« Najít podobné dokumenty

Městys Senomaty - Usnesení Zastupitelstva městyse Senomaty ze dne 11.5.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Senomaty.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha k Usnesení ze dne 11.5.2022_Granty 2022:
GRANTY 2022 žadatel předniět ž.ido5''í ^ 't.<.>
Usnesení Zastupitelstva městyse Senomaty ze dne 11.5.2022:
1
<br> Usnesení Zastupitelstva městyse Senomaty
<br> ze dne 11.5.2022
<br>
<br>
<br> Přítomni: Polcar,Tykal,Halló,Fišer,Valer,Mesár,Folda,Bouda (8)
<br>
<br> ZM bere na vědomí:
<br> ➢ Informaci starosty městyse o činnosti úřadu městyse v období od minulého zasedání <.>
<br>
<br>
ZM schvaluje:
<br> ➢ Přidělení grantů na rok 2022 (viz.příloha usnesení) <.>
➢ Směnu pozemků p.č.1004/38 (232 m2) a 1004/39 (28 m2) (pozemky ve vlastnictví
<br> městyse) za pozemky p.č.756/3 (155 m2),997/24 (12 m2) a 1005/13 (956 m2) v k.ú <.>
<br> Hostokryje.Směna pozemků je bezúplatná a náklady spojené s převodem v KN uhradí
<br> žadatelka o směnu.(Smlouva směnná je přílohou tohoto usnesení) <.>
<br> ➢ Výběr projektanta pro Studii proveditelnosti rekonstrukce kulturního domu
v Hostokryjích.V souladu s e zadáním veřejné zakázky byl vybrán projektant pan ing <.>
<br> arch.XXXXXX XXXXX s celkovou nabídkovou cenou XX tis.Kč (dotyčný není plátcem
<br> DPH) <.>
<br> ➢ Smlouvu o sdružení finančních prostředků s Vodohospodářským sdružením obcí
Rakovnicka.Na základě této smlouvy se bude městys částkou 50.355,- podílet na
<br> vyhotovení generelu odvádění splaškových vod pro město Rakovník a obcí,které jsou na
<br> jeho kanalizační systém napojeny.(Smlouva je přílohou tohoto usnesení.)
<br> ➢ Nové znění Zřizovací listiny školské rady při ZŠ Senomaty (viz.příloha usnesení)
➢ Nový Volební řád školské rady při ZŠ Senomaty (viz.příloha usnesení)
➢ Strategický plán rozvoje sportu městyse Senomaty (viz.příloha usnesení)
<br>
<br> ZM stanoví s účinností od 1.9.2022 novou výši úhrady za pobyt dětí v mateřské škole
<br> příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Senomaty,okres Rakovník,následovně:
<br> Měsíční poplatek pro mateřskou školu (netýká se dětí v předškolní třídě) se stanoví na 400,-
<br> Kč za měsíc při celodenním pobytu dítěte.Při pouze dopoledním pobytu bude poplatek činit
<br> 250,- Kč a udržovací poplatek u přihlášeného dítěte,které do mateřské školy aktuálně
<br> nedochází,bude činit 200,- Kč <.>
<br>...

Načteno

edesky.cz/d/5372551

Meta

Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Městys Senomaty      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz