« Najít podobné dokumenty

Obec Čistá - Schválené rozpočtové opatření č.3

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Čistá.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Schválené rozpočtové opatření č.3
Obec Cistd,l£o 00243680 KE04 1.10.0 UR006 Rozpoctove zmeny s dOvodovou zpravou Schvalene rozpoctove opatrenf c.3/2022 Zastupitelstvu predlozeny ke schvalenf upravy rozpoctu: Prfjmy Par Po/ orgl org2 N+Z+Uz ZJ Puvodni hodnota ZmSna Po 2mene Nazev 4111 Celkem za Par: 98043 0,00 63479,29 63 479,29 Neinvestifinf pfijat6 transfery z 0,00 63 479,29 63 479,29 Prymy celkem 0,00 63 479,29 63 479,29 Vydaje Par Po/ orgl org2 W+Z+Uz ZJ Puvodni hodnota ZmSna Po zmene Nazev 6330 5341 Celkem za Par: 6330 74 515,00 635 625,00 710 140,00 Prevody vlastnim fondum podnikatelsk6 74 515,00 635 625,00 710 140,00 Prevody vlastnfm fonddm v 6409 5901 Celkem za Par: 6409 1 815 737,35 -572 145,71 1 243 591,64 Nespecifikovane rezervy 1815737,35 -572145,71 1243 591,64 Ostatnf cinnosti jinde nezarazene Vydaje celkem 1 890 252,35 63 479,29 1953 731,64 Zmena zavaznych ukazatelu Prfjmy XXX XXX Nst Zdr Uz orgl orgX PQvodni Zmena PozmXnX Nazev XXXX XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX 49 647 195,00 63 479,29 49 710 674,29 Bez paragrafu Prijmy celkem 49 647 195,00 63 479,29 49 710 674,29 Vydaje XXX XXX Nst Zdr Uz orgl orgX PQvodnf ZmXna PozmSnS N&zev XXXX XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX 349 515,00 635 625,00 6409 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX 2 386 661,35 -572 145,71 985 140,00 Prevody vlastnfm fondum 1 814 515,64 Ostatnf cinnosti jinde V^daje celkem 2 736 176,35 63 479,29 2 799 655,64 Dfivodova zpr^va k rozpo6tov6mu opatFenf C.3 4111 - kompenzacnf bonus pro rok 2022 - 63.479,29 Kc - uplatneno do financovanf kanalizace 6330 5341 - prevod fin.prostfedku na ucet VHC - predfinancovanf sachet pro obcany V souladu s ustanovenfm § 16 zakona c.250/2000 Sb <.>,o rozpoctovych pravidlech uzemnich rozpoctu dojde k rozpoctovemu opatfenf v pnpade zmen rozpoctovych prostredku na zavaznych ukazatelich (napr.zmena objemu nebo pFesuny mezi ukazateli).Schvaleno uwwssnwn* starostkou Zpracoval: XXXX XXXXXXX dne: XX.XX.XXXX -Nazaacdani dne: XX.04.2022.-^ u 1/1

Načteno

edesky.cz/d/5372679


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Čistá      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz