« Najít podobné dokumenty

Obec Velké Přílepy - Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci silnice II/240, II/241 a III/2407, průjezdní úsek silnice II/240 přes obec Velké Přílepy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Velké Přílepy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

DIO
' ' Hmotnostní omezenívobci Černý Vůl
<br> * Detail č.6 3 umístění SDZ v obci Černý vm \ 1:2 000
<br> „$“" ».“ q„„.1—'.v<vv 'Ma- ***" sil.H/24O „__ M.„ e.<.> „„M— „M HQer—ě'wmxx __“
<br> „u %“".<.>.-a'“
<br> M.\ __ \.* „ ',<.>.„.„ „» v niv-V“ \ ' * „.le „„s w ""f “*
<br>.<.> \
<br>.<.>.<.>.<.>
<br> XXXX XXXXXX Horníčkov
<br> Digitálně podepsal XXXX XXXXXX XXXXXXXXXX,Datum: XXXX.XX.XX & XX:XX:XX +XX'XX'
<br> Příloha č.1 Statenice - Horoměřice ll/240 x |l/241
<br>.;
<br> LEGENDA:
<br> Svislé značky: stáva ici ponec aná
<br> -stáva Ici rušen
<br> katastr nemovitostí
<br> Před zahájením výkopov'ch prací je nutné ověřit exls enci a polohu stávallcich síti.Dokumentace neslouží
<br> pro realizaci stavby <.>
<br> Podkladové data: © TopGis s.r.o <.>
<br> AFRV CZ “.o.WW1275I13.140 00 Pfllll 4
<br> “* Návrh opatřenl vedoucl k omezení nákladní tranzitní dopravy na území města Přílepy
<br> Název pmorw
<br> Slluace DZ Slatenloe - I|I240 x "1241
<br> Km!
<br> Ing,M.Pavlů
<br> HIP
<br> Ing.J.Lávlc
<br> Příloha č.17 Velké Přílepy ll/24O x |l/2407
<br> Í.'J"4—.:.<.> <.>
<br> LEGENDA:
<br>.PZ
<br> Svislé značky: -stava1|CI,-stvaval|m —nova ponechana rusena
<br> katastr nemovitostí
<br> Před zahájením výkopových prací je nutné ověřit existenci a polohu stávajících sítí.Dokumentace neslouží
<br> pro realizaci stavby <.>
<br> Podkladová data: © TopGis s.r.o.Akce Návrh opatření vedoucí k omezení SDfšršň Datum nákladní tranzitní dopravy na území města Přílepy PDPS 03/2021 AFRY cz Název přílohy Kreslil HIP Měřítko Číslo s.r.o.„,' ' Situace DZ prilohy Magm 1275/13" 14000 Hah“ Velké Přílepy- ll/240x |||/2407 lng.M.Pavlů Ing.J.Lávic 1 :500 o.17
Vyhláška
OSICE
íátský úřad Černošice
<br> Odbor stavební úřad - oddělení dopravy a správy komunikací
Podskalská 19
120 00 Praha 2
<br> Obec Velké Přílep
<br> došlo dne.:
čj^í^omu
<br> počet příloh.<.>.rf <.>
<br> Spis.ZN.výst.: 155459/2021/Hor/Velké Přílepy
Č.j.: MUCE 80826/2022 OSU
vyřizuje: XXXXXX XXXXXXXXXX,kancelář č.dv.XXX
tel./e-mail: 221 982 394 / amalie.hornickova@mestocernosice.cz
<br> V Praze dne 6.5.2022
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OZNÁMENÍ O NÁVRHU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> PRO STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU
<br> Městský úřad Černošice,OSÚ-oddělení dopravy a správy komunikací (dále jen "správní orgán")
příslušný podle § 124 odst.5 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích
a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),zahájil dne 17.9.2021 řízení
o návrhu opatření obecné povahy podle ust.§171 a násl.§173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní
řád,ve znění pozdějších předpisů ( dále jen „ správní řád"),a podle § 77 odst.1 písm.c),§ 77 odst <.>
5 zákona o silničním provozu č.361/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky
č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádí zákon o silničním provozu,předkládá návrh opatření obecné
povahy,který podala
<br> Obec Velké Přílepy,IČO 00241806,Pražská 162,252 64 Velké Přílepy <,>
kterou zastupuje AFRY CZ s.r.o <.>,IČO 45306605,Magistrů 1275/13,140 00 Praha 4
<br> ve věci
<br> stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci <,>
<br> silnice 11/240,11/241 a III/2407,průjezdní úsek silnice II/240 přes obec Velké Přílepy
<br> spočívající v osazení nového svislého dopravního značení (dále SDZ):
<br> Komunikace: li/240
<br> Osadit SDZ: „IP22" Změna organizace dopravy s vyobrazenou „B20a" Nejvyšší
dovolená rychlost (30km/h),„B4" Zákaz vjezdu nákladních automobilů
spolu s dodatkovou tabulkou „E5" Nejvyšší povolená hmotnost (3,5t)
<br> V úseku: ulice Kralupská,detail č.6,dle návrhu
<br> Komunikace:
Osadit SDZ:
<br> V úseku:
<br> II/240
„IP22" Změna organizace dopravy s TEXTEM: POZOR SILNICE 240
STATENICE-K...

Načteno

edesky.cz/d/5372572

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Velké Přílepy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz