<br> Moravy,Horní náměstí 5,Olomouc
<br> Krajský úřad Olomouckého kraje
<br>
Přezkoumané období: 1.1.2021 - 31.12.2021
<br> Dílčí přezkoumání hospodaření dne 17.2.2022 vykonali:
<br> kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXXX XXXXXXXX Odehnalová
kontrolor:
<br>
Bc.XXXXXXX XXXXXXXXX
<br>
<br>
<br>
Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu § 5 zákona č.420/2004 Sb <.>
a § 4 zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád),v platném znění (dále jen
zákon č.255/2012 Sb.) vydala vedoucí odboru kontroly Krajského úřadu Olomouckého kraje
Mgr.Bc.Zuzana Punčochářová <.>
<br>
Zástupci dobrovolného svazku obcí: Mgr.XXXXX XXXXXXX - předseda sp...
příloha
Licence: DQWG XCRGUWA !PXA (01012021/01012021)
<br> P RI LO HA územní samosprávné celky,svazky obci,regionální rady ',<.> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) \G\ Období: 12 : 2021 ul,IČO: 47921676 Název: Sdružení obcí střední Moravy 4125
<br> 27.012022 11h32m24s Zpracováno systémem GINJS Express - UCR GORDJC spot & r.a.strana 1 ! 14
<br> Licence: DQWG
<br> XCRGUPXA »“qu (01012021 !01012021')
<br> 334.9
<br> ' Ý'lťtf-ólltlšce miléš?PÉSRŘ'ZáKOHa; 0 Stat"ÚČÍÚW"knize.EQE'ÍQZYFFOÝÝFFÉÍÚĚFŘ
<br> Číslo Podrozvanový očami oaooaí mozky Název položky účet BÉŽNÉ MINULÉ P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 37 Vyřazené pohledavky 905 4.Vyřazené závazky 906 5.Ostatní majetek 909 P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobě podmíněné závazky z transferů 1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferu 911 2.Krátkodobé podmíněné závazky z předňnancováni transferů 912 3.Krátkodobě podmíněné pohledávky ze zahraničních transferu 913 4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferu 914 5 Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 915 _ Go Ostatni krátkodobé podmíněné závazky : transferů 916 P.!ll.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívaní majetku jinou osobou 921 2,Dlouhodobé podmíněné pohledávky : důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 922 3.Krátkodobé podmíněné pohledavky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 923 4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívaní majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 924 5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 925 6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívaní majetku jinou osobou z jiných důvodů 926 P.IV.Další podmíněné pohledávky 1_ Krátkodobě podmíněně pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 931 2.Dlouhodobé podmíněn...
rozvaha
Lícence: DQWG
<br> a.<.> \G\ Období: 12 r 2021 _
<br> ROZVA HA
<br> územní samosprávné celky,svazky obcí,regionální rady regionu soudržnosti (v Kč.s přesností na dvě desetinná místa)
<br> XCRGURXA ram.(01012021 r01012021)
<br> IČO: 47921 676 Název: Sdružení obcí střední Moravy 4125 Období Číslo Syntetický Běžné Minore položky Název položky účet Brutto Korekce Necro AKTNACELK'EM r _ - _ - - „ _ ' * ' - : + ».=* 117292555 - - A.Stálá aktiva [.Dlouhodobý nehmotný majetek
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012
<br> 2.Sottware 013
<br> 3.Ooenitelná prava 014
<br> & Povolenky na emise a preferenční limity 015
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019
<br> ?,Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041
<br> &.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051
<br> _ 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určeni k prodeji 035
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek
<br> 1.Pozemky 031
<br> 2,Kulturní předměty 032
<br> 37 Stavby 021
<br> 4.Samostatné hmotne movité věci a soubory hmotných movitých věcí 022
<br> 5,Pěstitelské celky trvalých porostů 025
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029
<br> B.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042
<br> 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052
<br> 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036
<br> III.Dlouhodobý finanční majetek
<br> 1.Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061
<br> 2.Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062
<br> 27.01.3022 111127111225
<br> Zpracováno systémem GlNlS Express — UCR GORDIC spol,s r.0 <.>
<br> strana 1 /5
<br> Lrbenoe: DQWG XCRGURXA ! RXA (01012021 ! 01012021) Období Číslo Synfeucký Běžné Mlnulé položky Název patožky účet Bmtfo Korekce Neffa 3.Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 4.Dlouhodobě půjčky 06? 5,Termínované vklady dlouhodobě 068 6.Ostatní dlouhodobý tinanční majetek 069 ?.Poňzovaný dlouhodobý linanční majetek 043 & Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční m...
výkaz zisku a ztrát
Licence:
<br> DO WG
<br> VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br>,územní samosprávné celky,svazky obcí,regionální rady regionu soudržnosti
<br> A \G\ Období: 12 r 2021
<br> „ IČO: 47921676
<br> XCRGUVXA ! EXA (01012021/01012021)
<br> Název: Sdružení obcí střední Moravy 4125 Číslo smerfcký Běžné období Minulá obdobi položky Název položky účet Hlavni činnost Hospodářská činnost Hlavni činnost HoSpodářská činnost“ 1 3 4 Al „Náklady celkem " 541 519,35'-- _ ' ' 7-1 199_-331.e10.“' '.Í._I ' [.Náklady : činnosti 491 619,35 490 381,10 1.Spotřeba materiálu 501 2.Spotřeba energie 502 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 5133 4,Prodané zboží 504 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506 6.Aktivace oběžného majetku 507 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 5138 & Opravy a udržování 511 & Cestovné 512 10.Náklady na reprezentací 513 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 12.Ostatní služby 518 33 938.35 76 092,10 13.Mzdové náklady 521 300 014,00 325 773.00 14.Zákonné sociální pojištěni 524 102 667.00 88 516,00 15 Jiné sociální pojištěni 525 16.Zákonné sociální náklady 527 17.Jiné sociální náklady 528 13,Daň silniční 531 13 Daň z nemovitosti 532 20.Jiné daně a poplatky 538 22.Smluvní pokuty a úrokyz prodlení 541 23.Jiné pokuty a penále 542 24.Dary a jiná bezúplatná předání 543 25.Prodaný materiál 544 26.XXXXX a škody XX?
<br> É.oX_XXXX XXXXXXXXXXXXX
<br> Zpracovánoýysrémem GlNiS Express _ ucn GORDIC spor.s r.0 <.>
<br> strana 1 i 3
<br> XCRGUVXA ! VXA (010120214'01012021)
<br> Licence: DQWG Cís.-'o Syntetický Běžné období Minute období _ poiožky Název položky účet Hiavni činnost Hospodářská činnost Hlavni činnost Hospodářská činnost 1 2 3 4 27.Tvorba fondů 548 28.Odpisy dlouhodobého majetku 551 29.Prodaný dfouhodobý nehmotný majetek 552 30.Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 31,Prodané pozemky 554 32.Tvorba a zúčtování rezerv 555 3.3.Tvorba a zúčtování opravných položek 556 34.Náklady z vyřazených pohledávek 557 35_ Náklady z drobného dlouhod...
FIN
Licence: DQWG
<br> XCRGBA “IA !AÍA (010120211'01012021)
<br> Ministerstvo financí F|N 2-12 M
<br> VYKAZ PRO HODNOCENI PLNENÍ ROZPOČTU
<br> územních samosprávných celků,dobrovolných svazků obcí a regionálních rad
<br> "" sestavený k 1212021 \G\ (v Kč na dvě desetinná místa) vll XXX XXXXX IČO
<br> XXXX XX XXXXXXXX
<br> Název & Sídlo Účetní jednotky: Sdružení obcí střední Moravy 4125 |.ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Polozka Tex! Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek odpočátku roku a o 1 2 3 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 568 394,00 568 017,00 568 017.00 0000 Bez ODPA 568 394,00 568 017.00 568 017.00 3900 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 168 594,00 168 594,00 3900 Ost.činnosti souvis.se službami pro obyvatelstvo 168 594.00 168 594,00 6409 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 34 061,50 34 061,50 34 061.50 6409 2141 Příjmy z úroků (část) 000,00 600.00 244.34 6409 Ostatní činnosti j.n.34 661,50 34 661.50 34 305.84 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 603 055,50 771 272.50 770 916,84 21012022 11h40m393 Zpracováno systémem UCRGJ GORDIOÉJ spol.s r.0.strana 1 f 9
<br> Licence: DQWG
<br> ||.ROZPOČTQVÉ VÝDAJE
<br> XCRGBA1A KAM (01012021101012021)
<br> Paragraf Porozka Text Schváfenýmzpočer Rozpočefpo změnách Výsiedek odpočátku roku a b 1 2 3 3900 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 300 000,00 300 000,00 307 115,00 3900 5031 Povinné pojna soc.zab.a příspna 74 400,00 74 400,00 76 167,00 st.p0|.zaměstnan
<br> 3900 5032 Povinné pojna veřejné zdravotní pojištění 27 000,00 27 000,00 29 119,00 3900 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 1 300,00 1 300,00
<br> 3900 Ost.činností souvís.se službami pro obyvatelstvo 402 700,00 402 700,00 412 401 „00 6409 5161 Služby pošt 500,00 500,00
<br> 6409 5163 Služby peněžních ústavů 3 500,00 3 500.00 3 177,10 6409 5164 Nájemné 5 656,75 6409 5166 Konzultační,poradenské a právní služby 34 061,50 34 061,50 34 061,50 6409 5168 Služby zpracování dat
<br> 6409 5169 Nákup ostatních služeb 43 560,00 43 560,00 43 5...

Načteno

edesky.cz/d/5372959

Meta

Veřejná zakázka   Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Uhřičice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz