« Najít podobné dokumenty

Obec Velké Přílepy - DSO Přivaděč VPSÚ - Návrh závěrečného účtu na rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Velké Přílepy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva o výsledku přezkoumání
Krajský úřad Středočeského kraje ODBOR INTERNÍHO AUDITU A KONTROLY
<br> Zborovská 11 150 21 Praha 5
<br> Čj.: 098231/2021/KUSK Stejnopis č.2 SpZn: SZ_050711/2021/KUSK
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> PŘIVADĚČ VPSÚ,DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ IČ: 04429303 za rok 2021
<br> Přezkoumání hospodaření Přívaděč VPSÚ,dobrovolný svazek obcí za rok 2021 bylo zahájeno dne 02.08.2021 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím orgánem <.>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> ' 26.042022
<br> - 05.10.2021 na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br> Přezkoumávané období: 01.01.2021 - 31.12.2021
<br> Přezkoumání proběhlo v sídle DSO: Náves 10 252 64 Uholičky
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> — kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: XXXXX XXXXXXXXXX
<br> - kontroloři: XXXXXX XXXXXXXX Ing.XXXXXXX XXXXXXXXX PhDr.XXXXXXXX XXXXXXX
<br> Zástupkyně DSO: Ing.XXXXXXX XXXXXXXXX - předsedkyně XXXX XXXXXXXX — účetní
<br> Pověření kpřezkoumání podle X“ X odst.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,5 4 a 5 6 zákona č.255/2012 Sb <.>,vše ve znění pozdějších předpisů,vydala vedoucí Odboru interního auditu a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX Týcová dne XX.X.XXXX pod č.j.095448/2021/KUSK <.>
<br> Předmětem přezkoumání jsou dle ust.© 2 zák.č.420/2004 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle zákona č.250/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,a to:
<br> - plnění příjmů a výdajů rozpočtu,včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků <,>
<br> - finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> - náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
<br> - peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaných na...
Návrh závěrečného účtu
ZÁVĚREČNÝ ÚČET PŘIVADĚČ VPSÚ,oso ZA ROK 2021 - Návrh
<br> (dle 9 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění platných předpisů)
<br> Přivaděč VPSÚ,dobrovolný svazek obcí byl založen obcemi Velké Přílepy,Statenice a Úholičky.Svazek byl registrován Krajským úřadem Středočeského kraje 24.9.2015 <.>
<br> Předmětem činnosti DSO je: 1.správa majetku pro zajišťování zásobování pitnou vodou prostřednictvím nadřazené vodárenské
<br> soustavy ve vlastnictví svazku,ve vlastnictví obcí nebo jej obce vložily svazku do hospodaření 2.zabezpečování provozu spravovaného majetku prostřednictvím odborného provozovatele či
<br> vlastním jménem 3.zabezpečování rozvoje vodohospodářské struktury nadřazené vodárenské soustavy pro zásobování
<br> obcí pitnou vodou 4.zabezpečování koncepčního rozvoje vodohospodářské infrastruktury ve správním území členů
<br> svazku
<br> Rozpočet na rok 2021 byl svazkem schválen dne 17.12.2020 <.>
<br> Údaje o plnění rozpočtu za rok 2021:
<br> Schválený rozpočet upravený rozpočet plnění Příjmy: 7.002.000,- 7.287.992,24 7.287.992,24 Výdaje: 8.140.400,- 8.140.400,- 6.271.247,10
<br> Příjmy DSO v roce 2021 tvoří prodej vody a úroky banky.Výdaje v roce 2021 jsou na nákup vody a také,na běžnou administrativu svazku,technické zhodnocení (účetnictví,správa webu aj.) <.>
<br> Údaje o plnění rozpočtu příjmů,výdajů a dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skiadbyjsou k nahlédnutí v sídle členské obce svazku,na obecním úřadě v Úholičkách (výkaz FIN 2-12,rozbor čerpání příjmů a výdajů) <.>
<br> Hospodářská činnost DSO: Hospodářskou činnost DSO nevede.Stav účelových fondů a finančních aktiv:
<br> Stav běžného účtu vedeného u ČSOB a.s.č.272416210/0300 k 31.12.2021 je 7.158.654,92 Kč Stav účtu vedeného u Čnb a.s.č.94-8315111/0710 k 31.12.2021 je 402.714,00 Kč <.>
<br> Účelové fondy DSO netvoří.Hospodaření příspěvkových organizace zřízených DSO:
<br> DSO nemá zřízeny příspěvkové organizace <.>
<br> Zpráva o výsl...

Načteno

edesky.cz/d/5372562

Meta

Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Velké Přílepy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz